דיני בנקאות

לרשותך מאמרים ומידע משפטי בנושאי דיני בנקאות לרבות זכויות ערבים, אשראי, עיקולים בבנק, עמלות, איך להתמודד מול בנקים, חובות, התיישנות ושירות.

חובת הסודיות ומקורותיה

חובת הסודיות אותה חב הבנק ללקוח משתרעת על כל מידע שהגיע לידי הבנק בכשירותו ככזה...

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

חוק הריבית כחקיקה קוגנטית

הבנקים, מכוח חוק הריבית, מוגבלים אפוא באחוז הריבית שהם יכולים לגבות בהלוואות צמודות, כאשר תקרת ריבית נקבעת על-פי צווים שונים.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

קורלציה במועדי השירותים שהותנו זה בזה

בפרשת בוני תיכון הוכרע כי הקורלציה בין השירותים לא חייבת להיות חד-ערכית.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

למי חב הבנק חובת אמון

חובת אמון היא החובה לפעול ברמה גבוהה ביותר של התנהגות, עד כדי העדפה של אינטרס הזולת על פני האינטרס העצמי.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

כלל הידיעה מול כלל ההמצאה

בית המשפט קבע על כן כי הגם שמחובת המבקש היה להמציא את הצו במועד...

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

התנית שירות בשירות

האיסור בדבר התניית שירות בשירות הוא התערבות בחופש ההתקשרות החוזית...

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

עסקת ערבות

"ערבות היא התחייבותו של אדם לקיים חיובו של אדם אחר כלפי אדם שלישי"

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

עיכוב ביצוע פסק דין

המבקש מלכתחילה נמנע מלטעון כי לא יוכל להיפרע מן המשיב באם יתקבל ערעורו, ואפילו היה טוען זאת הרי שטענה זו מוקשה לנוכח היות המשיב תאגיד בנקאי.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

איסור לחץ והשפעה בלתי-הוגנת; הפרת חובת אמונים על-ידי הבנק

הבנק הגיש תביעה בסדר דין מקוצר בגין יתרת חוב של המבקש - לקוחו.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

הגשת תביעה, כעילה לדרישת פיצויים בגין פרסום לשון הרע

פיצויים בגין נקיטת הליך גביה שגוי

מאת: מנבר את ארקין עורכי דין

סנקציות על אי-גילוי ועיון

בית-המשפט אינו משתמש בסמכותו זו (תקנה 114א) להפעלת הסנקציה כאשר המחדל אינו נגרם בזדון או במתכוון.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

מועד מתן הערך

מהו המועד הרלוונטי לבדיקת מצב החשבון?

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

מקרים בהם בית-המשפט דחה את הטענה בדבר הפרת חובת האמון

חובת הנאמנות נבדקת ממקרה למקרה, ועל-פי נסיבותיו. לכן, לא ניתן להצביע על כללים אשר יתחמו את גבולותיה של חובה זו.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

זכותו של הבנק לטעון להתיישנות

הפסיקה חותרת, איפוא, למציאת כלים משפטיים על מנת למנוע מהבנק אפשרות לנצל את הכוח הרב הנמצא בידו ולחייבו לנהוג בהגינות ראויה.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

הבנק עשוי לחוב גם בגין נזק אשר נגרם במרמה לצדדים שלישיים

חובת הזהירות של הבנק איננה רק כלפי לקוחו, אלא גם כלפי צדדים שלישיים אשר נפגעו מפעולותיו.

מאת: גלעד נרקיס, משרד עורכי דין

Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה