במקרה זה, בית המשפט קיבל באופן חלקי ערעור שהוגש לו נגד החלטת מס הכנסה בעניין ניכוי מס ממענק הפרישה אותו קיבל המערער. נקבע כי היות ובקשתו של המערער לפרוס את תשלומי המס בגין מענק הפרישה למספר שנים התקבלה, היה מקום לנכות בגין כל תשלום את הפטור שניתן לו עקב נכותו. זאת בניגוד לדעת המשיב, מס הכנסה, אשר ראה בפטור זה טכני בלבד וטען כי היה לבצע את הניכוי פעם אחת בלבד. 
 

יש לכם שאלה?

פורום חוזה עבודה

פורום זכויות מעסיקים

פורום פיצויי פיטורים

פורום בית דין לעבודה

פורום שוויון הזדמנויות בעבודה

 

בית המשפט התבקש אפוא להצהיר כי המערער היה זכאי לפטור ממס הכנסה בגין מענק פרישה מוקדם ולהחזר מס שנוכה בעבר ממענק זה. המערער עבד בבנק במשך 44 שנים ושלושה חודשים. לאחר שעבר השתלת לב והוכרה לו נכות צמיתה בשיעור של 100%, ומאחר שנותרו מספר שנים עד לפרישתו מעבודתו, הוא החליט להקדים את הפרישה וקיבל לכך את אישור המעביד. בשל הפרישה המוקדמת, המערער קיבל מענק בסך 3,670,000 ₪. לאחר מכן, הוא פנה למשיב – מס הכנסה, וביקש לחשב את המס שחל על המענק בדך של פריסת ההכנסה לשש השנים הבאות, החל משנת הפרישה. זאת מכוח סעיף 8(ג)(3) לפקודת מס הכנסה. בקשה זו אושרה.

 

טיעוני הצדדים


טענות המערער - המערער טען כי הוא היה זכאי לפטור מתשלום מס הכנסה בגין מענק הפרישה למשך כל אחת משנות הפריסה. פטור זה התבקש מכוח סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה. לדידו, מטרת הפטור הייתה לאפשר למקבל המענק ליהנות ממיסוי הכנסתו כאילו קיבל אותה בגין שנות העבודה העתידיות. בכך גם היה כדי למנוע עיוות במיסוי מלא וחד פעמי בגין מענק הפרישה במועד קבלתו. במקרה זה, מענק הפרישה שיקף את היוון הכנסותיו העתידיות של המערער אשר הפסיק לעבוד עקב מצבו הרפואי. לכן, לא היה ראוי להפלות בין מצב זה, לבין מצב בו המערער היה מקבל מידי שנה תקבול כספי בגין שכרו השנתי. המערער טען כי לו האפשרות השנייה הייתה מרחשת, לא הייתה מחלוקת באשר לזכאותו לקבלת פטור מס בגין נכותו.

 

טענות פקיד השומה - פקיד השומה טען כי פריסה זו הייתה טכנית בעיקרה ונועדה לצורך התחשבות בשיעור המס והזיכוי ממנו. לדידו, פריסת המענק נעשתה לשם צרכי חישוב בלבד וכל מטרתה הייתה למתן את שיעור המס שחל על הכנסה שהתקבלה בסכום חד פעמי. זאת בשל שיעורי המס השונים. לכן, נטען כי המערער היה זכאי ליהנות מהפטור לנכה פעם אחת בלבד, בשנה בה התקבל מענק הפרישה.

 

דיון והכרעה


המסגרת הנורמטיבית לדיון דנן מצויה בסעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה. על פי הסעיף, הכנסה מיגיעה אישית של נכה שנקבעה לו נכות של 100% פטורה ממס. בנוסף, על פי סעיף 8 לפקודה, ניתן לפרוס הכנסה חד פעמית לתקופה של מספר שנים לצורך חישובי מס. כאמור, המערער ביקש וקיבל פריסה זו. סעיף זה למעשה מביא לביזור הכנסות פירותיות. הכוונה היא לדמי פדיון ימי חופשה, הפרשי שכר שהצטברו ומשולמים בבת אחת, מענק פרישה ואף היוון קצבה.

 

לדעת השופט, על פי הפקודה, ניתן היה לייחס את מלוא ההכנסה לשנת המס שבה היא צמחה ולהחיל את החבות במס לשנה זו או, לחלופין, לייחס את מלא ההכנסה לשנת המס שבה היא צמחה ולדחות את תשלום המס על ידי פריסתו. דחייה זו לא היה בה כדי לבזר את הכנסתו של המערער. השופט קבע כי, במקרה זה, המערער ביקש לפרוס את הכנסתו ממענק הפרישה קדימה, ובקשה זו אושרה על ידי המשיב.

 

בנוסף, הוא תבע וקיבל את פטור מס ההכנסה בשנות המס שקדמו לפרישתו. מנגד, המשיב הבחין בין פריסה של מענק אשר הזכות לקבלתו נצברה בעבר, לבין פריסת היוון קצבה עתידית אשר היה ניתן לראותה כדחיית תשלומי מס עתידיים. אולם, לדעת השופט, לשון סעיף 8(ג)(3) לפקודת מס הכנסה, עליה הסתמך המערער בבקשתו לפריסה, לא נקטה בהבחנה כזו. כלומר, על פי הסעיף, ניתן לבצע פריסה לשנות מס מוקדמות ועתידיות כאחד. לבסוף, השופט קיבל את הערעור לעניין ייחוס מענק הפרישה תוך ניצול תקרות הפטור לנכה. משכך, הוטל על המשיב לערוך חישוב מחדש של פריסת הכנסות המערער ולהשיב את סכום המס ששולם על ידו כמקדמה.
 


עודכן ב: 19/02/2012