סעיף 6 לחוק מיסים עקיפים, התשכ"ח - 1968 קובע שמס יתר יוחזר למי ששילם אותו, אם הוא ביקש זאת במועד שנקבע לכך ובכפוף לתנאים מסוימים כגון אי מכירת הטובין, או מכירתם במחיר שלא משקף את מס היתר. זוהי "הגנת הגלגול". קרי, מס היתר שנגבה יוחזר לסוחר כל עוד מכר את הסחורה מבלי לגלגל את התשלום הנוסף על הצרכנים. דוגמא להעלאת הגנה זו בפסק הדין דנא.


יש לך שאלה?
פורום יזמות עסקית
פורום הקמת חברה
פורום מותג


במקרה הבא, הוגשה לבית המשפט תביעה במסגרתה נדרשו החזרי תשלום מיסי מכס אותם התובעת שילמה לאגף המכס והמע"מ של המדינה. לטענת התובעת, חברה בע"מ שעסקה ביבוא ציוד ממוחשב לארץ, היא נדרשה לשלם מיסי יתר "תחת מחאה" והיה על המדינה להשיבם מאחר והצו השיפוטי מכוחו הם שולמו, פקע במועד התשלום.


מנהלה של התובעת טען שבתקופה בה שולם המס "תחת מחאה", החברה לא גלגלה את התוספת על הצרכן ולכן עמדה בדרישות סעיף 6 לחוק מיסים עקיפים, התשכ"ח – 1968. היעדר הגלגול נבע מהחלטה אסטרטגית של התובעת שלא להעלות מחירים בתקופה בה לא אושרה עליית המס באופן סופי על ידי וועדת הכספים.


אי גלגול לצרכנים, האמנם?


לאחר דין ודברים, השופטת דחתה את התביעה. לפי עובדות המקרה, התובעת שילמה מס יתר במהלך התקופה שלאחר פקיעת הצו שקבע את שיעור המס על המוצרים אותם היא ייבאה, ועד למועד התקנתו של צו חדש. נקבע שבתקופה זו, לא הייתה לתובעת חובה לשלם את מס היתר והנתבעת הסכימה אף היא לכך. אולם, כאמור, התובעת החליטה לשלם מס זה בכל מקרה, כחלק מהחלטה אסטרטגית, מבלי לגלגל את עליית המחיר לצרכנים.


לנוכח זאת, התובעת טענה שהיא הייתה זכאית להחזר מס לפי ההגנה שנקבעה בסעיף 6 לחוק מיסים עקיפים. התובעת הדגישה שאי גלגול זה פגע ברווחיה וגרם לה הפסד ניכר. מנגד, נציג מטעם הנתבעת טען שהתובעת כלל לא פנתה לרשויות בבקשה להשיב את המס ששולם ביתר ושלא היה ניתן לקבוע בוודאות שהמס לא גולגל לצרכנים.


על סמך חוות דעת זו ונוכח היעדר ראיות מוצקות בדבר הימנעות מגלגול המס על הצרכנים, טענות התובעת נדחו. כלומר, השופטת קבעה שהתובעת לא הוכיחה זכאותה ל"הגנת הגלגול" ואף שלא היה די בהצגת הפסדים כספיים על מנת להוכיח טענה זו. על כן, התביעה נדחתה.