ביטוח אובדן כושר עבודה, אמור לכסות את המבוטח המאבד חס וחלילה את כושר עבודתו ולשלם לו מעין "שכר", בתקופה בה הוא שרוי באובדן כושר זה. מכאן ברור ש"דרך המלך", הינה תשלום פיצוי חודשי למבוטח המצוי באי כושר עבודה.


בוודאי שהדבר נכון, כשמאבד אדם את כושר עבודתו לצמיתות - במקרה כזה, אמור כיסוי אובדן הכושר, לספק לו את "שכרו" המבוטח בפוליסה, עד הגיעו לגיל פרישה ובנוסף, ככל שקיים בפוליסה רכיב "שחרור מתשלום פרמיות", יהיה המבוטח משוחרר מתשלום פרמיות עבור יתר רכיבי הפוליסה, לרבות מרכיב החיסכון שבה והיא תמשיך להיות בתוקפה המלא.


עד כאן התיאוריה - ומה קורה במציאות?


כשמגיעה תביעת אובדן כושר לשערי בתי המשפט (לרוב לאחר שחברת הביטוח דחתה את תביעת המבוטח), עולות לפתע הצעות שונות שעניינן המרת הפיצוי החודשי בתשלום חד פעמי וחיסול הפוליסה על כל רכיביה.


כיצד יש להתייחס להצעה שכזו?


ראשית יש להבין - מדוע מבקשת חברת הביטוח לשלם סכום גבוה (יחסית) במזומן, במקום לשלם אותו בתשלומים חודשיים קטנים (מבחינתה), הפרוסים על פני תקופה יחסית ארוכה?


שיקוליה של חברת הביטוח, אינם מעניינו של המבוטח. לחברות הביטוח שיקולים שונים, הכוללים בין היתר מניעים הקשורים מדרך ההתחשבנות שלה עם מבטחי משנה, מדרך ההתחשבנות בינה לבין שלטונות המס, מאופן הצגת הנתונים העסקיים שלה במאזניה ועוד ועוד. למבוטח, אין בעצם סיבה כלשהי לנסות ולהבין כל זאת.


עליך כמבוטח להבין - שיקוליה של חברת הביטוח, אינם נובעים מרצון "לבוא לקראת המבוטח", או להיטיב עמו, באמצעות הגדלת הפסדיה של חברת הביטוח. מכאן, שיש לבחון כל הצעה כזו בזהירות רבה.


להלן מספר שאלות, אותן חייב כל מבוטח לשאול את עצמו, לפני שהוא מחליט לקבל את הצעת חברת הביטוח לקבל סכום חד פעמי במקום קצבה חודשית.


האם מדובר באובדן כושר לתקופה מוגבלת?


האם אני נדרש לבטל את כיסוי אובדן הכושר בתמורה לקבלת סכום חד פעמי?


לפי איזה מקדם היוון חושב הסכום החד פעמי?


כמה קצבאות = תשלומים חודשיים נלקחו בעת חישוב הסכום החד פעמי?


האם חישוביה של חברת הביטוח בכל הקשור בהקטנת תוחלת החיים של המבוטח התובע, היא נכונה, כך שהיא מתבססת על תוחלת חיים נמוכה מגיל הפרישה?


האם נכללים בסכום המוצע התשלומים עבור הכיסוי הנוסף הנקרא "שחרור מתשלום פרמיות"?


מהם היבטי המס הרלוונטיים לסוגיה זו?


היש יתרונות נוספים לקבלת הסכום החד פעמי?


היש יתרונות / חסרונות לקבלת הפיצוי באופן חודשי?


כותב שורות אלה משוכנע, שמרבית קוראי מאמר זה אינם מסוגלים לענות על שאלות אלה. מאידך, מענה שגוי לשאלות כאלה, עלול לשנות את המספרים המתקבלים באופן משמעותי ביותר.


אז עשה לעצמך טובה - תן לעורך דין המתמצא בעניין לבדוק את הנתונים ולסייע בקבלת החלטה מושכלת, האם להתעקש על קבלת פיצוי חודשי או על קבלת סכום חד פעמי.