בבית משפט השלום בתל אביב נדונה תביעתם של יואב ומינה גולדיאק (להלן: "גולדיאק"), שיוצגו על ידי עו"ד ג. ישעיהו, כנגד יעקב וגילה בריקמן וכנגד ישיר איי. די. איי. חברה לביטוח בע"מ (להלן: "בריקמן" ו"המבטחת"), שיוצגו על ידי עו"ד מ. גולני, ועל פי הודעת צד ג’, כנגד אחים יהב בע"מ (להלן: "האחים יהב"), שיוצגה על ידי עו"ד ד. מיש.

פסק הדין ניתן בחודש אוקטובר 2008, מפי כבוד השופט מרדכי בן חיים, ודן בשאלת זכאותם של בני הזוג גולדיאק לפיצויים בגין נזקי רטיבות, שנגרמו לדירתם, כנטען, מדליפת מים בדירת בריקמן.

במועדים הרלוונטיים לתביעה, היו בני הזוג בריקמן בעליה של הדירה שמעל דירתם של בני הזוג גולדיאק, וכן בוטחו אצל המבטחת בפוליסת ביטוח דירה. על פי כתב התביעה, בדירת בני הזוג גולדיאק התגלתה רטיבות, שמקורה בצנרת דירת בני הזוג בריקמן, הממוקמת ברצפת דירתם – גג הדירה של בני הזוג גולדיאק.

בשל פניית בני הזוג גולדיאק, תוקנה הנזילה, אולם כחודש לאחר מכן, שוב חדרו מים לדירת בני הזוג גולדיאק. על אף הבטחות חוזרות של נציג מטעם בני הזוג בריקמן (אשר באותו זמן התגוררו בחו"ל) (להלן: "הנציג"), לתיקון הנזילות, ושיפוי בני הזוג גולדיאק בגין נזקיהם, הנזילות החריפו, ובני הזוג גולדיאק נאלצו, לטענתם, לצאת את הדירה למשך שנה, ולהתגורר אצל קרובי משפחה.

לטענתם, עשו בני הזוג גולדיאק כל שאפשר, על מנת להקטין את נזקיהם, לרבות פינוי חפצים ורהיטים, שלא יינזקו מהרטיבות, הציבו מתקנים לספיגת הרטיבות, ועוד.

על פי טענות כתב ההגנה, ממועד האירוע ועד מועד הגשת כתב התביעה, חלפה תקופת ההתיישנות, מכוח חוק ההתיישנות, תשי"ח-1958 (להלן: "חוק ההתיישנות"), דהיינו חלפו מעל 7 שנים, כך שלא ניתן לאמוד, בצורה נכונה, את נזקי הדירה ותכולתה, שנגרמו לבני הזוג גולדיאק.

הודעת המבטחת לאחים יהב, הוגשה בגין הטענה שבהסכם ההתקשרות בין הצדדים, נקבע שחברת האחים יהב, כקבלן עצמאי, הינה האחראית המוחלטת והבלעדית לנזקי כתב התביעה, וכי נזקים אלה נגרמו בשל רשלנות האחים יהב בתיקון הפיצוץ בצנרת דירת בני הזוג בריקמן.

לטענת האחים יהב, מדובר בתביעה לתגמולי ביטוח, אשר על פי דיני ההתיישנות הספציפיים, מכוח חוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, התיישנה, ככל שחלפו מעל 3 שנים מהמועד בו ערכו את התיקונים בצנרת.

בית המשפט נדרש, אפוא, להכריע בשאלה האם מדובר באירועים מתמשכים, וכי התגבשות עילת התביעה, לצורך ההתיישנות, התגבשה רק מרגע שנגמרו התיקונים בדירתם, כטענת בני הזוג גולדיאק. או לחלופין, כפי שטענו בני הזוג בריקמן והמבטחת, כי אין להפריד בין אירועי הנזילות השונים, וכי ממילא יש להתייחס למועד גילוי הנזק (ולא תיקונו), קרי למועד גילוי הרטיבות לראשונה, וממנו להתחיל בספירת ההתיישנות.

בית המשפט הכיר בכך שמדובר בעוולה מתמשכת, קרי בנזקים שמקורם בצנרת המים של בני הזוג בריקמן, אשר המשיכה להיות פגומה לאורך כל הדרך, ואף הולידה עילות תביעה נוספות, בזו אחר זו, באופן שיש בו כדי לדחות את תחילת ספירת ההתיישנות.

על אף כל זאת, קבע בית המשפט, שבשל הוראת סעיף 3 לחוק ההתיישנות, ככל שלא הועלתה טענת ההתיישנות על ידי הנתבעים בהזדמנות הראשונה, דינה להידחות, ועל כן לא הוכרעה שאלת ההתיישנות לגופה.

כמו כן, פנה בית המשפט לדון בטענה חלופית של הנתבעים, לפיה בני הזוג גולדיאק השתהו בהגשת תביעתם, ככל שזמן רב לפני הגשתה, כבר הייתה בידם חוות דעת רלוונטית.

בעניין זה נפסק, שיש לדחות את טענת בני הזוג בריקמן, הואיל ונקבע שהנציג מטעמם היה קרוב משפחה, שהופקד על עניינם במהלך שהותם בחו"ל, ואף דאג להזמין גורמים מקצועיים לתיקון הנזקים בצנרת הדירה. קרי, לדברי בית המשפט, בני הזוג בריקמן ידעו על פרוץ הנזקים, כבר מן ההתחלה.

דהיינו, על אף פרק הזמן הרב עד להגשת התביעה, נדחתה טענת השיהוי, בשל העובדה שבני הזוג בריקמן ידעו אודות הנזקים בשלב מוקדם, אך נמנעו מלבחון את היקפם בזמן אמת.

לסיכום פסק בית המשפט, כי על הנתבעים חלה האחריות לנזקים הנתבעים, אולם בשל העובדה שחלק מהריהוט לא הוצא מייד עם גילוי הרטיבות והנזילות, נפסק שבני הזוג גולדיאק לא עמדו בחובתם להקטין את נזקיהם, ועל כן יש מקום להפחית מהפיצויים בגין נזקי התכולה. יש לציין, שבית המשפט לא קיבל את דברי בני הזוג גולדיאק, שטענו שהמתינו כאמור, בשל ייעוץ מקצועי שקיבלו, ובין היתר על מנת ששמאי מטעם המבטחת יעריך את גובה הנזקים.

לעניין ההודעה לצד ג’, נפסק, שמכיוון שבהסכם ההתקשרות בין המבטחת לבין חברת האחים יהב קיימת פסקה המטילה אחריות בלעדית לנזקים שייגרמו בשל עבודות שביצעה, לרבות נזקים תוצאתיים, וכן פסקת שיפוי ופיצוי לטובת המבטחת, ניתן לחייבה בשיפוי בגובה נזקי התכולה.

לפיכך, נפסק שעל בני הזוג בריקמן והמבטחת לשלם לבני הזוג גולדיאק פיצויים בסך 66,307 ₪, וכי על האחים יהב לשפות את המבטחת בסכום עלות נזקי התכולה, בסך 30,368 ₪.

מאת עו"ד ג’ון גבע.