המקרים השכיחים ביותר, בהם לרוב הגבייה בהוצל"פ מתבצעת הינם:


1. חוב בגין שטר או המחאה שלא כובדה.


2. חוב על פי פסק-דין.


3. חוב בגין תביעה כספית.

 

חוב בגין המחאות שחזרו ושטרי חוב


במקרים בהם הפקדתם שיק (המחאה) והוא לא נפרע וחזר מסיבה שלא היה כיסוי מספיק בחשבון החייב, או שחזר מסיבת ביטול, או שחזר מסיבות אחרות וכן במקרים בהם קיבלתם שטר חוב שעליכם לפרוע (למשל משוכר דירה אשר לא עמד בהסכם השכירות)- את ההמחאה שחזרה או את שטר החוב ניתן להגיש לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל.


הדרך להגשת התביעה בגין מקרים אלה הינה באופן הבא:


יש להגיש את ההמחאה או השטר המקוריים בצירוף טופס בקשה בהוצל"פ לביצוע שטר/שיק ולשלם את אגרת פתיחת התיק, שהינה 1.25% מגובה ההמחאה אך לא פחות מ-164 שקלים (טופס 205 בהוצל"פ).


חשוב לציין כי בתיקים מסוג זה, אין חובה לשלוח מכתב התראה בטרם פתיחת התיק בהוצל"פ וזאת בשונה משני המקרים האמורים מטה.
יש לוודא כי במועד פתיחת התיק, אגרת פתיחת התיק מצטרפת מידית לחוב, וכן נוסף שכר טרחה אשר נקבע באופן אוטומטי במחשבי ההוצל"פ, המכונה שכ"ט עו"ד א' (יש לציין כי בשלב מאוחר יותר ולאחר ביצוע פעולות בתיק יתווסף שכ"ט נוסף, המכונה שכ"ט עו"ד ב').


עם פתיחת התיק תונפק על ידי מזכירות ההוצל"פ טופס מסירה אזהרה לחייב.


מעת הגשת אישור מסירת האזהרה לחייב בתיק ההוצל"פ, החייב רשאי להגיש התנגדות לביצוע השטר בתוך 30 יום מיום קבלת האזהרה.
במידה ואכן מוגשת ההתנגדות בתיק - התיק יועבר לבית המשפט לדיון בהתנגדות וההליכים יעוכבו באופן אוטומטי. במידה וההתנגדות תידחה, תוכלו להמשיך לפעול כנגד החייב במסגרת תיק ההוצל"פ לשם גביית חובו.


כמובן כי במידה ולא תוגש התנגדות בתום הזמן הקצוב לחייב, תוכלו לפעול כנגדו בכדי לנסות ולגבות את חובו כלפיכם באמצעים אשר יפורטו בהמשך הכתבה.


חוב על פי פסק דין


זכיתם בתביעה כנגד אדם וניתן לטובתכם פסק-דין? במקרים רבים האדם שכנגדו ניתן פסק הדין לא משלם, ועליכם לנסות ולגבות את הסכום הפסוק באמצעות לשכת ההוצל"פ.


במקרה כזה, עליכם להגיש במסגרת לשכת ההוצל"פ בקשה לביצוע פסק-דין ואליה לצרף את פסק הדין המקורי או העתק החתום בחתימה מקורית של בית המשפט על גבי פסק הדין (טופס 206 בהוצל"פ).


אגרת פתיחת התיק בגין פסק דין עומדת על תשלום אגרה בסך 1% מגובה החוב המעודכן אך לא פחות ממינימום של 93 שקלים (נכון לשנת 2016). עם פתיחת התיק תונפק על ידי מזכירות ההוצל"פ טופס מסירה אזהרה לחייב.


אם החייב טוען כי הוא שילם את החוב וכי הוא אינו צריך לשלמו, רשאי הוא להגיש בקשה בטענת "פרעתי" תוך 21 יום מיום קבלת האזהרה ( במאמר מוסגר החייב יכול להשתמש בטענת "פרעתי" בכל שלב ובכל מועד של הליכי ההוצל"פ, אך בתיק הוצל"פ שנפתח מכוח פס"ד ניתן להשתמש בטענת "פרעתי" רק אם פירעון החוב נעשה לאחר מתן פסק הדין. הווי אומר כי החייב לא יוכל להשיג על פסק הדין עצמו בטענה זו).


אחר הגשת הבקשה בטענת ה"פרעתי", רשם ההוצאה לפועל יקיים דיון לגבי טענת החייב, במעמד שני הצדדים. (זה המקום להדגיש כי הגשת הבקשה בטענת "פרעתי" אינה עוצרת את הליכי ההוצאה לפועל, והזוכה רשאי לנקוט כנגד החייב את כל הליכי הגבייה בהוצאה לפועל, כגון עיקולים נגד החייב, אלא אם החייב הגיש בקשה נפרדת לעכב את כל ההליכים עד אשר תתברר טענת ה"פרעתי" וניתנה החלטה על ידי הרשם כי כל ההליכים יעוכבו עד לאחר בירור הטענה).


על החלטת הרשם ניתן לערער בזכות לבית המשפט ללא צורך בבקשת רשות לערעור. (חוב הקשור לענייני משפחה יש לערער בתוך 15 ימים לבית משפט לענייני משפחה. חוב שאינו קשור לענייני משפחה יש להגיש את הערעור בתוך 20 ימים לבית משפט השלום).


תביעה לסכום קצוב


בפניכם נתונה אפשרות להגיש תביעה כספית ישירות ללשכת ההוצאה לפועל מבלי להזדקק קודם לכן בבית המשפט וזאת בהתקיים שני תנאים: 1. ראיה בכתב על-פי חוזה או התחייבות (ניתן לבצע חישוב מתמטי פשוט, דוגמה: חשבוניות) 2. סכום קצוב שלא יעלה על 75,000 שקלים כולל הפרשי ריבית והצמדה.


חשוב לציין כי תביעה על סכום קצוב יכולה גם להתקיים מכוח עילה שבחוק (חיובי ארנונה וכדומה). אגרת פתיחת התיק הינה בשיעור 1% מגובה החוב ולא פחות מ-93 שקלים.


כתנאי לפתיחת תיק של תובענה על סכום קצוב, יש לשלוח לחייב מכתב התראה טרם פתיחת התיק, המיידע אותו על הכוונה להגיש נגדו תביעה בסכום קצוב ישירות בהוצל"פ בלי הליך קודם בבית משפט, וזאת במידה ולא ישלם את החוב בתוך 30 ימים ממועד קבלת המכתב.


לאחר פתיחת התיק תשלח לחייב אזהרה, בין אם על ידי מזכירות ההוצל"פ ובין אם על-ידיכם (עדיפות היא כי האזהרה תומצא על-ידכם לאור הזמן הרב שיכול לחלוף עד למועד מסירת האזהרה על ידי לשכת ההוצל"פ).


החייב רשאי להגיש התנגדות לתובענה על סכום קצוב תוך 30 יום מיום קבלת האזהרה. במידה ואכן מוגשת התנגדות בתיק - התיק יועבר לבית המשפט לדיון בהתנגדות וההליכים יעוכבו באופן אוטומטי. במידה וההתנגדות תדחה, תוכלו להמשיך לפעול כנגד החייב במסגרת תיק ההוצל"פ לשם גביית חובו.


במידה והחייב לא יגיש התנגדות בתום הזמן הקצוב, תוכלו לפעול כנגדו בכדי לנסות ולגבות את חובו כלפיכם בדרכים אשר יפורטו מטה.


מהם ההליכים אשר ניתן לנקוט בהם לאחר מסירת האזהרה?


להלן מספר דוגמאות אשר יכולות לשמש אתכם לגביית החוב מהחייב ואף להפעיל עליו לחץ מאסיבי בכדי שזה ישלם את החוב באופן המהיר ביותר:


1. צו למסירת מידע - הנכם רשאים לפנות לגופים השונים בכדי לאתר מקורות הכנסה על שם החייב. דוגמאות לגופים אלה: לשכת רישום מקרקעין, משרד הרישוי, המוסד לביטוח לאומי, חברות ביטוח, הנהלת בתי המשפט, בנקים ועוד.


2. עיקולים - באפשרותכם לבצע עיקולים אצל צדדי ג' הקשורים לחייב (בנקים, חברות ביטוח, קופות גמל, כרטיסי אשראי וכדומה).


3. עיקול רכב על פי ת.ז.- תוכלו להגיש בקשה לעיקול רכב על פי ת"ז בהוצל"פ. העיקול יתבצע ברישום במשרד הרישוי והחייב לא יוכל למכור או להעביר את הרכב אלמלא יסיר את העיקול בתיק ההוצל"פ.


4. עיקול מטלטלין - עומדת בפניכם האפשרות להגיש בקשה לעיקול מיטלטלין בבית החייב. ראשית, קבלן הוצל"פ יגיע לבית החייב וירשום את המיטלטלין הניתנים לעיקול. לאחר מכן ובאם תרצו למכור את המיטלטלין, יגיע בשנית קבלן ההוצל"פ, יתפוס את המיטלטלין ויאחסן אותם במחסני ההוצל"פ עד למכירתם.


5. הגבלות - בחלוף 6 חודשים ממועד מסירת האזהרה ובאם החייב אינו שילם את חובו עד כה, הנכם רשאים להטיל עליו את ההגבלות הבאות: א. הגבלה מלהחזיק ולחדש רישיון נהיגה ב. הגבלה מלהחזיק או לחדש דרכון ג. הגבלה בהחזקת שיקים ו/או שימוש בכרטיסי אשראי ד. הגבלה מלהקים חברה ו/או להיות בעלים של חברה ה. הגבלת יציאה מן הארץ.


6. חקירת יכולת - הנכם רשאים בכל עת לבקש מרשם ההוצאה לפועל לזמן את החייב לחקירת יכולת על מנת לחקור ולהוכיח את יכולתו הכלכלית לפרוע את החוב.


7. צו הבאה - באם החייב לא התייצב לחקירת יכולת, ניתן לזמנו בצו הבאה לחקירה בפני רשם ההוצאה לפועל.


הליכים בטרם מסירת אזהרה - אימתי?


כאמור, ברגע שנפתח תיק הוצאה לפועל, נשלחת אזהרה לחייב. ישנה אפשרות לפעול לפני שהחייב מקבל את האזהרה, ועלול לבצע פעולות שיכולות לפגוע בגביה, כגון: הברחת נכסים ו/או העברת כספים על שמם של אחרים וכדומה.


במידה וישנו חשש ממשי כי החייב יפעל להברחת נכסיו כאמור לעיל, נתונה לכם האפשרות לבקש מרשם ההוצל"פ ליתן צו לנקיטת הליכים בטרם מסירת האזהרה. בבקשה זו אתם יכולים לבקש מרשם ההוצל"פ לבצע עיקולים על כספים ונכסים, חשבונות בנק, קופות גמל, משכורת וכיוצ"ב עוד בטרם מסירת האזהרה לחייב ועוד לפני ידיעת החייב על פתיחת תיק ההוצל"פ.


כותב המאמר הינו עו"ד שי חלפון שותף ומייסד במשרד עו"ד, סטרול-חלפון, משרד הבקיא בתחום הגבייה המשפטית בהוצל"פ וכן משרד המלווה אנשים פרטיים, בעלי עסקים וחברות גדולות במשק בתחום זה.