חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א - 2001 , הוא החוק הישראלי הראשון שעוסק באופן מקיף בזכויותיהם של מי שנפגעו מעבירות פליליות, בכל הקשור להליך החקירה, המשפט וריצוי העונש של מי שחשוד או נאשם בביצוע העבירה. אחרי תקופה של החלה הדרגתית של הוראות החוק, הוא נכנס לתוקף מלא באחד באפריל 2005.

באוקטובר 2005 נכנסו לתוקף תקנות ליישום מלא של החוק. התקנות מפרטות את האופן שבו יכולים נפגעי עבירה לממש את הזכויות שהחוק מעניק להם, והן כוללות גם טפסים שיסייעו לנפגע לבקש מידע, להכין הצהרת נפגע ולהכין עמדה בעניין שחרור מוקדם וחנינה.

מטרת החוק הינה להגן על זכויותיו של נפגע העבירה, אך זאת הוא עושה לא "על חשבון" זכויותיו של החשוד ו/או הנאשם.


מתן הזכויות לנפגע עבירה ייעשה תוך התחשבות בו ובצרכיו, שמירה על כבודו והגנה על פרטיותו ובתוך זמן סביר.
במהלך ההליך הפלילי זכאי נפגע עבירה –


(1)להגנה, ככל הניתן ועל פי הצורך, מפני החשוד, הנאשם או הנידון ומפני שלוחיו או מקורביו;
(2)לקבל בבית המשפט, ככל הניתן, הגנה מפני מגע או קשר בלתי נחוץ בינו לבין החשוד, הנאשם או הנידון, שלוחיו או מקורביו;
(3)לקבל מהמשטרה מידע לגבי אפשרויות קיימות להגנה מפני כל אחד מהמפורטים בפסקה (1);
(4)זכותו של נפגע העבירה לחיים שקטים בביתו, בלא נוכחות החשוד, הנאשם או הנידון, אם הוא מתגורר עמו (בעבירות הנעברות בתוך התא המשפחתי), לפי החלטת בית המשפט בהתאם להוראות החוק למניעת אלימות במשפחה.


בנוסף לזכויות אלו, קובע החוק מגבלות על המשטרה ו/או הפרקליטות בהעברה פרטיו האישיים של נפגע העבירה, כמו גם איסור פרסומם על גבי כתב האישום עצמו וזאת במטרה למנוע מגע אפשרי בין הנאשם או מי מטעמו לבין נפגע העבירה ולאפשר לו להמשיך את חייו באופן נורמאלי ככל האפשר.

זאת ועוד, נפגע עבירה זכאי, בכפוף למגבלות שונות, לקבל מידע על זכויותיו כנפגע עבירה ועל הדרך שבה מתנהל הליך פלילי, וכן מידע על השלבים בהליך הפלילי בקשר לעבירה ממנה נפגע. נפגע העבירה אף זכאי, לבקשתו או לבקשת בא כוחו, לעיין בכתב אישום שהוגש נגד הנאשם ואף לקבל העתק ממנו, גם זאת במגבלות המפורטות בחוק.

זכותו של נפגע עבירת מין או אלימות שביקש זאת, כי יידעו אותו על מהלך מאסרו של הנידון, או על מהלך שהייתו של הנאשם או הנידון במשמורת חוקית אחרת בעקבות העבירה. זאת ועוד, עפ"י החוק, על ההליכים הנוגעים לעבירת מין או אלימות להסתיים בתוך זמן סביר, כדי למנוע עינוי דין.

בנוסף, זכאי נפגע עבירה לקבל מידע על שירותי סיוע הניתנים לנפגעי עבירה, בין על ידי המדינה ובין על ידי גופים לא ממשלתיים.

זכויות נוספות של נפגע העבירה מפורטות בחוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א – 2001.


חשוב להדגיש שבית המשפט רשאי לגזור על הנאשם במסגרת עונשו תשלום פיצויים לנפגע עבירה בהתאם לפגיעותיו.

 

כמו כן, ישנה אפשרות נוספת והיא הגשת תביעה אזרחית כנגד הנאשם – הפוגע – לתשלום פיצויים בגין פגיעותיו של הקרבן וסבלו. הגשת תביעה אזרחית בהסתמך על הרשעת הנאשם בביצוע העבירות כלפי הנפגע יש בה כדי לייעל את ההליכים מבחינת נפגע העבירה ובכך להקדים את קבלת הפיצוי המגיע לו.

**האמור לעיל מהווה מידע משפטי כללי ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי.

 


עודכן ב: 02/04/2009