במדינת ישראל קיימים חולים רבים אשר נמצאו מתאימים לקבלת טיפול רפואי באמצעות קנביס רפואי. כיום, נראה כי אין חולק על חשיבות הטיפול, במקרים המתאימים, באמצעות קנביס רפואי.


גם משרד הבריאות "מכיר בכך שסם הקנאביס, במקרים המתאימים, מקל על חולים באופן משמעותי ומהווה פתרון טוב יותר מאשר תרופות הקיימות בשוק להן השפעות שליליות ותופעות לוואי רבות" [ראה: בג"ץ 4036/10 תיקון עולם בע"מ נ' משרד הבריאות (פורסם בנבו, 28.10.2010)].

דא עקא, במקרים לא מבוטלים מוצאים עצמם חולים רבים ללא רישיון מתאים, תוך המתנה ארוכה לחידוש רישיונם או אי קבלת החלטה בבקשתם להחלפת ספק.

משכך, תובא להלן סקירה משפטית אשר מטרתה להנגיש מידע אודות חשיבות הטיפול בקנביס רפואי ועניינים נוספים אשר ראוי ליתן עליהם את הדעת לאורך התנהלות מול היחידה לקנביס רפואי במשרד הבריאות (להלן: יק"ר). יודגש כי נהלי יק"ר משתנים באופן תדיר. משכך, אין בסקירה להלן כדי להוות ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי.

חשיבות הטיפול בקנביס רפואי


1. אין חולק על חשיבות הטיפול, מקרים המתאימים, בקנביס רפואי. גם משרד הבריאות "מכיר בכך שסם הקנאביס, במקרים המתאימים, מקל על חולים באופן משמעותי ומהווה פתרון טוב יותר מאשר תרופות הקיימות בשוק להן השפעות שליליות ותופעות לוואי רבות" [ראה: בג"ץ 4036/10 תיקון עולם בע"מ נ' משרד הבריאות (פורסם בנבו, 28.10.2010)].

2. בעניין תיקון עולם הנ"ל גם ציין בית המשפט כי: "לצמח הקנאביס יתרונות בהקלה על סבלם של חולים במחלות קשות".

3. חשיבות הטיפול בקנביס רפואי מובאת אף באתר משרד הבריאות, שם מצוין כי: "קיימות עדויות לכך שקנביס עשוי לסייע לחולים הסובלים ממצבים רפואיים מסוימים ולהקל על סבלם".

4. צא ולמד: משרד הבריאות מכיר בחשיבות הטיפול בקנביס רפואי, במקרים המתאימים, ומכיר בעובדה כי שימוש בקנביס רפואי, מקל על סבלם של חולים אלה.

5. חולים רבים הוכרו כמתאימים לקבל טיפול בקנביס רפואי לאור מצבם הרפואי, בין אם מדובר על נזקים נפשיים או פיזיים. ההתאמה לקבלת טיפול באמצעות קנביס רפואי נעשית על-ידי מנכ"ל משרד הבריאות או רופא אשר הוסמך על ידו בכתב להעניק רישיונות לשימוש בקנביס רפואי למטרות רפואיות.

נהלי משרד הבריאות בעניין מתן רישיונות לשימוש בקנביס


6. מתן רישיונות לשימוש בקנאביס למטרות רפואיות מוסדר כיום בנוהל 106 של משרד הבריאות "רישיונות לשימוש בקנביס", עליו חתומים מגר' יובל לנדשפט, מנהל יחידת הקנאביס הרפואי (יק"ר) וד"ר בעז לב, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות (להלן: "נוהל 106").

7. יובאו להלן מספר סעיפים מתוך נוהל 106. את הנוסח המלא ניתן למצוא ברשת האינטרנט.

8. לפי סעיף 3.2 לנוהל 106, ההתוויות הרפואיות המוכרות כיום על-ידי יק"ר הן בתחום האונקולוגיה; בתחום הגסטרואנטרולוגיה; בתחום הכאב; בתחום המחלות הזיהומיות; בתחום הנוירולוגיה; בתחום הטיפול הפליאטיבי; ובתחום הפסיכיאטריה, והכל בהתאם למפורט בנוהל 106.

9. לפי סעיף 3.4 לנוהל 106, בקשה למנהל לקבלת היתר לשימוש בקנביס רפואי למטופלים שמצבם או מחלתם אינה בין ההתוויות שפורטו בסעיף 3.2 לעיל, ידונו לאחר שהרופא הממליץ ינמק בצורה מפורטת ובצירוף אסמכתאות רפואיות מקובלות, את הבסיס לסברה כי השימוש בקנביס עשוי לסייע למטפל.

10. לפי סעיף 3.3 לנוהל 106, מתן רישיון לקנאביס רפואי "יותנה בביצוע מעקב רפואי מידי שלושה חודשים לפחות בשנת הטיפול הראשונה… והחל משנת הטיפול השניה – לפחות כל שישה חודשים".

11. על פי סעיף 3.6 לנוהל 106, בקשה לאישור שימוש בקנאביס מסיבות רפואיות או לשינוי מינון תוגש ל"מנהל" על ידי רופא מומחה בתחום מחלת המטופל, הממליץ על השימוש בקנאביס.

12. לאחר אישור הבקשה על ידי ה"מנהל", יינתן למטופל הרישיון. "מנהל", על פי סעיף 2 לנוהל, הוא "מנכ"ל משרד הבריאות או מי שהוסמך על ידו בכתב לתת רישיונות לשימוש בקנביס למטרות רפואיות".

13. על פי סעיף 3.7.1 לנוהל 106, בקשה לחידוש רישיון תועבר ל-"מנהל" על ידי הרופא בתחום המחלה בגינה מומלץ הטיפול בקנביס, שהיה אחראי למעקב הרפואי בהתאם לרישיון המקורי, על הבקשה לחידוש הרישיון יחולו הוראות סעיף 3.6 בשינויים המחויבים.

14. על פי סעיף 3.7.2 לנוהל 106, הבקשה תוגש 45 ימי עבודה לפחות, לפני פקיעת תוקף הרישיון, בצירוף דו"ח מעקב טיפולי המפרט את הצורך בהמשך הטיפול, בצרוף הממצאים להערכת השפעת הטיפול בקנביס בתקופה שחלפה מאז מתן הרישיון אותו מבקשים לחדש.

15. לעניין אפשרות החלפת ספק, מציינת יק"ר באתר האינטרנט שלה כי: "במקרים שבהם מועברת בקשה לשינוי בפרטים ברישיון כגון שינוי ספק, שינוי כתובת או שינוי צורת צריכה יש להעביר את הבקשה, בצירוף הרישיון המקורי, דרך הספק".

16. יק"ר אינה מפרטת בנוהל מטעמה אודות המועדים אותם על המבקש החלפת ספק להמתין, אך כפי שנמסר על-ידי המוקד המופעל על ידה – עסקינן בפרק זמן של 60 ימי עסקים.

17. לפי סעיף 3.8 לנוהל 106, בשאלות שברפואה בלבד, למעט החלטות בנוגע למינונים, ולאחר מיצוי הדיון בפני המנהל, רשאי מטופל או רופא מטפל להגיש בכתב ערר על ההחלטה לוועדת ערר.


* הסקירה המובאית לעיל אינה מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ואינה מתיימרת להקיף את מכלול הסוגיות המשפטיות והמנהלתיות בנושא, ובהתאם למצוין גם בתקנון המשרד.

** למשרד עו"ד יוסף בן-דוד ניסיון בטיפול בעניינים משפטיים אל מול היחידה לקנביס רפואי במשרד הבריאות (יק"ר). המשרד מייצג ומלווה את לקוחותיו אל מול יק"ר, תוך מתן ייעוץ וליווי משפטי מתאים.


 


עודכן ב: 17/06/2019