יפוי כוח הנו הרשאה לשלוח(מיופה כוח) לעשות בשמו של שולח(מיפה כוח) פעולה משפטית כלפי צד שלישי. המסגרת החוקית העיקרית ליפוי הכוח הינה חוק השליחות, התשכ"ה-1965, ודיני השליחות בכלל. על-פי דיני השליחות "שלוחו של אדם כמותו" וכל פעולה של השלוח, לרבות ידיעתו, מחייבת ומזכה את השולח.


השליחות על-פי יפוי הכוח יכולה להקיף כל פעולה משפטית, פרט לפעולה שיש לבצעה אישית לפי מהותה או על-פי הוראת חוק.
יפוי הכוח חל, כל עוד לא צוין אחרת, על כל פעולה הדרושה באופן סביר לביצועו התקין של נושאו, אולם לגבי עניינים מסוימים אין הוא חל אלא אם צוין הדבר במפורש: הליכים בפני בית משפט או בית דין או בורר, פשרה, ויתור, פעולה ללא תמורה.


על מיופה הכוח, השלוח, יש חובה לנהוג כלפי מיפה הכוח בנאמנות ולפעול בהתאם להוראותיו. במקרה שאינו עושה כן מיפה הכוח זכאי לכל סעד הניתן בשל הפרת חוזה.

 

היקף יפוי הכוח: מבחינת היקפו של יפוי הכוח ישנם שני סוגים.


יפוי כח מיוחד – יפוי כוח הניתן לנושא מיוחד, לעניין ספציפי כלשהו. דוגמאות ליפוי כוח מיוחד: יפוי כוח למכירת/רכישת רכב, יפוי כוח להעברת מבחן רישוי לרכב(טסט), יפוי כוח בחשבון בנק.


יפוי כוח כללי - יפוי כוח שאינו מיוחד לנושא מסויים אלא לכלל הפעולות המשפטיות או למספר נרחב של פעולות.


איזה יפוי כוח עדיף לעשות? התשובה תלויה בתכלית של מתן יפוי הכוח, הצרכים של מיפה הכוח ויכולותיו. בדרך כלל רצוי לתת יפוי כוח מיוחד וזאת על מנת לצמצם את האפשרויות לתקלות או חריגות שיגרמו לפגיעה בעניינו של מיפה הכוח. מצד שני, בנסיבות שאין למייפה הכוח נגישות לעשיית פעולות בעצמו, למשל בשל מחלה קשה או שהייה בחו"ל וכדומה, או בשל אי רצונו להטריח עצמו, אזי יש לתת יפוי כוח כללי.

 

תוקף יפוי הכוח פג בכל אחד מהמקרים הבאים: הוראת ביטול, מוות, גריעת הכשרות המשפטית, פשיטת רגל או פרוק – של מיפה הכוח או של מיופה הכוח (לגבי כל אחד מהמקרים).


למרות זאת, המגבלות הללו אינן חלות כשמדובר ביפוי כוח בלתי חוזר, דהיינו יפוי כוח הנועד להבטיח את זכותו של אדם אחר (ובכלל זה מיופה הכוח עצמו) וזכותו זו תלויה בביצוע נושא יפוי הכוח (לפי סעיף 14(ב) לחוק השליחות). יפוי כוח בלתי חוזר ניתן, למשל, להבטחת זכויותיו של רוכש דירה או מקרקעין בכלל, להבטחת הלוואת משכנתא על-ידי בנק. בנק למשכנתאות מבקש בטרם מתן ההלוואה לקבל יפוי כח נוטריוני בלתי חוזר מאת המלווים המיפה את כוחו של הבנק לבצע פעולות בנוגע לנכס של המלווים.


יש לציין כי בחלוף עשר שנים מיום מתן יפוי כוח (שאינו יפוי כוח בלתי חוזר) לא ניתן לרשום בפנקס מקרקעין או בכל פנקס אחר המתנהל על-פי חוק כל פעולה שתוקפה תלוי ברישום (לפי סעיף 6 לחוק להגנת רכוש מופקד).

 

חוק השליחות מסדיר באופן כללי, וכפי שפורט לעיל, את הכללים החלים על יפוי כוח. עם זאת, חוקים נוספים מסדירים סוגים מיוחדים של יחסי שליחות.


ייצוג בפני בתי משפט וערכאות שיפוטיות אחרות, ייצוג בפני רשויות ומשרדי ממשלה מסוימים וכן עריכת מסמכים משפטיים – יפוי הכוח הוא לעורך-דין בלבד, לפי חוק לשכת עורכי-הדין.


יפוי כוח כללי ויפוי כוח לביצוע עסקת מקרקעין הטעונה רישום במרשם המקרקעין (טאבו) - בפני נוטריון בלבד או בפני עורך-דין אם הוא מיופה הכוח.


עודכן ב: 22/09/2011