צוואה הדדית - אבי אלפסי, עו"ד ונוטריון


המאמר הינו מידע בסיסי ואינו מהווה יעוץ משפטי. רצוי לערוך צוואה לאחר קבלת יעוץ באמצעות עורך-דין.


צוואה הדדית הינה צוואה הנערכת מתוך הסתמכות על צוואה של אדם אחר ושגם זו נערכת מתוך הסתמכות על הראשונה.

 

חוק הירושה קובע הוראות מיוחדות לגבי צוואות הדדיות של בני זוג. החוק קובע כי בני זוג רשאים לערוך צוואות הדדיות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי.

 

השיקול לעריכת צוואות הדדיות הוא רצונם של שני בני הזוג ליצור הדדיות ביניהם, בד"כ על-מנת להבטיח את האינטרס הכלכלי של בן-הזוג הנותר בחיים בטרם תעבור הירושה לילדים או ליורשים אחרים.

 

האם בעצם עריכת צוואות הדדיות אין כדי ללמד על השפעה בלתי הוגנת, שיש בה לגרום לבטלות הוראת הצוואה (לפי סעיף 30 לחוק הירושה)?

 

הפסיקה השיבה על כך בשלילה וכמובן עצם האפשרות המוסדרת בחוק לערוך צוואות הדדיות (סעיף 8א) מלמדת על כך. בתי המשפטי קבעו לא אחת כי יחסי האמון הקיימים בין בני זוג אינם מקימים חזקה של השפעה בלתי הוגנת. עצם העובדה שאחד מבני הזוג יוזם עריכת צוואה הדדית והשני מצטרף לביצוע היוזמה אינה מלמדת על השפעה בלתי הוגנת. זהו טבעי שבני זוג נדברים ביניהם, סומכים האחד על השני, משפיעים האחד על השני. פסול קיים רק במקום בו בהשפעה מעורב אלמנט של חוסר הגינות.

 

ביטול צוואה הדדית על ידי המצווה – האם אפשרי, כיצד ומה ההשלכות?

 

ביטול צוואה הדדית הוא אפשרי ויכול להיות מוסדר בהוראות הצוואה עצמה, אך במגבלה אחת: לא ניתן לשלול לחלוטין את הזכות לבטל את הצוואה כאשר שני בני הזוג בחיים. ניתן להגביל האפשרות לבטל הצוואה אך לא לשלול אותה. הוראה השוללת את זכות הביטול כשבני הזוג בחיים – בטלה. במקרה שהצוואה עצמה לא קובעת הוראות לגבי עצם האפשרות לביטול הצוואה ההדדית או לגבי תנאי הביטול, יחול ההסדר הקבוע בחוק הירושה, לפיו -

 

א. אם שני בני הזוג בחיים - על המבקש לבטל הצוואה למסור הודעה לבן זוגו ואז בטלות שתי הצוואות ההדדיות.

 

ב. לאחר מות אחד מבני הזוג – אם העזבון טרם חולק, על בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל צוואתו להסתלק מחלקו על פי הצוואה שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש. אם העזבון חולק, על בן הזוג להשיב לעזבון את כל מה שירש על פי הצוואה או את שוויו במקרה שההשבה ממש היא בלתי אפשרית או בלתי סבירה.

 

ההסדר האמור מנסה לתת מענה לאינטרס ההסתמכות של בן- הזוג בעת שערך את הצוואה יחד עם בן-זוגו וליצור איזון מצד שני עם הזכות לבטל את הצוואה.

 

הוראות בצוואה: פרט לעניין ביטול צוואה הדדית, הוראות חוק הירושה הנוגעות לצוואה רגילה חלות גם על צוואה הדדית. לכן, כמובן, ניתן ורצוי לשקול בצוואה הדדית לקבוע הסדרים, כמו:

 

יורש במקום יורש – הוראה בצוואה הקובעת מי היורש הזוכה במקרה שהיורש המקורי לא יזכה מסיבות שונות כמו בשל מותו או בשל פסלותו לרשת.

 

יורש אחר יורש – הוראה בצוואה הקובעת יורש שני הזוכה לאחר יורש ראשון במה שנותר בידו.

 

יורש על תנאי – הוראה בצוואה הקובעת מועד או תנאי אחר לכך שיורש יזכה.

 

צורת הצוואה: צוואות הדדיות של בני זוג יכולות להיעשות או בשני מסמכים שנערכו באותה עת או במסמך אחד. צוואה הדדית, כמו צוואה רגילה, יכולה להיעשות בכתב ידו של המצווה, או בעל-פה אם מדובר במצווה גוסס, או בפני שני עדים או בפני רשות, דהיינו בפני בית משפט, בית דין דתי, רשם לענייני ירושה, או נוטריון

 


עודכן ב: 22/09/2011