קבלת רישיון נשק בישראל כפופה לעמידה בתנאים וקריטריונים בהתאם לחוק כלי הירייה. החוק קובע כי בישראל אין לאזרח זכות אוטומטית לשאת נשק, ושלצורך נשיאת נשק ושימוש בו יש צורך בקבלת רישיון מתאים לכך מהמדינה.


אגף רישוי כלי ירייה במשרד הפנים נושא באחריות לסינון הבקשות ולאישורן. תנאי הסף לקבלת רישיון נשק נקבעו בחוק שבמהלך השנים עודכן באופן שאפשר לאזרחים נוספים לעמוד בתנאים לזכאות, ולקבל רישיון לנשיאת נשק.


דרישות הסף להגשת בקשה להוצאת רישיון כלי ירייה


כדי להגיש בקשה להוצאת רישיון נשק, המבקש צריך לעמוד במספר תנאי סף. בהתאם לתנאי הזכאות שעודכנו בחודש אוגוסט 2018, המבקש צריך להיות רשום במרשם האוכלוסין כתושב קבע או כאזרח בישראל.


דרישה נוספת היא כי המבקש שהה בישראל במשך שלוש שנים לכל הפחות לפני הגשת הבקשה. חריג לתנאי זה מתייחס לתושב קבע או לאזרח שלא שהו בארץ את התקופה הנדרשת אך שירתו שירות לאומי, אזרחי או צבאי בישראל.


תנאי נוסף הוא כי המבקש יהיה בעל שליטה בעברית ברמה בסיסית, כאשר שיקול הדעת באשר לעמידה בדרישה זו מופקד בידיו של פקיד הרישוי של האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון פנים.


הגיל המינימלי לצורך קבלת רישיון נשק


הגיל המינימלי לקבלת הרישיון משתנה בהתאם למעמדו של המבקש בישראל:


- גיל 18 לתושב קבע או אזרח ששירתו שירות צבאי סדיר.


- גיל 21 לתושב קבע או אזרח ששירתו שירות אזרחי או לאומי.


- גיל 27 לאזרח ישראלי שלא שירת בצבא או במסגרת שירות אזרחי או לאומי.


- גיל 45 לתושב קבע אשר לא שירת בצבא או במסגרת שירות אזרחי או לאומי.


המבקש צריך לעבור הכשרה מתאימה בירי כדי שיוכל לקבל את הרישיון, ולחתום על הצהרת בריאות שנחתמה גם על ידי רופאו לאחר שעיין בתיק הרפואי של המבקש. במקרה שמתעורר חשד להפרעה נפשית שממנה סובל המבקש, הצהרת הבריאות שלו תישלח לאגף האמון על בריאות הנפש במשרד הבריאות לשם הערכת מסוכנותו של המבקש לשאת נשק.


במקרה שבו יתעורר חשד לבעיה פסיכיאטרית של המבקש, הוא יזומן לבצע בדיקות פסיכיאטריות להערכת מסוכנותו. ממצאי הבדיקות יועברו ישירות לאגף האמון על רישוי כלי ירייה.


עמידה בתבחינים שנקבעו על ידי המשרד לביטחון פנים


עמידה בדרישות הסף המצוינות לעיל אינה מהווה סוף פסוק, מכיוון שהמבקש צריך לעמוד לכל הפחות גם באחד התבחינים שקבע המשרד לביטחון פנים בחודש אוגוסט 2018 לצורך קבלת רישיון נשק. בין שלל התבחינים המזכים בקבלת רישיון, ניתן לציין מגורים ביישוב שהוגדר כזכאי, עבודה ביישוב שהוגדר כזכאי, עבודה בתפקיד מורה דרך, סיווג כחקלאי מוכר וכן עיסוק בהובלת חומרי נפץ.


נוסף על כך נקבע כי גם נגדים בצה"ל מדרגה של רס"ר ומעלה וקצינים מדרגה של סגן ומעלה, כמו גם מקביליהם בכוחות הביטחון השונים יהיו זכאים לקבל רישיון נשק בכפוף לעמידה בתנאי הסף, ללא קשר לביצוע שירות מילואים פעיל. מבקשים ששירתו ביחידה מיוחדת ולוחמים ששירתו בצה"ל בעלי הכשרה של רובאי 07, יוכלו אף הם לקבל רישיון נשק בכפוף לעמידה בתנאי הסף.


אוכלוסיות נוספות שנקבעו בתבחינים של המשרד לביטחון פנים כבעלות זכאות לקבלת רישיון הן משרתים במשטרה, קציני ביטחון בגופים מוכרים, כבאים, מתנדבים ועובדי כוחות ההצלה. ברשימה מופיעים גם מדריכי ירי, עוסקים בציד, מדבירים, ספורטאים בענף הירי החברים במועדון קליעה, מבקשי רישיון לצרכים וטרינריים וכן מבקשים שקיבלו כלי ירייה כמזכרת.


כיצד מתנהל בפועל התהליך לקבלת רישיון נשק?


לצורך קבלת הרישיון, המבקש נדרש למלא טופס בקשה ולמסור את הטופס לפקיד הרישוי של האגף לרישוי כלי נשק באזור מגוריו.
לאחר שקיבל את הבקשה, פקיד הרישוי יבדוק את העמידה בתנאי הסף ובאחד מהתבחינים לכל הפחות. אם נמצא שהמבקש עומד בכל התנאים המפורטים לעיל, בקשתו תועבר למשטרה ולמשרד הבריאות לצורך קבלת עמדתם בנושא. מספיק שלאחד מהגורמים קיימת התנגדות להוצאת רישיון נשק, והמבקש לא יוכל לקבלו.


קבלת הרישיון מותנית גם בקבלת הכשרה לירי במטווח מורשה. לצורך קבלת הרישיון שניתן לתקופה של שלוש שנים, המבקש יידרש לשלם אגרה שנתית. הזכאות לרישיון מותנית בכך שהמחזיק בו ממשיך לעמוד בתבחין שלפיו קיבל את הרישיון מלכתחילה. במקרה של שינוי נסיבות שגרמו לבעל הרישיון שלא לעמוד עוד בתבחין שנקבע עבורו, רישיון הנשק יפוג והוא יידרש להפקיד את כלי הנשק במשטרה.


התהליך הנלווה לקבלת הרישיון הוא מורכב ופעמים רבות המבקש נתקל בסירוב הנובע מחוות דעת שלילית של המשטרה, משרד הבריאות או בשל עמדת משרד הפנים כי הוא לא עומד באחד מן התבחינים.


מה אפשר לעשות במקרה של דחיית הבקשה לרישיון נשק?


במקרה של דחיית בקשה להוצאת רישיון כלי ירייה אפשר לערער על החלטתו של פקיד הרישוי. הערעור יוגש לוועדת ערר של המשרד לביטחון פנים. במקרה של דחיית הערעור על ידי הוועדה, ניתן להגיש עתירה מנהלית ובמסגרתה לתקוף את החלטתה.

 

יש לך שאלה?

פורום רישיון נשק, רישוי כלי ירייה


מכיוון שהתהליך להוצאת רישיון כלי ירייה הוא מורכב, ולעיתים גם ממושך, מומלץ להתייעץ עם עורך דין שעוסק בתחום עוד בשלב ההתחלתי של הגשת הבקשה. הסתייעות בשירותיו של עורך דין מנוסה ומקצועי בשלב ההתחלתי תוכל לסייע בקבלת הערכה ביחס לסיכויים לקבל את הרישיון, ובמקרים המתאימים אף למקסם את הסיכויים להוציא את הרישיון ביעילות ובמהירות.