החוק מקנה לשוטר סמכות לעצור אדם, במקרים בהם המעצר נדרש באופן מיידי למניעת ביצוע עבירות נוספות, המלטות מהדין, או המלטות מחקירה. בחוק נקבעו כללים המגבילים את זכות המעצר הנתונה לשוטר, ומורים לו כיצד לפעול. תוקפו של מעצר על ידי שוטר הוא ל- 24 שעות בלבד ובמקרים חריגים 48 שעות.


בהתאם להוראות חוק המעצרים רק מעצר שבוצע בהתאם להוראה מפורשת בחוק הינו מעצר חוקי. משמעות הדברים היא, כי אם נעצרת באופן המנוגד לחוק, קמה לך זכות להתנגד למעצר באופן סביר. בכל מקרה של בעיה או ספק עדיף לטעון זאת, בהמשך, בפני עורך הדין והקצין בתחנת המשטרה.


ככלל סמכות מעצר ניתנה לכל שוטר. בנוסף ישנם מספר עובדי ציבור (כמו עובדי מכס, הרשות לניירות ערך ועוד) אשר קיבלו הסמכה לעצור, אך אין הם מוסמכים להיכנס לבית המשמש למגורים על מנת לעצור אדם ללא צו מעצר. אין לאדם פרטי סמכות לעצור אדם אחר, אולם הוא רשאי לעכבו.


גם כאשר אין בידי השוטר צו, קיימים מקרים בהם הוא מוסמך לעצור. התנאי המקדמי אשר חייב להתקיים בכל המקרים הוא שיש חשד סביר שעברת עבירה בת מעצר. "עבירה בת מעצר"- היא כל עבירה, למעט עבירות שהעונש עליהן לא עולה על 3 חודשים. לפיכך - אם ידוע לך כי העונש על מעשה שביצעת הוא נמוך מ3- חודשים, אסור לשוטר לעצור אותך ללא צו של שופט. אם יעשה כן, יהיה זה מעצר שאינו חוקי, ולך תהיה זכות להתנגד לו. "חשד סביר"- משמעותו חשד שאינו מופרך ואינו חשד בעלמא. לא די בכך שהשוטר שעוצר אותך יאמין בכל ליבו שעברת עבירה, צריך שכל שוטר אחר במקומו יאמין בכך אף הוא, על סמך אותו מידע הקיים בידי השוטר העוצר.


אם מתקיים תנאי מקדמי זה, יוכל השוטר לעצור אותך אם יתקיים בנוסף לו אחד מן התנאים הבאים:


אם עברת בפני השוטר עבירה בת מעצר, והשוטר סבור כי בשל כך אתה עלול לסכן את שלום הציבור או שלומו של אדם ספציפי. למשל: אם תקפת אדם ברחוב והשוטר היה עד לכך, זוהי עבירה שנעברה בפניו, ובגלל שמדובר בפגיעה באדם אחר השוטר סבור כי אתה מהווה סכנה לציבור או לאדם הספציפי אותו תקפת.


לשוטר יש סיבה סבירה לחשוש שלא תופיע להליכי חקירה. למשל: אם נעצרת לאחר זמן רב בו היית מבוקש על ידי המשטרה, והנך ידוע כ"ברחן", או אם דווחת למשטרה כמי שביצע עבירה ואתה מנסה להימלט. לשוטר שייתקל בך תהיה סיבה סבירה לחשוש שלא תופיע להליכי חקירה, ועל כן יוכל לעצור אותך ללא צו של שופט.


השוטר חושש כי אם לא יעצור אותך, תביא לשיבוש מהלכי משפט, העלמת רכוש, השפעה על עדים או פגיעה בראיות. למשל: אם ידוע כי יש לך יכולת השפעה על אנשים נוספים היכולים לשמש עדים בחקירה כנגדך, אם ניסית בעבר לטשטש עקבות מעשה פלילי שעשית, או אם קיים עוד חומר ראיות רב שהמשטרה לא הגיעה אליו ורק אתה יודע היכן הוא. נתונים אלו מעלים חשש שתביא לשיבוש הליכי משפט, השפעה על עדים או פגיעה בראיות, ולכן לשוטר תהיה סמכות לעצור אותך אף ללא צו של שופט.


השוטר חושש כי תסכן את בטחונו של אדם, בטחון הציבור או בטחון המדינה. למשל: אם ידוע לו כי ביצעת עבירה חמורה או מסוכנת, או אם הינך ידוע כאדם אלים, או מסוכן, או אם מרישומי העבר הפלילי מסתבר כי עברת מספר רב של עבירות חמורות או מסוכנות. נסיבות אלה מקימות חשש שאתה מסוכן לבטחון אדם, בטחון הציבור או בטחון המדינה, ומאפשרות לשוטר לעצור אותך ללא צו שופט.


אם השוטר חושד שביצעת עבירה חמורה, למשל, עבירה שדינה מאסר עולם, עבירה בסם שאינה לשימוש עצמי, עבירה שנעשתה באלימות, או תוך שימוש בנשק, עבירת אלימות במשפחה. בעבירות אלה, בגלל שמיוחסת להן חומרה גדולה, והן מקימות חזקה שמי שעובר אותן הוא מסוכן, ניתנת לשוטר אפשרות לעצור אותך אף ללא צו של שופט.


אם אינך נענה להוראות שוטר המשתמש בסמכויות עיכוב. למשל: אם שוטר מבקש ממך פרטים מזהים ומבקש שתתלווה אליו לתחנת המשטרה, זהו אינו מעצר אלא עיכוב. אולם אם תסרב להתלוות אליו, או לתת לו את תעודת הזהות שלך, יוכל השוטר לעצור אותך מייד, אף ללא צו של שופט. בכל מקרה אין השוטר מוסמך להשתמש בסמכות מעצר, אם ניתן להסתפק בעיכוב, כלומר אם ניתן למנוע את הסכנה הצפויה ממך על ידי כך, שתגיע לתחנת המשטרה למספר שעות מבלי שתעצר, חייב השוטר לנהוג כך, ולא לעצור אותך. אם נעצרת, למרות שניתן היה להסתפק בעיכוב, תוכלו אתה או עורך הדין לטעון זאת בפני הקצין הממונה בתחנת המשטרה, או בפני השופט אם יוחלט, כעבור 24 שעות, לבקש את הארכת מעצרך.


כאשר בידי השוטר צו חתום בידי בית משפט המורה על מעצרך, יש לו סמכות לעצור אותך. שופט מוסמך לתת צו לעצור אותך, שלא בנוכחותך, על פי בקשה מנומקת. שופטים יכולים, ואף נוהגים בפועל, לתת צווים ראשוניים מסוג זה כדבר שבשגרה, ובלבד שהעצור יובא בפניהם תוך 24 שעות מרגע המעצר.

 


עודכן ב: 16/01/2017