ביום 19.7.18 עבר בקריאה שלישית בכנסת, תיקון מס' 15 לפקודת הסמים המסוכנים, כהוראת שעה, למשך 3 שנים, אשר קובע כי העבירה של שימוש ו/או החזקה של סם הקנבוס לצריכה עצמית, המבוצעת בפעם הראשונה והשנייה היא עבירת קנס מיוחדת. תחילת יישום תיקון זה נקבע ליום 1.4.19.


בתיקון נקבע כי המשטרה תאכוף את העבירה של החזקה או שימוש בקנבוס לצריכה עצמית, אשר בוצעה בפעם הראשונה או השניה בדרך של הטלת קנסות, תחת ההליך הפלילי, הכרוך בחקירה. בתקופת הוראת השעה נקבע גובה הקנס ל 1,000 ₪ בעבירה ראשונה ול- 2,000 ₪ לעבירה שניה.


אדם שהחזיק או השתמש בקנבוס לצריכה עצמית בפעם השלישית, עומד בדרישות החוק ונמצא מתאים לכך, יופנה להליך סגירת תיק בהסדר מותנה, כמפורט בסימן א'1 לפרק ד' לחוק סדר הדין הפלילי. אדם שהחזיק או השתמש בקנבוס בפעם הרביעית, יופנה להליך פלילי רגיל.


הנני מבהיר, כי התיקון הנ"ל אינו קובע בשום פנים ואופן כי בנסיבות כאלו ואחרות, שימוש או החזקה של סם הקנביס איננו עבירה


בכל סיטואציה בה אדם מחזיק או עושה שימוש בסם הקנביס המדובר בעבירה פלילי לכל דבר וענין אלא שההחלטה על שינוי המדיניות הקיימת נועדה להביא לאכיפה יעילה, אחידה ושוויונית מתוך הבנה כי מעידה חד פעמית או חוזרת, על-ידי אדם נורמטיבי שאינו מנהל אורח חיים עברייני, תאכף בהלימה לחומרת המעשה מבלי להכתים את גיליונו המשטרתי של האדם ברישום פלילי או משטרתי, שעלול להשפיע על עתידו.


התיקון קובע כי סכום הקנס יעמוד על 1,000 ₪ בעבירה ראשונה, ועל 2,000 ₪ לעובר העבירה בפעם השנייה, כאשר עבירה שניה משמעה, עבירת קנס מיוחדת שביצע אדם בתוך חמש שנים מיום שביצע את העבירה הראשונה. אם עבר עבירה שניה בתום חמש שנים, מעבירה הראשונה, יראו אותה כעבירה ראשונה לענין גובה הקנס. אם חלפו 7 שנים מעבירה השניה ואז נעבירה עבירה חוזרת, יראו אותה כעבירה שניה לענין גובה הקנס.


התיקון אינו חל על מי שהיה קטין, חייל או אסיר במועד ביצוע העבירה וכן על מי שעבר עבירה של החזקה או שימוש בקנבוס, בצירוף עבירה נלווית, וכן מי שהורשע ונדון בחמש השנים שקדמו לביצוע העבירה בכל עבירה מסוג פשע, או בכל עבירה לפי פקודת הסמים או בעבירה לפי חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים, תשע"ג-2013 או עבירה של נהיגה בשכרות או עבירה של נהיגה תחת השפעת משקאות משכרים.


לצורך הקביעה אם מדובר בעבירה ראשונה או שניה שביצע אדם, לא יילקחו בחשבון תיקים של שימוש ו/או החזקה של סם לצריכה עצמית שלא נחקרו או שנחקרו ונסגרו וכן תיקים של שימוש ו/או החזקה של סם לצריכה עצמית התלויים ועומדים - שלא הוגש בהם כתב-אישום טרם כניסת התיקון לתוקף אך יתר התיקים שבמרשם כן ילקחו בחשבון.


נקבע כי רישומה של עבירת הקנס בפעם הראשונה והשנייה יעשה במערכת משטרתית נפרדת, שנקבעה למטרה זו, ובמנותק ממערכת המרשם הפלילי המשטרתי המתעדת הרשעות קודמות, תיקים תלויים ועומדים ותיקים סגורים. רישום הקנס ואכיפתו במערכת יעודית זו נועד למנוע רישום פלילי, העלול לפגוע באדם העומד בתנאים שנקבעו בתיקון חוק זה.


עוד נקבע כי כאשר לשוטר יש יסוד להניח כי אדם פלוני ביצע עבירה של החזקה או שימוש בפעם הראשונה או השנייה, רשאי הוא למסור לו הודעת תשלום קנס בגין העבירה


על פי החלטת היועץ המשפטי לממשלה, החלטת השוטר באשר לסוג הסם וכמותו תתבסס על ניסיונו והכשרתו של השוטר ללא צורך בציוד עזר, כפי שיפורט בהנחיית היועמ"ש לממשלה.


במסגרת הודעת תשלום הקנס, יוכל הנקנס להגיב, ותגובתו תרשם בטופס, ותילקח בחשבון בהמשך. תגובתו של אדם כאמור אינה בגדר "חקירה" או "תשאול", וככזו אינה מחייבת אזהרה או היוועצות עם עורך-דין.


עם זאת, בתגובתו של אדם יש לעתים כדי להשליך על ההחלטה בדבר המשך הטיפול. כך למשל אדם שהודה או נטל אחריות להחזקת הסם, יוכל לקבל הודעת תשלום קנס, במידה ועמד בתנאי ההסדר, אך אדם שטען כי לא מדובר בסם או כי לא ידע על קיומו - טענות המחייבות פתיחה בחקירה ובדיקה - לא יוכל להנות מתנאי ההסדר. במקרה זה תיפתח חקירה, כשלצידה רישום משטרתי מתאים, והאדם יעוכב או יוזמן לחקירה, במידת הצורך.


מי שנמסרה לו הודעת קנס צריך לשלם את הקנס בתוך 60 ימים, זולת אם הגיש בקשה להישפט, במידה והנקנס שילם את הקנס כאמור, רואים אותו כאילו הודה באשמה בפני בית-המשפט, הורשע, הסכים להשמדת הסם, ונשא את עונשו, למעט אם שילם את הקנס, אך תובע ביטל את הודעת תשלום הקנס, הנקנס רשאי להגיש לתובע, בקשה לביטול הודעת הקנס בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לו. תובע יהיה רשאי לבטל את הודעת הקנס רק אם מצא כי בנסיבות המקרה אין ענין לציבור בהמשך ההליכים. יוער כי בקשה שכזו אינה מעכבת את מועד תשלום הקנס.


החלטת התובע בבקשה הנה סופית, תוך נימוק ההחלטה. ואולם, אם החליט תובע שלא להיענות לבקשת הביטול, רשאי הנקנס להודיע על רצונו להישפט תוך 14 יום מקבלת הודעת התובע הדוחה את בקשתו לביטול הקנס או בתום המועד הקבוע לבקשה להישפט - לפי המאוחר.


יודגש כי נקנס, אשר ביקש לבטל את הודעת הקנס אינו רשאי להודיע על רצונו להישפט, אלא לאחר שקיבל הודעה מהתובע הדוחה את בקשתו


יובהר כי אין אפשרות להגיש בקשת ביטול ובקשה להישפט במקביל. הגשת בקשת ביטול אינה מאפשרת הגשת בקשה להישפט עד למיצוי הטיפול בבקשה.


במקרה בו הוגשה בקשה לביטול הודעת קנס אך הטענות הנטענות בה הן כי העבירה לא בוצעה, או שלא בוצעה בידי הנקנס, יראו אותה כבקשה להישפט. כי אז תמשיך המשטרה באיסוף הראיות ובחקירה פלילית על כל המשתמע מכך, לרבות חקירה באזהרה ורישום משטרתי במערכת המשטרתית הנפרדת שהוזכרה לעיל.


בתיקון נקבע כי נקנס אשר ניהל את הליכי המשפט בחוסר תום לב, או הכבדה שלא לצורך על ההליכים, ראשי בית המשפט לחייבו בתשלום הוצאות משפט לרבות הוצאות העדים.