לא הרבה יודעים, אך גם אם עובד המתפטר מיוזמתו ממקום עבודתו עקב העתקת מקום מגוריו, בתנאים מסוימים, זכאי לקבל פיצויי פיטורים.

 

סעיף 8(2) לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג קובע כדלהלן:


"לעניין חוק זה יראו כפיטורים התפטרות של עובד עקב העתקת מקום מגוריו... לישוב חקלאי... או ליישוב שבאזור פיתוח... בתנאים שנקבעו בתקנות.. ובלבד שהוכיח כי הוא תושב כהגדרתו בחוק... הכל לפי העניין".

 

תקנה 12(ב) לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים) התשכ"ד- 1964 (להלן- התקנות) הקובעת כדלקמן:

 

"רואים התפטרותו של עובד כפיטורים לפי פיסקה 2 לסעיף 8 לחוק אם העובד גר לפחות 6 חודשים בישוב חקלאי או בישוב באזור פיתוח שאילו העתיק את מגוריו".

 

לצורך יישום החוק והתקנות בעניין העתקת מקום מגורים נביא את הדוגמה הבאה:

 

לפני כשבע שנים וארבעה חודשים, עזב העובד את מקום עבודתו בתל אביב ועבר להתגורר בכרמיאל. על כן העובד הגיש הודעת התפטרות ממקום עבודתו בתל אביב, עקב מעבר המגורים הצפוי. כעת, לאחר 7 שנים וארבעה חודשים, נודע לו כי למעשה היה זכאי לקבל פיצויי פיטורים, הואיל ועל פי החוק והתקנות, רואים התפטרותו כפיטורים, שכן העיר כרמיאל נחשבת בתקנות "כיישוב באזור פיתוח" ומי שעובר אליה מתל אביב, זכאי לקבל פיצויי פיטורים. העובד רצה לתבוע פיצויי פיטורים וכן פיצויים על הלנת פיצויי פיטורים במשך 7 שנים.

 

מבחינה חוקית, העובד יכול לתבוע פיצויים תוך 7 שנים מעת הפסקת יחסי עובד מעביד, ולמעשה, חלפו להן 7 השנים, אולם במקרה זה, ע"פ סעיף 20 (א) (5) לחוק הגנת השכר נקבע:

 

"כי אם הזכות לפיצויי פיטורים מותנית, על פי הוראה שבחיקוק, במילוי תנאי מצד העובד לאחר יום הפסקת יחסי עובד – מעביד או במילוי תנאי במשך תקופה מסוימת שלאחר אותו יום- יום מילוי התנאי האמור או יום תום התקופה האמורה, לפי העניין".

 

לפיכך, בהתאם לדוגמה שהובאה לעיל, התנאי הוא כי העובד יחשב "כתושב" באזור המגורים החדש כרמיאל, והוא יחשב כתושב, רק לאחר 6 חודשי שהייה, כלומר רק לאחר ששהה 6 חודשים בעיר כרמיאל, או אז צמחה זכאותו לפיצויי הפיטורים, כך שיש להפחית מה-7 שנים וארבעה חודשים שחלפו, 6 חודשים, וכך יוצא כי העובד נמצא בתוך מגבלת הזמן, טרם ההתיישנות.

 

לעניין פיצויי ההלנה- ע"פ סעיף 17 א(א) לחוק הגנת השכר:

 

" הזכות לפיצויי הלשנת שכר, להבדיל משכר עבודה, תתיישן אם לא הוגשה תובענה לבית דין אזורי כמשמעותו בחוק ביה"ד לעבודה... תוך שנה מיום שבו רואים את השכר כמולן".

 

המסקנה העולה מסעיף זה, שעבר זמן רב, מעבר לשנה בה רואים את השכר כמולן ועל כן, הזכות לקבלת פיצויי הלנת פיצויי פיטורים תתיישן אחרי שנה אחת בלבד, ולפיכך אותה לא יוכל העובד לתבוע.