עובדת שהינה בהריון זוכה להגנה רבה מאד בחוקת העבודה וזכויותיה נפרשים בקשת רחבה של נושאים. כך למשל: עובדת העוברת טיפולי הפריה, אין לפטרה בתקופת הטיפולים ויש לאפשר לה לצאת לטיפולים אלו מבלי לפגוע בשכרה.

כמובן שזכות זו אינה אבסולוטית והחוק הגביל זאת במידה מסויימת. הוא הדין לגבי עובדת שהרתה בדרך הטבע. בין הזכויות המוגנות אותן כדאי להזכיר הן: עובדת בהריון אשר עובדת במקום עבודה 6 חודשים לפחות, לא ניתן לפטרה אלא באישור מיוחד מטעם שר העבודה. בעניין זה יש לציין, כי הפסיקה מצאה לנכון להגן במקרים מסויימים גם על עובדת עם וותק של פחות מ-6 חודשים וזאת מכח שוויון הזדמנויות בעבודה, דבר זה בא לידי ביטוי בפס"ד עב (ת"א) 2032/04 גולן רוית נ' דן אל טכנולוגיות בע"מ שניתן ביום 25.3.07.

כמו כן, קיים איסור על המעסיק לשנות או לפגוע בהיקף משרתה של העובדת. עובדת בהריון זכאית להיעדר ממקום עבודתה לבצוע בדיקות שגרתיות הקשורות בהריון. ימי היעדרות אלו לא ינוכו משכרה ולא ייזקפו על חשבון ימי מחלה. עוד קובע החוק כי עובדת בחודש חמישי להריונה ומעלה, לא יעביד אותה מעסיקה בשעות נוספות אלא בהסכמתה.

לעניין פיטורי עובדת בהריון, דבר זה ניתן רק לאחר חזרתה של העובדת לעבודה בתום חופשת הלידה למשך 45 ימים ובסיומם על המעביד ליתן לעובדת הודעה מוקדמת בת 30 יום ורק לאחר כל זאת יכנסו הפיטורים תוקף. גם כאן יש לזכור כי אם פיטורים אלו נעשו מסיבות לא ענייניות, יכולה העובדת לפנות לבית הדין לעבודה בתביעה בעילת פיטורים שלא כדין.

כמובן שאל לה לעובדת בהריון לנצל את הגנת החוק הניתנת לה, שכן הגנה זו אינה אבסולוטית וניתנת היא לתקיפה.


עודכן ב: 06/10/2016