מן הראוי הוא להבהיר לטועים הרבים, מתי תקום הזכאות על פי דין לקבלת פיצויי פיטורים בשל העתקת מקום מגורים. טעות נפוצה היא בקרב רבים הסבורים כי אדם אשר מעתיק את מקום מגוריו כדי 40 ק"מ ויותר, די בכך שיהא זכאי לפיצויי פיטורים. ולא היא. סעיף 8 לחוק פיצויי פיטורים קובע רק במקרים הבאים העתקת מקום מגורים למרחק 40 ק"מ ממקום העבודה יהא זכאי העובד לפיצויים. ואלו המקרים:

א. "לרגל נישואיו . . ."
ב. אם עבר לישוב חקלאי, מישוב שאינו חקלאי, או לישוב באיזור פיתוח מישוב שאינו באיזור פיתוח והכל כפי שנקבע
בתקנות לגבי מיהו ישוב חקלאי ומיהו איזור פיתוח.
ג. "מחמת סיבות אחרות שנקבעו בתקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת, כסיבות המצדיקות את העתקת מקום
מגוריו של העובד".

בתקנה 12 (ב) לתקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד - 1964, מובאת רשימה של יישובים באיזורי פיתוח, שאם עובד יתפטר ויעתיק את מקום מגוריו אליהם ויגור שם שישה חודשים לפחות, או אז ורק אז יהיה זכאי לפיצויי פיטורים.

כמו כן, בתקנות 12(ג) עד 12(ט) מפורטות הסיבות המיוחדות שאם מישהו יעתיק את מקום מגוריו לשם ויעמוד בתנאים של 40 ק"מ ויגור שם במשך שישה חודשים לפחות, יהיה זכאי לפיצויים.

סיבות מיוחדות אלו הם:

א. "אם העתיק מקום מגוריו עקב העברה בתפקיד של בן-זוגו המשרת בשירות צבאי על פי התחייבות לשירות קבע..."
ב. "אם העובד העתיק את מקום מגוריו למקום התנחלות או היאחזות שיאשרו לענין זה שר הבטחון ושר החקלאות..."
ג. "אם העתיק מקום מגוריו עקב העברה בתפקיד של בן-זוגו המשרת במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר..."
ד. "אם העתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוגו היוצא לתקופה העולה על ששה חודשים לחוץ לארץ בשליחות
המדינה, ההסתדרות הציונית העולמית – הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, קרן קיימת לישראל או קרן היסוד –
המגבית המאוחדת לישראל, והמעביד סירב לאשר לעובד חופשה שלא בשכר לתקופת השליחות האמורה".
ה. "אם התפטר מעבודתו עקב גירושיו והעתיק מקום מגוריו ליישוב בישראל המרוחק 40 ק"מ לפחות ממקום מגוריו
הקודם, ובלבד שגר ביישוב כאמור ששה חודשים לפחות..."
ו. "אם התפטר מעבודתו והעתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן הזוג העובד בשירות המדינה או גוף ציבורי אחר
שאישרה לענין זה הממשלה, ואשר היחידה שבה הועסק בן הזוג מועברת לירושלים על-פי החלטת הממשלה..."
ז. "אם התפטר מעבודתו והעתיק מקום מגוריו עקב הצטרפותו לבן זוגו העובר למקום עבודה אחר ולמקום מגורים
אחר בישראל הנמצאים לפחות ארבעים קילומטרים ממקום מגוריו הקודם..."

לידיעת הכל: העתקת מקום המגורים לחו"ל אינה מזכה בפיצויי פיטורים.

לסיכום: לפני שבונים על פיצויי הפיטורים מסיבת העתקת מקום המגורים יש להתייעץ עם עו"ד, שאם לא כן הנזק העלול להיות גדול ובלתי הפיך.
עודכן ב: 06/10/2016