בתי משפט
בית משפט השלום נתניה פ 002721/04

בפני: כב' השופטת טלמור אביבה תאריך: 28/06/2007

בעניין: מדינת ישראל
ע"י ב"כ עו"ד גיל אור ועו"ד אמנו המאשימה


נ ג ד


1 . מדיין מסחר בע"מ
2 . דיין יצחק - בעצמו
ע"י ב"כ עו"ד קסטנבאום גונן הנאשמים

גזר דין

הנאשמים הורשעו על פי הודאתם ב- 19 עבירות שעניינן אי העברה במועד של מס שנוכה עבירות לפי ס' 219 וסע' 224 א' לפק' מס הכנסה (נוסח חדש) התשכ"א - 1961 (להלן "הפקודה"), הכל כמפורט באישום הראשון לכתב האישום שבת.פ. 2721/04, כמו כן הורשעו הנאשמים על פי הודאתם בעבירה שעניינה אי הגשת דוח במועד, עבירה לפי סע' 216 (4) וסע' 224 א' לפקודה כמפורט באישום השני בכתב האישום שבת.פ. 2721/04.


התביעה ציינה בטיעוניה לעונש כי הנאשמים לא הסירו מחדליהם וסכום חובם נכון להיום הינו כ- 152,000 ₪. דו"ח נאשמת 1 לשנת המס 2003 הוגש באיחור - בשנת 2006.


הוסיפה ב"כ המאשימה בטיעוניה לעונש הדברים הבאים:


"לחברה היו מחזורי מס גבוהים לשנים נשוא כתב האישום ואני מגישה את ריכוז נתוני שנות המס לעניין זה מסומן א'. לעניין חומרת עבירות ניכויים נאמר לא אחת כי העבירות הניכויים הינן עבירות של גניבה מהציבור. הפסיקה כבר דנה בעניין עונשים שצריך ואמורים להטיל בגין עבירות כאלה מפנה לע"פ 322/95 חנניה כמו כן אני מפנה לע"פ 7176/03 שם הטיל בית המשפט 11 חודשי מאסר מתוכם חודשיים ריצוי בפועל על קנס של 72,000 ₪ בגין חוב ניכויים.

 

כמו כן אני מפנה לת.פ. 3882/99 שם מדובר בחוב ניכויים של 29,000 ₪ אשר הגיע ל 70,000 ₪ ושם נגזרו על הנאשם 6 חודשי מאסר בפועל. מגיש את הפסיקה מסומנת יחד ב' בנסיבות אלו ולאור המחזורים הגבוהים של החברה בשנים נשוא כתב האישום לאור חומרת העבירות מבקשת להטיל על נאשמת 1 שאינה פעילה כיום קנס לשיקול דעת בימ"ש, על נאשם 2 מבקש להטיל מאסר בפועל שלא ירוצה בעבודות שירות, כן קנס כספי מרתיע שישקף את חוב הניכויים שטרם שולם ומאסר על תנאי לשיקול דעת בית המשפט."


הנאשמים עתרו להקלה בעונשם.


ב"כ הנאשמים טען כי מדובר בנאשמים אשר הודו בעבירות המיוחסות להם, אין לנאשמים הרשעות קודמות, מדובר בנאשמים שמצבם הכלכלי קשה ביותר כתוצאה מהדרדרות עסקם ולעניין זה ציין ב"כ הנאשמים בטיעוניו לעונש את הדברים הבאים:


"בסוף שנת 2002 נחתם חוזה זכיינות בין הנאשמת 1 לאחר בשם בלס. בסופו של יום בלס הפר את החוזה עם נאשמת 1 ולא העביר את התמורה הכספית שהתחייב להעביר עבור הסחורה שקיבל. הפרת החוזה ע"י בלס והימנעותו מלשלם עבור הסחורה שקיבל גרמה בעצם לסקנדל הגדול בחשבון הבנק של נאשמת 1.

 

מאחר והעמידה מצד החברה בעבודה היה כרוך בהוצאות רבות לעובדים ובחומרי גלם ותפעול פס ייצור ואילו בלס לא עמד בהתחייבויות שלו כלפי החברה וזה הוביל לקריסת החברה והגבלת חשבון הבנק שלה. כנגד בלס עד היום מתנהלים הליכים משפטיים, תביעות כספיות בבתי משפט באמצעות נאשם 2 שמנהל תביעות אלה.


מגיש את חשבונות הבנק של החברה שיש בהם כדי לאמת הטענות מוגשים ומסומנים נ/1.


לאור הגבלת החשבון והחזרת הצ'קים שנמשכו מהחשבון הופסקו כל התשלומים למוסדות, לספקים, משכורות עובדים וכל שאר התשלומים השוטפים. על אף המצב שתארתי הנאשם 2 בנה עבור הנאשמת תוכנית הבראה ואף מאמצים לשלם את החובות אליה נקלעה הנאשמת 2, בין היתר הנאשם 2 מכר דירה של משפחתו שקיבל מירושה מהורי אישתו, עבר להתגורר בשכירות ואף הגיע להסדרי תשלומים עם מס הכנסה בגין חוב הניכויים נשוא כתב האשום באמצעות צ'קים אישיים שלו, אולם לא הצליח לעמוד בתשלומים והצ'קים שמסר חזרו וכיום הוא חשוף להליכי הוצל"פ אישיים נגדו בגין חוב הניכויים נשוא כתב האישום. בסופו של יום הנאשם 2 יאלץ לשלם את זה באופן אישי.


מגיש את ההסדרים שעשו הנאשמים עם פקיד שומה נתניה כאשר בגינם ניתנו אותם צ'קים אישיים ע"י הנאשם שבסופו של דבר לא נפרעו מוגשים ומסומנים נ/2.


גם לאחר הגשת כתב האישום הנאשם 2 פנה וביקש לפרוע באופן אישי את חוב הניכויים או את הצ'קים האישיים שלו שחזרו מבלי שנפרעו, אולם מצבו הכלכלי לאחר קריסת החברה לא איפשר את התשלום במזומן והוא ביקש פריסה על פריסה ורשויות המס סרבו. מגיש מסמכים המעידים על פעולותיו אלו כגון בקשת רואה החשבון מוגשת ומסומנת נ/3 ומסמכים נוספים המעידים על הנסיון האמור מוגשים יחד ומסומנים נ/4."


הוסיף ב"כ הנאשמים הדברים הבאים:


"הנאשם משלם בתוצאות המעשים את המחיר. מעשים אלו השפיעו על חייו המשפחתיים, הן מבחינה כלכלית והן מבחינה מעמדו במשפחה. מעידת נאשם 2 היא "ענישה בר משפטית", לנאשם ומשפחתו שלעיתים עולה על כל ענישה אחרת. מפנה לע"פ 88/86 צוקרמן נ' מ.י. פד"י מו(4) 209.

 

שם נקבע שסבל שכזה הינו ענישה בפני עצמה, משפיע על העבריין עצמו, משפחתו וילדיו. הנאשם מודע למחדליו, מביע חרטה, נוטל אחריות על מעשיו. המעשים נשוא כתב האישום הינם מעשים שלא מאפיינים את אישיותו ומאז הסתבכותו מנהל את עניניו תוך שמירה על קבלת החלטות שקולות. אם היה נשלח לשרות המבחן היתה מתקבלת חוות דעת חיובית."


בנסיבות אלו ביקש ב"כ הנאשמים להימנע מלהטיל על נאשם 2 עונש של מאסר בפועל ולחלופין שירוצה עונש המאסר בפועל, אם יוטל, בעבודות שירות ושעה שיגזר דינם של הנאשמים ילקחו בחשבון כל הנסיבות שפורטו לצורך הקלה בעונשם.

העבירות שעברו הנאשמים הינן עבירות חמורות. נפסק לא אחת כי יש להתייחס בחומרה יתרה לעבירות בניגוד לדיני המיסים שכן המניע לעבירות אלו הוא הרצון להפיק רווחים וראוי הוא כי מי שהורשע בעבירות אלו יוטל עליו עונש של מאסר בפועל וגם קנס משמעותי.


לא בכדי צויין בפסיקה כי ההיבט המרכזי החייב להנחות את בית המשפט הוא ההיבט הציבורי היבט זה מכריע כל היבט אישי שראוי להישקל לטובת הנאשמים אף שאין להתעלם מאלה לחלוטין.


עוד יאמר כי הנאשמים לא הסירו מחדליהם עד היום ומשכך הדבר הרי שיש להחמיר במידת הענישה.


הנאשמים תארו בפני בית המשפט בפירוט את מצבם הכלכלי הקשה והסיבות שגרמו להתדרדרות עסקם ולכך שבסופו של דבר לא הסירו את המחדלים נשוא כתב האישום.


בנסיבות אלו, ביקש ב"כ הנאשמים להמנע משליחת נאשם 2 לריצוי עונש של מאסר בפועל ולהתחשבות מירבית במצבם.

לא אחת נקבע בפסיקה כי במקרים רבים של עבירות מס עדים אנו לתופעה שבה עברייני המס באים ושוטחים בפני בית המשפט את בעיותיהם הכלכליות ו/או הרפואיות ו/או המשפחתיות הקשות וכבר נקבע כי לגבי העבירות הללו אי אפשר להתעלם מחומרתן גם כאשר קיימות נסיבות אישיות לא קלות אלא יש להמחיש בפועל כי גם עבריינות בתחום המס ראוי לה שתענש בכל חומרת הדין.


לעניין מדיניות הענישה בעבירות מס, כבר נאמר פעמים רבות כי אין בין גוזל כספי הציבור לגוזל כספי הפרט ולא כלום, אלה גם אלה חטאם רב הוא, ואלה גם אלה ראויים בנסיבות המתאימות למיצוי הדין הן בעונשי מאסר ממשיים והן בקנסות כספיים מכבידים.

מאידך אני מתחשבת לקולא בכך שהנאשמים הודו באשמה, אין להם הרשעות קודמות ומצבם הכלכלי כפי שצוין על ידם קשה.כיום עובד נאשם 2 כנגר שכיר.

לאחר ששקלתי הנסיבות כולן אני מורה בזאת כדלקמן:

1. אני דנה הנאשם 2 לתקופת מאסר של 6 חודשים בפועל.
עונש המאסר בפועל ירוצה בעבודות שירות זאת אם ימצא הממונה לעבודות השירות שנאשם 2 אכן מסוגל לבצע עבודות שירות.

2. על מנת להרתיע נאשם 2 מלחזור ולבצע עבירות דומות בעתיד אני דנה נאשם 2 לתקופת מאסר של 10 חודשים על תנאי למשך שנתיים והתנאי שלא יעבור על אותן עבירות.

3. אני דנה נאשם 2 לתשלום קנס בסך של 30,000 ₪ או 360 ימי מאסר תמורתם.
הקנס ישולם ב- 15 תשלומים שווים ורצופים כשהראשון לא יאוחר מיום 1.8.07 ובכל ראשון לחודש שלאחר מכן ועד התשלום המלא בפועל.
אי תשלום שיעור אחד משעורי הקנס במועד מעמיד את כל הקנס לפרעון מיידי.

4. אני דנה הנאשמת 1 לתשלום קנס בסך של 1,000 ₪.
הקנס ישולם תוך 30 יום מהיום.

זכות ערעור תוך 45 ימים מהיום.

ניתנה היום י"ב בתמוז, תשס"ז (28 ביוני 2007) במעמד הצדדים
_____________
א. טלמור, שופטת

התובעת: מבקשת שתינתן חוות דעת הממונה על עבודות שירות ובה יקבע באיזה עבודת שירות יבצע הנאשם את עונש המאסר שהוטל עליו.

החלטה
נקבע לדיון ליום 8.10.07 שעה 8:30.
עד אז תוגש חוות דעת הממונה על עבודות שירות ובה יקבע באיזה עבודת שירות יבצע הנאשם את עונש המאסר שהוטל עליו.
תשומת לב הממונה על עבודות שירות מופנית לכתובת הנאשם ומס' הטלפון כפי שצויינו לעיל.
המזכירות תודיע החלטתי לממונה על עבודות שירות.
 


עודכן ב: 30/08/2011