עו"ד איריס טרומן על פיצויים עקב הרעת תנאים במקום העבודה
איריס טרומן, עו"ד ודוקטורנטית למשפטים

המצב הכלכלי הקשה והמיתון המתמשך מאלץ מעסיקים רבים להרע את תנאי עבודתם של עובדים החל בקיצוץ בשכר, בשעות העבודה ובחופשה כפויה. אולם, על פי הדין והפסיקה, הרעת תנאי העבודה ללא הסכמה מפורשת של העובד אינה אפשרית ותהווה הפרת חוזה מצד המעביד. בית משפט קבע בבג"צ מילפלדר נגד בית הדין הארצי 239/83, כי המעביד, כצד לחוזה, אינו זכאי על דעת עצמו, באופן חד צדדי , להחסיר או לשנות תנאי מתנאי החוזה ואם עשה כן – הדבר מהווה הפרה של החוזה.

 

הפרה זו מזכה את העובד בסעדים משפטיים למעט ארבעה חריגים להלכת מילפלדר, וכאשר מתקיים אחד מהם- המעביד או העובד רשאים לשנות באופן חד צדדי הוראה בחוזה העבודה, כדלהלן:

א. כאשר החוק מעניק, לצד לחוזה העבודה, את הזכות לשנות חד-צדדית הוראה בחוזה.
ב. כאשר הצדדים כורתים חוזה עבודה חדש, שלפיו יחול שינוי באחת ההוראות בחוזה הישן.
ג. כאשר תוכנה של הוראה חוזית, על פי טבעה, הוא כזה שהינה מסתיימת או משתנה בטרם סיום החוזה בין עובד ומעביד.
ד. או כאשר בחוזה העבודה הקיים ישנה הוראה, מפורשת או משתמעת, המעניקה לאחד הצדדים את הכוח לשנות הוראה מסוימת בחוזה, בלי לסיים את החוזה כולו.

מקרה בו המעביד הרע את תנאי העבודה באופן חד צדדי, ללא הסכמת העובד- זכאי העובד לדרוש מהמעביד לקיים את החוזה הקיים כלשונו ללא שינויים או "להתפטר בדין מפוטר" עקב הרעה מוחשית בתנאי העבודה ולקבל פיצויי פיטורין כאילו פוטר.

חשוב להדגיש ,כי לפי הפסיקה, אם עובד אשר תנאי עבודתו הורעו ללא הסכמתו, מתעכב במתן הודעת התפטרותו או בהגשת תביעה- יראוהו כמי שהסכים, בהתנהגותו, לתנאי החוזה החדש,וכמי שמנוע מלטעון, בדיעבד ולאחר עיכוב לא סביר, כנגד השינוי בהוראה בחוזה.

 

אולם, נקבע גם כי עיכוב סביר בהגשת התביעה על ידי עובד שנפגע משינוי בתנאי עבודתו ללא הסכמתו- אינו מהווה ויתור על מימוש החוזה המקורי, או הסכמה לכריתת חוזה חדש. בפרשת זיוה טור נגד מעשה אומן דב"ע נד 3-24 נפסק כי אין לדרוש מעובד שיתפטר מיידית עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודתו, טרם בירר לגבי מקום עבודה חלופי.

המסקנה לעובד:

 

במידה והמעביד, באופן חד צדדי, הרע את תנאי עבודתו של העובד , על העובד למחות ,להתנגד לשינוי או/ו להגיש תביעה בתוך תקופה שלא תעלה על שמונה חודשי עבודה שבהם המשיך בעבודתו לאחר ולמרות מחאתו.


המסקנה למעביד:

 

על מנת להימנע מטענות עובד בנידון, על המעביד לקבל הסכמה מפורשת כתובה וחתומה ע"י העובד,להרעת תנאי עבודתו, טרם ביצוע הרעת התנאים או סמוך לאחריה.

* האמור לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי והינו בגדר מידע כללי.
 


עודכן ב: 24/09/2013