שלח הודעה ללא התחייבות
עורכי דין פסקי דין משפט פלילי הרשעה בסחיטה באיומים כלפי שוטרים שופטים ובני משפחותיהם

הרשעה בסחיטה באיומים כלפי שוטרים שופטים ובני משפחותיהם

 
מאת: מערכת Lawguide| פורסם ב: 21/09/2009 | צפיות: 2272

כן הוסכם בין הצדדים, כי באם בית המשפט לא יאמץ את עמדת המאשימה לעניין תקופת המאסר בגין האישום הראשון, כי אז בגין האישום השני בנוסף לעונש המאסר המותנה, יועמד הנאשם גם בצו פיקוח במסגרתו ייאסר עליו להיכנס לעיר נהרייה ויהא עליו להתגורר דרומית לחיפה.


קראו עוד בתחום

שופטת בית משפט השלום בנצרת יפעת שטרית גזרה עתה על הנאשם, מיכאל מור, שהורשע על פי הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכתב אישום מתוקן, בעבירות סחיטה באיומים (מספר מקרים) ואיומים (עשרות מקרים) שבוצעו כלפי אנשי משטרה ושופטים, בעת שהוא מרצה בכלא עונש מאסר את העונשים הבאים:


בגין האישום הראשון – 11 חודשי מאסר בפועל ומאסר מותנה לתקופות 12 ו- 18 חדשים בהתאם לסוגי העבירות.

 

בגין האישום השני – מאסר מותנה ל- 12 חדשים וצו מבחן למשך 13 חודשים במסגרתו נאסר על הנאשם להיכנס לתחומי העיר נהרייה ועליו להתגורר דרומית לחיפה.


השופטת הבהירה כי במידה ויגיעו לידי המאשימה ראיות ולפיהן הנאשם הפר צו מבחן זה, כי אז תפעל המאשימה להגשת בקשה להפקעת צו המבחן ולגזירת דינו של הנאשם מחדש, זאת בגין המעשים נשוא האישום השני בלבד ואף ללא פנייה רשמית של שירות המבחן בעניין זה.

עוד הבהירה השופטת כי הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים, הינו תולדה של הליך גישור ממושך וייחודי שהתקיים בתיק זה. בנסיבות העניין, מצאה את רכיבי הענישה והמתווה העונשי המוצע על פי הסדר הטיעון, ראוי, עומד במתחם הסבירות, אינו נוגד את תקנת הציבור ומשכך ראתה לכבדו.

 

ברכיבי הענישה המוצעים על פי הסדר הטיעון, יש כדי ליתן ביטוי ראוי, הולם, מאוזן ומידתי לכל האינטרסים הצריכים לעניין ומגבש בתוכו את נסיבותיו של המקרה , תוך מתן המשקל הסגולי הראוי לנסיבות לחומרא ולקולא. כן הוסיפה כי ברכיבי הענישה המוצעים יש כדי להוות המשך ישיר וראוי להליך הגישור שהתקיים בתיק זה ולעלות בקנה אחד עימו, הליך שבמסגרתו קיבלו את ביטויים האינטרס הציבורי מחד, והאינטרס הפרטי של הנאשם מאידך.


רקע:


כנגד הנאשם מיכאל מור הוגש לבית המשפט כתב אישום, אשר נפרס במקורו על פני 37 אישומים במסגרתו יוחסו לנאשם עבירות שעניינן: איומים, סחיטה באיומים, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו, ניסיון שידול לאיומים, ניסיון שידול לסחיטה באיומים וזילות בית המשפט.


במסגרת הסדר הטיעון הגיעו הצדדים לידי הסכמה כי כתב האישום יתוקן , ויכלול באישום ראשון עבירות סחיטה באיומים (מספר מקרים ) ואיומים (עשרות מקרים) ובאישום השני עבירת איומים.

 

כן הוסכם על מתווה ענישה, אולם לא הוסכם לגבי העונש. הוסכם, כי בגין האישום הראשון תעתור המאשימה להשית על הנאשם 24 חודשי מאסר בפועל ומאסר מותנה משמעותי.

 

מנגד, ההגנה תעתור לעונש מאסר בפועל שאורכו כאורך התקופה בה נתון הנאשם במעצר בתיק הנוכחי (כ- 8 חודשים), ומאסר מותנה משמעותי.

 

עוד הוסכם, כי בגין האישום השני יושת על הנאשם עונש מאסר מותנה.


כן הוסכם בין הצדדים, כי באם בית המשפט לא יאמץ את עמדת המאשימה לעניין תקופת המאסר בגין האישום הראשון, כי אז בגין האישום השני בנוסף לעונש המאסר המותנה, יועמד הנאשם גם בצו פיקוח במסגרתו ייאסר עליו להיכנס לעיר נהרייה ויהא עליו להתגורר דרומית לחיפה.


בהקשר זה, תעתור המאשימה, כי תקופת המבחן תהא למשך יתרת התקופה המשלימה ל- 24 חודשים.

 

במידה ובית המשפט יטיל על הנאשם עונש נמוך מ- 20 חודשי מאסר בפועל בגין האישום הראשון, כי אז תסכים ההגנה, כי יוטל עליו במסגרת האישום השני בנוסף למאסר המותנה, צו מבחן במסגרתו ייאסר עליו להיכנס לתחומי העיר נהרייה ויתגורר דרומית לחיפה, כאשר אורך התקופה הכוללת את המאסר ואת צו המבחן יהיה 20 חודשים.

 

בשלב זה, ועל פי הכתובת שמסר, ישהה הנאשם באילת.


השופטת שטרית הדגישה כי הסדר הטיעון אליו הגיעו הצדדים הינו תולדה ופרי של הלילך גישור חריג וייחודי אשר התקיים בתיק זה.

 

תוכנו של הליך הגישור היה ונותר חסוי, ואולם יודגש, כי במסגרתו ניתן ביטוי לעמדות ותחושות הצדדים המעורבים בתיק, מתוך מטרה, בין היתר, להביא לרגיעה בעיר נהריה.

 

הליך הגישור שהתקיים נתן ביטוי ראוי והולם לכל האינטרסים הצריכים לעניין, ובכלל זה האינטרס הציבורי מכאן והאינטרס הפרטי של הנאשם משם.


עוד הוסיפה השופטת כי מעשיו של הנאשם חמורים הם ומגלמים בתוכם חומרה יתרה בשים לב למהותם, אופיים, טיבם, ונסיבות ביצועם וכי הדברים מקבלים משנה תוקף וחומרה נוספת, שעה שמושאי האיומים הם עובדי ציבור ובעיקר הגורמים הממונים על אכיפת החוק.

 

איום שכזה, בנסיבות שכאלה, חותר תחת ערכי היסוד של שלטון החוק, הסדר הציבורי ובטחונו של הציבור.

 

על בית המשפט להעניק הגנה מירבית לגורמים אלו, האמונים על אכיפת החוק, על מנת לאפשר להם לבצע את תפקידם ללא מורא. אלו הן אבני היסוד והמסד לכל חברה מתוקנת ושומרת חוק, ובלעדיהן אין.

 
השופטת ציינה כי הנאשם ביצע את העבירות שעה שהיה נתון במאסר מאחורי סורג ובריח וכי בעובדה זו נעוצה חומרה נוספת וכן לחובתו רישום פלילי בגין מקבץ עבירות רכוש, הרשעות בגין עבירות אלימות, לרבות איומים (מספר מקרים), החזקת סכין שלא כדין, עבירת סמים, הפרעה לשוטר במילוי תפקידו ועבירות בנשק וכי הוא ריצה בעבר מספר עונשי מאסר ובנתונים אלו יש כדי ללמד, כי המ דובר ברצדביסט ומי ששב לפגוע בציבור פעם אחר פעם על דרך עשייתו העבריינית.


כן הבהירה השופטת, כי אין מ דובר במעשה חד-פעמי אלא במסכת מעשים שעניינים איומים וסחיטה באיומים. כן שמה השופטת ליבה להמנעות שירות המבחן מלבוא בהמלצה טיפולית בעניינו של הנאשם.


מנגד ציינה השופטת שטרית, חברו להן יחדיו מספר נסיבות לקולא, אשר ראויות לציון ואשר בכולן יחדיו יש כדי להביאה למסקנה, כי מ דובר בתיק שונה ויוצא דופן אשר אין בו כדי להוות אבן בוחן ואמת מידה למקרים אחרים.

 

זאת, בשים לב להליך הגישור שהתקיים בתיק זה, ואשר הסדר הטיעון הינו המשך ישיר לו, כמו גם הענישה המוצעת במסגרת הסדר הטיעון.


במסגרת הנסיבות לקולא, ציינה את הודאת הנאשם, לקיחת האחריות, חסכון זמן שיפוטי יקר ומשמעותי, כמו גם הצורך בהעדת עדים רבים, את נסיבותיו האישיות כפי שבאו לידי ביטוי בתסקיר שירות המבחן, במסגרת דבריו ובטיעוני בא כוחו.

 

כן התרשמה השופטת כי חרטת הנאשם כנה ואמיתית, וכן מלקיחת האחריות וכוונתו לשנות מדרכיו, לעלות על דרך המלך לבל יחזור על מעשים אלו ואחרים בעתיד. עוד התייחסה השופטת לנסיבות בהן היה נתון הנאשם שעה שביצע את העבירות והדגישה את ההפרדה הממושכת בה היה נתון וההשלכות שהיו לכך על מצבו הנפשי.

 

כן התייחסה לרקע לאמירת הדברים והעובדה כי זמן קצר לפני התקופה הרלוונטית, נעצרו והועמדו לדין שוטרים אשר הניחו מטענים לנאשם ולאחיינו, דבר שגרם לנאשם סבל רב ופגע באופן משמעותי במצבו הנפשי, דבר אשר קיבל את ביטויו בשיחותיו.

 

השופטת הדגישה כי אין בנסיבות אלו וברקע זה, חמור ככל שיהיה, כדי להוות הצדקה כלשהי למעשיו החמורים של הנאשם, ואולם שומה על בית המשפט לשקול אלו בבואו לגזור דינו של הנאשם ולשקללם במסגרת הנימוקים לקולא.


במסגרת גזר דינה הדגישה השופטת את פסיקת בית המשפט העליון הנוהגת בסוגיה של כיבוד הסדרי טיעון ולפיה, בתי המשפט נוטים לכבד הסדרי טיעון מקום בו אלה ראויים ואינם חורגים ממתחם הסבירות. במקרה דנן, הסדר הטיעון נמצא ראוי על ידי בית המשפט והוא החליט לכבדו.

 

עוד קבעה כי אינה רואה לאמץ את הענישה המוצעת על ידי כל אחד מן הצדדים ובאיזון הראוי, כמו גם במגדר הסדר הטיעון, ראתה לאזן בין תקופת המאסר בפועל שתושת על הנאשם לבין תקופת המבחן הכוללת הרחקה כאמור, אשר גם לה נפקות נוספת.


ת.פ. 09-01-12658 ניתן עתה 21.9.09


המידע המוצג כאן אינו מהווה ייעוץ משפטי ו/או המלצה מכל סוג ו/או חוות דעת, מומלץ לפנות לייעוץ מקצועי טרם נקיטת כל הליך. כל הסתמכות על המידע המוצג כאן היא באחריותך בלבד. הגלישה באתר היא בכפוף לתקנון האתר

דרג עד כמה מדריך משפטי זה עזר לך
עוד בנושא משפט פלילי
חדשות ופסקי דין בנושא משפט פלילי
כנגד הגבר הוגש כתב אישום בטענה שאיים על אשתו לשעבר בזמן שהיו בהליכי גירושין, כאשר במהלך ויכוח אמר לה שיקבור אותה ושידאג שיזרקו אותה מהעבודה. מדוע בית המשפט החליט לזכות אותו מעבירת האיומים?
מאת: LawGuide | 15/07/2019
תשובות של עורכי הדין בפורום
(פרסום ממומן)


סיניה חריזי-מוזס, משרד עו"דסיניה חריזי-מוזס, משרד עו"דאזור המרכז053-7101869ניסיון רב, מקצועיות ללא פשרות, מובילה לתוצאות מנצחות והצלחות מוכחות
אהרון מלכה, עו"דאהרון מלכה, עו"דאזור המרכז053-7325962תובע לשעבר בפרקליטות מחוז ת"א (פלילי) מייצג חשודים ונאשמים בכל הארץ 24/7,
עו"ד אלעד שאולעו"ד אלעד שאולאזור המרכז053-9386765תובע פלילי בעברו, בעל משרד עו"ד פלילי מדורג מוביל bdi (פלילי צווארון לבן)
עו"ד אלון שליכטרעו"ד אלון שליכטראזור המרכז053-8007600עו"ד פלילי מקצועי ומנוסה, ייעוץ מיידי 24 שעות ביממה
עו"ד אלעד רן עו"ד אלעד רן אזור המרכז053-6112814תובע בפרקליטות לשעבר, מייצג בתיקי צווארון לבן, מיסים ופשיעה כלכלית
שי, יוספזון ושות` - משרד עורכי דיןשי, יוספזון ושות` - משרד עורכי דיןאזור הצפון053-9428482משפט פלילי, רישיון נשק. קצין בכיר בדימוס במשטרה, צווארון לבן ועבירות מין.
עורך דין פלילי אלון ארז עורך דין פלילי אלון ארז אזור המרכז053-7101850בעל נסיון רב שנים בייצוג בכל תחומי המשפט הפלילי – יוצא פרקליטות
עו"ד תמי ארליך עו"ד תמי ארליך אזור המרכז053-9386728משפט פלילי ותעבורה. ניסיון רב ומקצועיות המובילה להצלחות רבות
עו"ד נדב גרינולדעו"ד נדב גרינולדאזור הצפון053-6130161המשרד עוסק במשפט פלילי, בתעבורה וייצוג אסירים - זמין עבורכם 24/7
מנשה - רון משרד עו"דמנשה - רון משרד עו"דאזור המרכז053-8007619יוצאי פרקליטות ומשרדים מובילים, ניסיון בייצוג בהצלחה בהליכים פליליים ואזרחיים
עו"ד פלילי – גיל באיער עו"ד פלילי – גיל באיער אזור המרכז053-9428974תובע משטרתי לשעבר, ייעוץ ראשוני חינם 24 שעות
גימפוביץ - זמיר משרד עורכי דיןגימפוביץ - זמיר משרד עורכי דיןאזור המרכז053-7101883עוסק בתחום הפלילי על כל רבדיו, תעבורה, תכנון ובנייה ומקרקעין
אוחיון-דבש, משרד עורכי דין         אוחיון-דבש, משרד עורכי דין אזור המרכז053-9428478ניסיון מצטבר של עשרות שנים בתחום המשפט הפלילי ובדיני תעבורה.
משרד עו"ד יפעת כהןמשרד עו"ד יפעת כהןאזור הצפון053-7931310עוסק בתחום הפלילי ובעבירות רגישות כגון: אלימות במשפחה ועבירות מין.
יהושוע (שוקי) בלנגה - משרד עו"דיהושוע (שוקי) בלנגה - משרד עו"דאזור הצפון053-9428843עוסק בתחום הנזיקין לגווניו, בעבירות כלכליות ובצווארון לבן