פעמים רבות, קרובי משפחה וחברים של נפטר מגלים כי צוואתו של האחרון איננה תואמת את רצונו בחייו. לדוגמא, צוואה של אב אשר מדירה באופן מוחלט חלק מילדיו או אם אשר מחליטה כי מלוא עיזבונה יעבור דווקא לבן זוג אשר היא פגשה לאחרונה תוך כדי נישול משפחתה הביולוגית מחלק הארי של הרכוש.

 

יש לכם שאלה?

פורום עזבון | עזבונות
פורום בית משפט לענייני משפחה
פורום צו ירושה | צו קיום צוואה
פורום התנגדות לצוואה | ביטול צוואה
עריכת צוואה | רישום צוואה

 

מדובר ללא ספק בסיטואציה מורכבת ביותר, וזאת משום שרבים סבורים כי צוואה מייצגת באופן ברור ומובהק את רצונו של המנוח טרם פטירתו. עם זאת, ישנם מקרים רבים בהם הצוואה איננה חוקית ואין לקיימה. לעיתים, ישנן הוראות ספציפיות בתוך הצוואה אשר יש לבטל, ולא אחת, כל המסמך בשלמותו איננו קביל. לדוגמא, חוק הירושה קובע כי צוואות אינן כשרות ו/או בעלת תוקף מבחינה משפטית כאשר המצווה ערך אותם תחת השפעה בלתי הוגנת. השפעה זו לא חייבת להיות איומים בפועל. די בכך שהנהנה מהצוואה בודד את המוריש, הביא לכך שיחול נתק בינו לבין בני משפחתו, והפך את האחרון לתלוי בו באופן מובהק, בכדי להוכיח השפעה אסורה שיש בה כדי לבטל צוואה. להלן מדריך קצר העוסק בהתנגדות לצוואה, איך ואימתי.


רצון המת – עיקרון עליון


על מנת להבין את משמעותה של הצוואה, חשוב להדגיש את העיקרון החשוב ביותר מבחינת דיני ירושות וצוואות במשפט הישראלי. מדובר אפוא בעיקרון החובה לכבד את רצון המת. לא אחת, נפסק בבתי המשפט כי מדובר במצוות קודש אשר יש לפעול לקיומה בכל מחיר. לדוגמא, גם כאשר נפלו בצוואה פגמים מסוימים, בית המשפט יבחן האם ישנם פתרונות שיאפשרו קיומה של הצוואה חרף כך. עם זאת, מן העבר השני, כאשר הצוואה איננה משקפת את רצון המת, שומה על בית המשפט שלא לקיימה אלא להורות על ביטולה.

 

נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק, כתב בפסיקתו כי הצורך והרצון לכבד את רצונו של המת מהווה חלק בלתי נפרד מהמורשת של החברה הישראלית, והוא כביטוי מובהק לאוטונומיה של הרצון הפרטי. ברק הוסיף כי מדובר בזכות חוקתית ראשונה במעלה המוצאת ביטוי בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. דהיינו, זכותו של המוריש להורות למי הוא מעוניין להעביר את נכסיו באחרית ימים יונקת מזכותו הבסיסית לקניין היושבת במרכזיותו של המשטר הדמוקרטי.


סוגי הצוואות בישראל והתנגדות מחמת פגמים בעריכת צוואה


חוק הירושה הישראלי קובע כי ישנן ארבע דרכים לערוך צוואה על מנת שזו תהיה חוקית מבחינת בית המשפט. מדובר בצוואה בעל פה, צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים או צוואה בפני רשות. כל אחת מהדרכים הנ"ל דורשת עמידה בתנאים דווקניים ואי קיומם של חלק מהתנאים עלול להוביל לביטול הצוואה. למשל, כאשר צוואה בעדים נערכת מול עד אחד בלבד, היא איננה תקפה מבחינה משפטית. כמו כן, צוואה בעל פה איננה תקפה במידה והמצווה לא ראה את עצמו כמי שניצב אל מול המוות. אי לכך, אחת הדרכים להתנגדות לצוואה הינה טענה בדבר פגמים אשר נפלו בעריכתה נוכח סוג הצוואה מחד, והוראות חוק הירושה מאידך.


עילות לביטול צוואה


ישנן מספר עילות לביטול צוואה אשר יכולות להוות דרך נכונה מבחינת מתנגדים למסמך. אחת העילות הנפוצות ביותר הינה העדר כשרות לצוות. מדובר בטענה לפיה המנוח ערך את הצוואה כאשר הוא לא היה כשיר מבחינה מנטלית לערוך מסמך כאמור. על מנת להוכיח העדר כשרות לצוות, המתנגד לצוואה צריך לתמוך את טענותיו במסמכים רפואיים רלבנטיים. היות והבדיקה נערכת בדיעבד, לא מדובר בסוגיה פשוטה כלל וכלל.

 

המומחים הרפואיים צריכים לעמוד על המסמכים אשר נערכו בעניינו של המנוח, וזאת בתקופה בה האחרון ערך את הצוואה. התנגדות לצוואה מחמת העדר כשרות מוצאת ביטוי בסעיף 26 לחוק הירושה. על פי סעיף זה, במידה והמתנגד ישכיל להוכיח כי המנוח לא היה יכול להבחין בטיבה של הצוואה בעת עריכתה, הרי שדינו של המסמך להתבטל. לדוגמא, חולה אלצהיימר העורך צוואה או צוואה אשר נערכה תחת השפעת משככי כאבים חזקים. סוגיות נוספות אשר יכולות להביא לביטול צוואה הינן הוכחה בדבר העדר מודעות אודות זהות יורשים או היקף רכוש.


השפעה בלתי הוגנת


טענה נפוצה נוספת בבתי המשפט לענייני משפחה במסגרת התנגדות לצוואה הינה השפעה בלתי הוגנת. במקרה זה, היורשים אשר הודרו מהצוואה טוענים כי הנהנה העיקרי השפיע על המנוח השפעה בלתי הוגנת. כפי שצוין לעיל, השפעה בלתי הוגנת הינה מונח אשר מקפל בתוכו שורה ארוכה של התנהגויות. כמובן, לא מדובר דווקא באיומים קונקרטיים על המצווה. די בכך שהנהנה העיקרי מהצוואה השפיע על המנוח תוך כדי מהלכים אסורים כגון הפיכתו לתלוי בו באופן מוחלט וניתוקו משאר בני משפחתו.

 

במקרים כגון דא, ובמידה ובית המשפט יקבע כי הצוואה נערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, ייתכן בהחלט כי דינה יהיה להתבטל. חשוב להדגיש כי לא כל השפעה על המנוח הינה השפעה בלתי הוגנת. ההשפעה הבלתי הוגנת על המנוח נמדדת על בסיס המבחנים הבאים – עצמאות, סיוע, מעורבות הנהנה, קשרים חברתיים עם אחרים וכדומה.

 

לסיכום, 

 

קשה למנות במאמר קצר זה את מלוא האפשרויות העומדות מאחורי התנגדות לצוואה. במקרים בהם אדם סבור כי צוואה של קרוב משפחתו או של חברו נערכה באופן פסול, מומלץ לפנות בהקדם לעורך דין העוסק בתחום. עורכי דין בעלי ניסיון בדיני ירושות יוכלו לבור את המוץ מן התבן ולבחון האם עסקינן בצוואה בלתי הוגנת, אם לאו. חשוב להדגיש כי היות ומדובר בצוואה, והיות ואין אדם הזהה למשנהו, הבחינה בעניין הינה קונקרטית ונעשית על בסיס המקרה לגופו.