פשר 1515/04 ד"ר יוסף במירה נ' גרינברג שלמה


בקשתו של ד"ר יוסף במירה, לצו כינוס לנכסיו של מר שלמה גרינברג, וזאת לפי סעיף 5(1) לפקודת פשיטת הרגל, אשר עניינו העברת מרמה של נכס מנכסי החייב. המשיב מתנגד לבקשה, ומבקש לדחותה על הסף בהעדר עילה, ולחלופין לגופה.

 

ראשיתו של הסכסוך בשותפות עסקית שנערכה בין הצדדים, בעת ששניהם היו תושבי ארצות הברית; השותפות הסתיימה בסכסוך חריף, שעל-פי גרסת המבקש כרוך במעשי תרמית מצד המשיב.

 

החל משנת 1993, נוהלו בין הצדדים הליכים בארץ ובחו"ל, אשר הסתיימו בפסק-דין חלוט שניתן בארצות הברית על סכום עתק של כ-6 מיליון דולר. אין חולק, כי אין בידי המבקש פסק-דין של ערכאה ישראלית, המחייב את המשיב בתשלום סכום כלשהו.


האם יש להיעתר לבקשתו של הנושה?


1. מניעיו של המבקש לפתוח בהליך פשיטת הרגל ברורים כפי שפתח בו, וזאת כהליך מקביל להליך אכיפת פסק החוץ ובהעדר עילה אמיתית לפי פקודת פשיטת הרגל; בא-כוחו של המבקש הודה בכך בפה מלא, הן בכתבי הטענות והן בדיון שנערך.

 

חששו של המבקש הינו כי אם ימתין עד לסיום ההליכים בפני כב' הרשם אזר, יחמיץ את מועד עשר השנים בהם ניתן לבטל את הענקת המניות הנטענת של המשיב לאשתו לפי סעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל.נ אלא, שחרף מצוקתו זו של המבקש, הרי שאין בכך בכדי להועיל לו בנסיבות המקרה דנן; זאת, אף אם בסופו של יום יוכח, כי הענקת מניות נטענת זו יכולה היתה להתבטל, אם היה נפתח הליך פשיטת רגל במועד.


2. אין בצורך של המבקש, או בחשש מפני "החמצת הרכבת" של סעיף 96 בכדי "לייצר" עילה למתן צו כינוס, מקום בו עילה זו אינה קיימת. ממש כשם שחוב חלוט אינו עילה להליך פשיטת רגל בלא שהוכח מעשה פשיטת רגל כדין, כך (מכח קל וחומר), אין די ב"צורך" של המבקש להקדים בהליך בכדי להשית על המשיב מעמד של פושט-רגל - סעד שנחשב, שלא בכדי, לחמור שבסעדי המשפט האזרחי.


3.
אין ספק, כי זכותו של נושה לנקוט בכל הליך אשר מעמיד הדין בפניו. אלא, שהמנעות בלתי מוסברת מנקיטה בהליך של התראת פשיטת רגל, כאשר לא הוכחו כדבעי סיבות טובות למהלך זה, עשויה לעורר חשד בלב בית המשפט, כי עסקינן בנסיון בלתי ראוי ל"קיצור דרך", ולנקיטת הליכי פשיטת רגל כנגד מי שאינו חדל-פרעון למעשה.

 

במקרים רבים, מהווים מהלכים אשר כאלו צעד טקטי שמטרתו הפעלת לחץ פסול על חייב לכאורה, בכדי לאלצו להכיר בחובות אותם הוא מכחיש, או להרתיעו ממימוש זכויות אשר הדין מקנה לו. במקרים אלו, מן הדין לבדוק בזהירות את טענותיו של הנושה, ולהקפיד על כך כי אלו יכנסו לדלת אמותיו של אחד ממעשי פשיטת הרגל אשר בסעיף 5, על כל המשתמע מכך.


4. דין הבקשה בנוסחה זה להיות מסולקת על הסף. בנסיבות המקרה, ישא המבקש בהוצאות המשיב ובשכר-טרחת עורך-דין בסך 30,000 ₪ בצירוף מע"מ, אשר ישאו ריבית והצמדה כדין מהיום ועד ליום התשלום בפועל.


לסיכום,

 

הימנעות בלתי מוסברת מנקיטה בהליך של התראת פשיטת רגל, כאשר לא הוכחו כדבעי סיבות טובות למהלך זה, עשויה לעורר חשד בלב בית המשפט, כי עסקינן בנסיון בלתי ראוי ל"קיצור דרך", ולנקיטת הליכי פשיטת רגל כנגד מי שאינו חדל-פרעון למעשה.