בש"א 2874/04 קטורזא דוד נ' כונס הנכסים הרשמי


בקשת החייב לפטור אותו מיתרת חובותיו במסגרת הליכי פשיטת רגל. ביום 20.02.00 נתן בית המשפט צו כינוס נכסים לחייב וביום 3.9.00 הוכרז החייב כפושט רגל וכונס הנכסים הרשמי מונה לנאמן על נכסיו.

 

בעת הגשת בקשתו לצו כינוס והכרזתו כפושט רגל הכריז החייב על חובות בסך 408,540 ₪ ל – 26 נושים. על פי טענותיו של החייב , יצר הוא את חובותיו כתוצאה מכישלון בניהול עסק למכירת אביזרי רכב כמו גם בשל גירושיו מאשתו אשר עזבה אותו עם שני ילדים קטינים.

 

הסכום אשר הצטבר בקופת פשיטת הרגל נכון ליום 10.4.05 מגיע לסך של 19,000 ₪ כאשר במהלך כל התקופה, מאז מתן צו הכינוס, עמד החייב בתשלומים החודשיים והגיש דוחות במועד. החייב הציע להעשיר את קופת פשיטת הרגל בסכום של 30,000 ₪ אותו גייס באופן חלקי מבני משפחתו ומכספי פיצויי פיטורין אותם יקבל ממעבידו בשל כך שפוטר בחודש פברואר 2005 ממקום עבודתו.


האם יש לפטור את החייב מיתרת חובותיו?


1. הליך פשיטת הרגל נועד לאזן בין שתי עמדות קוטביות. מחד גיסא עמדת החייב המבקש כי תינתן לו הזדמנות לפתוח דף חדש בחייו, חרף חובותיו, מאידך גיסא, עמדת הנושים, המבקשים כי זכותם החוקתית לקניין לא תיפגע לאור הליכי פשיטת הרגל.

 

עמדות מנוגדות אלו הנן לב לבו של הליך ההפטר.בעל מנת להכריע בין עמדות אלו נדרש בית המשפט להתחשב בנסיבותיו האישיות של החייב, במידת תום הלב ושיתוף הפעולה של החייב עם כונס הנכסים הרשמי, בסכום החובות שצבר, ביכולת הכלכלית של החייב ופוטנציאל ההשתכרות שלו, באפשרות מימוש נכסי החייב והתועלת שתצמח לנושים מהמשך ניהול הליכי פשיטת הרגל.


2. בתי המשפט נוהגים להכריע את הכף לפי כל מקרה ונסיבות העניין שבפניו, תוך הדגשת מוסד ההפטר ומטרות הליך פשיטת הרגל, וזאת לאור התיקונים שבוצעו בפקודת פשיטת הרגל בשנת 1996, המדגישים את אינטרס החייב למחוק את חובותיו ולפתוח בדף חדש בחייו.


3. על פי הרציונל הכלכלי, הבא גם הוא לידי ביטוי בהליכי פשיטת הרגל, יש לומר כי האוכלוסייה שנזקקת ביותר להליכי ההפטר הנה אוכלוסיית השכירים ואנשי עסקיים פרטיים אשר לא הטיבו להתמודד עם שוק האשראי והמציאות הכלכלית.

 

רציונל זה מזהה כשל באבחון הפיננסי בדבר הסיכונים בשוק החופשי, מצד אותה אוכלוסייה. פילוח של אוכלוסייה זו הוביל להבנה שיש לתת לחייבים אלו הגנה מפני הנושים, זאת תחת ההבנה שהנושים הנם "הצד החזק" במשוואה, עם יכולות כלכליות והערכה טובה יותר בסקטור הפעילות הרלוונטי. המסקנה של ניתוח רציונל זה מוביל לתפיסה שיש לאפשר לחייבים שכשלו הזדמנות לפתוח "דף חדש" בחייהם.


4. בנסיבות דנן, מדובר בחייב יליד 1962, גרוש ואב לשני ילדים בגירים בני 18 ו-21. החייב עובד כטכנאי שכיר ומרוויח כ-5,400 ₪ לחודש ויש לומר כי ניהל את הליכי פשיטת הרגל בתום לב. במהלך ניהול הליכי פשיטת הרגל, לא אותרו נכסים השייכים לחייב והניתנים למימוש, למעט קופת גמל "גדיש" בסך 2,200 ₪.


5. לנוכח מצבו הכלכלי של החייב והעדר נכסים ברי מימוש ובחלוף פרק זמן של כ-5 שנים מאז ניתן צו כינוס לנכסי החייב, נראה כי מקום שמציע החייב להעשיר את קופת פשיטת הרגל יש לאפשר לחייב לפתוח דף חדש בחייו בדרך של מתן הפטר ליתרת חובותיו במסגרת הליכי פשיטת הרגל.


לסיכום,

 

יש ליתן צו הפטר ליתרת חובותיו של החייב במסגרת הליכי פשיטת רגל כנגד הפקדת סך 30,000 ₪ בקופת פשיטת הרגל.