בחוק ההוצאה לפועל בוצע תיקון, המגן על נוטלי הלוואות לדיור ( תיקוני חקיקה) התשס"ב- 2002 ( להלן: "תיקון 23").

 

בתיקון 23 לחוק, נקבעו הוראות מיוחדות לעניין ביצוע של משכנתאות ומשכון זכויות חוזיות על דירת מגורים המשמשת למגורים של יחיד. לחוק ההוצאה לפועל נוסף סעיף 81ב1 שכותרתו "אופן הוצאה לפועל של משכנתה או משכון לגבי דירת מגורים". תכליתו של תיקון 23 נועדה לצורך פיתרון מצוקתם של חייבים רבים, אשר עקב מצוקה כלכלית, נותרו ללא קורת גג.

 

ברור שמי שנטל על עצמו התחייבות כספית עליו לקיימה ולשלמה, אך לצד זה התיקון בא להקל על מנגנון הגביה הקיצוני אשר יכול להביא את החייבים להסתבכות נוספת מעבר שאין הם יכולים להשתחרר ממנה,  במקום לסייע להם לצאת מן הסבך ולקיים את ההתחייבות בכבוד.

 

התיקון מעניק לחייבים הגנה מפני הליכי מימוש של משכנתא על דירת מגורים המשמשת להם למגורים של יחיד.

 

 

אין התיקון חל על משכנתאות ומשכונים שניתנו שלא לצורכי רכישת דירת מגורים. לגבי אלה ימשיכו לחול הוראות המימוש הקיימות בחוק.

 

סעיף 81ב1 מגדיר תקופה של 6 חודשים, מרגע זמן פירעונו של חוב, אשר במסגרתה לא רשאים נותני ההלוואות לפתוח בהליכי מימוש. בסעיף חוק זה נקבעו 2 חלופות לעניין זה.

 

ההגנה בסעיף חוק זה על החייבים מפני מימוש מהיר של משכנתא או משכון אינה מוחלטת והחוק בסעיף 81ב1 (ג)(1) מתייחס לשלושה מקרים בהם יהיה הזוכה ( נותני ההלוואות) רשאי לפעול מיידית ומבלי להמתין תקופה של 6 חודשים והם:

 

1. מה שבו החייב עזב את הארץ או עומד לעזוב את הארץ לתקופה ממושכת בלי לפרוע את חובו.

2. כאשר ראש ההוצל"פ שוכנע על יסוד ראיות שהובאו בפניו כי החייב הונה או בכוונתו להונות את נושיו.

3. כאשר בבעלות החייב או בבעלות משותפת של החייב ובן משפחה הג עמו דירה אחרת היכולה לשמש למגורים.   

 

סעיף 81ב1 (ג)(2) קובע כי במידה ומונה כונס נכסים בהליך אחר על דירת המגורים אשר מתנהלים כנגד החייב שלא על ידי נותני ההלוואות ובעלי המשכנתא, כי אז רשאי הזוכה להגיש בקשה לביצוע מיידי של המשכנתא על מלוא חוב המשכנתא.

 

סעיף 81ב1 (ג)(3) קובע כי במידה ובהסכם ההלוואה סוכם כי החוב יוחזר בתשלומים, וסכום התשלומים שטרם נפרעו בתוספת ריבית הפיגורים עולה על 10% מיתרת מלוא חוב ההלוואה, רשאי הזוכה להגיש בקשה לביצוע מיידית .