אושר בכנסת חוק "שי דרומי"

מאת :עו"ד ליעד ברילנשטיין

הכנסת אישרה לאחרונה בקריאה שנייה ושלישית את "חוק דרומי", החוק כקרוי ע"ש מר שי דרומי אשר ירה למוות בפורץ שחדר למשק חקלאי בבעלותו במטרה לגנוב בקר וכו’.

במקרה הנ"ל, בעקבות פריצות חוזרות ונשנות לחווה החקלאית בבעלות שי דרומי נגרמו חזור ושנה נזקים כבדים, באירוע המדובר, כלבי השמירה שבחווה הורעלו ומאחר והחווה מבודדת ואין סביבה ישובים, נוצר מצב קשה ומפחיד.
שי דרומי היה ערני וכאשר הבחין בדמויות חשודות בתוך החווה בלילה החשוך וכתוצאה מחשש מוצדק שיפגעו בו במהלך הגניבה, פתח באש באמצעות נשקו האישי ואחד הפורצים נפגע ומת מפצעיו.

הלחץ להפעיל את החוק הגיע מהציבור אשר מיד לאחר מקרה "שי דרומי", דרש מענה למצבים בהם החוק אינו נותן מענה ברור ויתרה מכך, מעניק הגנה למשיגי הגבול גם במקרה שהייתה לו כוונה פלילית מלכתחילה .

החוק מהווה תיקון לחוק העונשין המתייחס לסוגית האפשרות לפצוע/להרוג פורץ לבית מגורים, בית עסק או משק חקלאי מגודר, לרבות שטח מרעה ושטח המשמש לאחסנת ציוד וכלי רכב במשק חקלאי, פעולות שבשגרה מהוות עבירות פליליות אשר דורשות מתן עונש .

סעיפי חוק העונשין להלן, נתנו עד כה מענה לסוגיית ההתגוננות, אולם, בפסיקה של בית המשפט העליון, דובר על סכנה מוחשית ולא צפויה, מה שבפועל לא נתן הגנה ראויה לאדם שנקלע לסיטואציה דומה לשי דרומי.

חוק העונשין התשל"ז-1977:


א. הגנה עצמית (סע’ 34י) - לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי כדי להדוף תקיפה שלא כדין, שנשקפה ממנה סכנה מוחשית של פגיעה בחיים, חירותו, גופו או ברכושו....
ב. הגנת הצורך (סע’ 34יא) לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי להצלת חייו חירותו, גופו או רכושו, או של זולתו, מסכנה מוחשית של פגיעה...
ג. כורח (סע’ 34 יב’ ).
ד. צידוק (סע’ 34יג).
ה. חריגה מן הסביר (סע’ 34 ט"ז) - הוראות סעיפים 34י’, 34יא, 34יב, לא יחולו כאשר המעשה לא היה סביר בנסיבות העניין לשם מניעת הפגיעה.

יש לציין כי החוק יחול באופן קונקרטי וכל מקרה ומקרה ייבחן לגופו , החוק לא ייתן הגנה במקרה שהשימוש בנשק היה בסיטואציה שאינה מחייבת זאת וכן שנגרמה כתוצאה הסופית לאחר המעשה אינה עומדת בקנה אחד עם האירוע, ויוסבר.

חוק "שי דרומי" ייתן הגנתו בהתמלא מס’ תנאים מצטברים כפי שיפורט כדלקמן :

- על היורה להוכיח בראיות מוצקות כי אכן משיג הגבול הינו אדם בעל כוונה פלילית .

- יש להראות כי המקרה קרה בתוך שטח פרטי/חקלאי של היורה .

- הפעולה היוותה אמצעי בעל כוח סביר ביחס לסיטואציה.

לסיכום אציין כי חקיקת החוק הינה מעשה מבורך, למרות, שבשלב הנוכחי החוק מתייחס לתחום האפור שבין התנהגות סבירה הממלאת את דרישות החוק לבין התנהגות לא סבירה אשר יש בה שימוש בכוח לא סביר .

המאמר נכתב ע"י עו"ד המתמחה בתחום, ומהווה מידע כללי וראשוני בלבד ואינו מיועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי לכל מקרה ונסיבותיו. הדברים נכונים למועד כתיבתם בלבד ונכונותם עלולה להשתנות מעת לעת.