חברה הינה צורת התאגדות המוגדרת לפי חוק החברות. חברה הינה גוף משפטי הקיים מתוקף חוק החברות שנוסד עם רישומו אצל רשם החברות. החברה הינה אישיות משפטית לכל דבר ועניין, היכולה לתבוע ולהיתבע. חברה מוחזקת באמצעות יחידות אחזקה הנקראות "מניות", והמחזיקים באותם מניות מהווים בעלי מניות החברה.


סוגי החברות הקיימות בישראל:


חברה מוגבלת במניות, חברה בע"מ: אחריות בעלי המניות בה מוגבלת בסכום המניות שהם מחזיקים, זאת אומרת, בעלי המניות חבים בחובות החברה רק עד גובה הון המניות הבלתי נפרע שלהם. חשוב לציין כי ישנם מקרים בהם אפשר לחייב את בעלי המניות בחובות החברה, באמצעות הליך שנקרא הרמת מסך.


חברה לא מוגבלת במניות שאינה בע"מ: חברה שאחריות בעלי המניות בה לא מוגבלת, והם חייבים בחובות החברה באופן אישי.


איך מקימים חברה?

 

אם יש יותר מבעלי מניות אחד, כדאי להיוועץ עם עו"ד בקשר להכנת הסכם מייסדים שישקף את הסכמות הצדדים בקשר עם החברה וניהולה, שכן דבר זה יכול לחסוך עוגמת נפש רבה בעתיד במקרים של סכסוכים, כיצד נפרדים בעלי המניות וכדומה.

 

כיצד בוחרים שם לחברה?

 

לפני שבוחרים שם, כדאי לבדוק אם השם שחשבתם עליו תפוס או שיש שם דומה. חוק החברות קובע כי לא ניתן לרשום שם לחברה במידה והשם הינו זהה לשם של חברה אחרת או שם הדומה עד כדי להטעות, שם שהינו סימן מסחר רשום, שם שלדעת רשם החברות הינו תרמית או הטעיה, שם שעלול לפגוע בתקנות או רגשות הציבור ועוד.


לאחר מכן, יש למלא טופס הנקרא טופס 1: בקשה לרישום חברה, הכולל את פרטי החברה – שם, סוג החברה, פרטים לגבי המניות.

 

הכנת תקנון החברה וחתימה על הצהרת דירקטורים 


יש להכין תקנון לחברה. התקנון הוא בעצם סוג של הסכם בין בעלי המניות בינם ובין עצמם ובינם לבין החברה. על תקנון לכלול את שם החברה, מטרותיה, פרטים לגבי המניות וסוג החברה.


יחד עם זאת, יש צורך שהדירקטורים הראשונים של החברה יחתמו על טופס הצהרת דירקטורים ראשנים, לפיו הם מצהירים כי הם כשירים על פי חוק לכהן כדירקטורים. כמו כן, על כל בעל מניות לחתום על הצהרה לפיה הינו כשיר על פי חוק להחזיק במניות.


יש למלא טופס של רשם החברות הכולל את הפרטים של מגיש הבקשה לרישום החברה, לתת לפחות שלושה שמות חלופיים לחברה ולפרט את המספר הנדרש של ההעתקים המאומתים על ידי רשם החברות של תעודת ההתאגדות ותקנון החברה.


בסופו של דבר יש לשלם אגרה בסך של כ-2,591 שקלים כאשר סכום זה משתנה מידי שנה.


אחרי שמגישים את כל המסמכים, רשם החברות בוחן את המסמכים. ככל שהוא מאשר את שם החברה וכן יתר הפרטים והמסמכים שהוגשו, מונפקת תעודת התאגדות לחברה. תעודה זו היא מעין "תעודת לידה" של החברה יחד עם פרטי הזיהוי שלה – שמה ומספר הרישום שלה.


לאחר שהחברה הוקמה, צריך לפתוח תיק במס הכנסה, בביטוח לאומי ובמע"מ. אם החברה מעסיקה עובדים או מחלקת דיבידנדים, עליה לפתוח גם תיק ניכויים במס הכנסה.


תהליך הקמת חברה הוא מאוד פשוט ומהיר. אולם חשוב להתייעץ עם בעלי מקצוע טרם הקמת החברה, ובכלל לגבי אופן ההתאגדות, בדגש על כל הנוגע להסכם בעלי מניות.