הליכי הוצאה לפועל נפתחים כנגד חייב לאחר שהנושה, אשר נקרא גם "הזוכה", ממלא בהוצאה לפועל טופס לפתיחת תיק. בבוא הזוכה לפתוח תיק זה, עליו להציג בפני ההוצאה לפועל את העילה לפתיחתו – דהיינו שטר החוב המקורי או השיק אשר את גבייתו הוא מבקש לממש.

 

במידה וצ'ק או שטר חוב עומדים בבסיס התיק, הזוכה יגיש בקשה לביצוע השטר. בטרם ינקטו כנגד החייב הליכי גבייה שונים, לשכת ההוצאה לפועל שולחת אליו הודעת אזהרה. מרגע שנמסרה הודעת האזהרה לידיו של החייב, ישנם 20 ימים בהם הוא רשאי לשלם את החוב או לטעון כנגד פתיחת ההליך טענות הגנה.
 
חייב אשר לידיו התקבלה אזהרה כאמור, רשאי להתנגד לכך על ידי העלאת טענת התנגדות לביצוע שטר. תקנה 106(א) לתקנות ההוצאה לפועל קובעת כי התנגדותו של חייב לביצוע שטר צריכה להיות מוגשת בתוך 30 ימים ממועד המצאת האזהרה לידיו. ההתנגדות מוגשת ללשכת ההוצאה לפועל, היכן אשר הוגשה בקשת ביצוע השטר.
 
במידה והחייב אינו עומד בפרק זמן זה, עליו לצרף לבקשת ההתנגדות גם בקשה להארכת מועד. הבקשה להארכת מועד תוגש בצירוף תצהיר המפרט את הסיבות המצדיקות את איחור המועד מעבר ל-20 הימים הקבועים בחוק. בניגוד לבקשה אשר הוגשה במועד, ובה מעוכבים באופן אוטומטי ההליכים בהוצאה לפועל כנגד החייב, בקשה אשר הוגשה באיחור אינה מעכבת את ההליכים מיידית ויש להגיש בקשה נוספת לעיכוב הליכים בלשכת ההוצאה לפועל.
 
איך מגישים בקשת התנגדות?
 
התנגדות לביצוע שטר צריכה להיות ערוכה על פי טופס 19 אשר בתוספת ועליה להיות מוגשת למקום בו הוגשה בקשת ביצוע השטר כנגד החייב. על הבקשה לכלול פרטים מזהים כגון שם ומען של המבקש והמתנגד, מספר התיק בהוצאה לפועל, הסכום לגביו מוגשת ההתנגדות, נימוקים המבססים את טענות ההתנגדות, שמו של המתנגד ואו עורך דינו, ומען להמצאת המסמכים.
 
הכללים להגשת התנגדות לביצוע שטר מופיעים בסעיף 81א(ג) לחוק ההוצאה לפועל. סעיף זה קובע כי ההתנגדות צריכה להיות מוגשת בעותק אחד, בצירוף תצהיר חתום על ידי עורך דין ובו מתוארות עובדות המאומתות וטענות התומכות בהתנגדות. כמו כן, מוטל על החייב לצרף מסמכים נוספים – העתק מהבקשה לביצוע השטר (על כל רצופותיה), העתק מסמכים אשר משמשים בסיס לבקשה, העתק של ההתנגדות לביצוע השטר ובמידה והוא מיוצג על ידי עורך דין עליו לצרף ייפוי כוח מתאים.
 
סעיף 81א(ג) קובע עוד כי ראש ההוצאה לפועל יעכב את ביצוע את השטר, באם הוגשה בקשת התנגדות, ויעביר את העניין לפתחו של בית המשפט. במידה ובית המשפט יחליט לקבל ההתנגדות, יחל דיון בתיק בסדר דין מקוצר כאשר בקשת ביצוע השטר משמשת ככתב תביעה ואילו תצהיר ההתנגדות ככתב הגנה. בית המשפט רשאי לדחות את ההתנגדות ולהחזיר את התיק להוצאה לפועל לשם המשך הליכים.

עודכן ב: 25/11/2012