עם כניסתם לתוקף של הוראות בנק ישראל לעניין הקפדה על מסגרות האשראי בבנקים וכן עקב המצב הכלכלי ההולך ומחמיר, מוצאים עצמם רבים מבתי העסק ומשקי הבית עם שיקים שלא כובדו וכן עם חשבונות בנק שהוגבלו.

בשנה האחרונה (מספר רב של תיקים) טיפלתי באמצעות בתי המשפט מול הבנקים להסרת הגבלות אלה וכן כי יש מקרים רבים שניתן לומר כי הבנקים השונים אינם מכבדים את הוראות הדין בטרם הם מחזירים שיקים ומגבילים את חשבון לקוחותיהם ולעניין זה אביא סקירה קצרה:

הוראות בנק ישראל קבעו כי כל לקוח יהיה חתום עם הבנק שלו על מסגרת אשראי, מה שקרוי "מסגרת מאושרת", מסגרת זו הינה חתומה בהסכם, ובהסכם קיימים התנאים המחייבים את שני הצדדים, ובדרך כלל המסגרת נקבעת לפי הערכות שעושים הבנקים לפי טיבו של כל לקוח ולקוח, כגון, מקום עבודתו, חוסנו הכלכלי, השכלתו, רמת הכנסתו ועוד...

ביום שנקבעה המסגרת, אסור לחרוג מימנה, אלא אם נקבעה מסגרת חדשה ולו זמנית בהסכם בין הבנק ללקוח.

רוב רובם של הלקוחות מושכים כספים מחשבונם באמצעות שיקים, ושיק אשר מחייב את החשבון מעבר לתקרת המסגרת, הרי הבנק אמור להחזירו בכינוי א.כ.מ, קרי, אין כיסוי מספיק.

לקוח שהוחזרו לו במשך 12 חודשים 10 המחאות מאותו חשבון נכנס מיידית לקטגוריה של "לקוח מוגבל" דהיינו, איננו יכול יותר למשוך שיקים מחשבונו לתקופה של 12 חודשים ממועד השיק האחרון שסורב.

לעניין זה חשוב לציין כי גם חשבונות משותפים לבני זוג, גם אם מושך השיקים הוא אחד מבני הזוג הרי ההגבלה חלה על שניהם, וכן גם אם מדובר בחשבון משותף של שותפות.

גם אם בחשבון אחר בין הוא באותו בנק ובין אם הוא בבנק אחר קרתה אותה תקלה ואף שם הוחזרו 10 המחאות, הרי גם אז אותו חשבון ייחשב כחשבון מוגבל, ומכאן התוצאה שבמצורף שני חשבונות מוגבלים שכל אחד מהם מדווח לבנק ישראל גורם ללקוח להיות כמוגדר "מוגבל חמור" ואזי אין הלקוח יכול למשוך כל שיק בשום חשבון למשך 24 חודשים וכן איננו יכול לפתוח חשבון שיקים בכל בנק אחר.

חשוב לציין כי אם לקוח הוגבל רגיל רק בבנק אחד והסתיימה ההגבלה וטרם חלפו שלוש שנים מההגבלה והוגבל שוב חשבונו או כל חשבון אחר, אזי גם אז ייחשב הלקוח כמוגבל חמור.

לעניין זה חשוב לציין כי החוק מגדיר כי החזר 10 שיקים מחייב שיהיה הפרש של לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון ולכן אין לראות 10 המחאות שהוחזרו ביום או ביומיים כעשרה סירובים, אלא יראו אותם כסירוב אחד. (הבנקים לא תמיד מקפידים על זה).

כמה נקודות חשובות: סירב הבנק לפרוע שיק מחמת עיקול שהוטל על החשבון, לא ייחשב השיק כמסורב אם הוצג תוך 60 ימים מהיום שבו קיבל הבנק את הודעת העיקול.

סוג אחר של הגבלה הינו "לקוח מוגבל מיוחד" אלו הגבלות שמוטלות על ידי רשות, כגון, על ידי ההוצאה לפועל, בית המשפט לעניין פשיטת רגל, וכן על ידי בתי הדין הרבניים, תקופת הגבלה זו הינה כפי שקבעה הרשות המוסמכת.

אנשי מילואים (גיוס במצב חירום) שסורבו להם המחאות בזמן שירות המילואים נהנים מהגנות ולכן שיקים שיגרעו ממניין ההמחאות לעניין ספירת המחאות לצורכי הגבלה יהיו תוך 30 ימים שלפני הגיוס למילואים ועד 15 ימים מתום שירות המילואים.

התקנות הנלוות לחוק מחייבות את הבנקים להודיע בכתב מייד עם החזרת 5 המחאות ראשונות על אזהרה בטרם הגבלה ואי עמידת הבנקים בהוראה זו עלולה לגרום לבית המשפט לבטל את ההגבלה בהעדר הודעה ואזהרה.

חלק מהבנקים (לא מבוטל) פועל לעיתים בחוסר עקביות עם לקוחותיו, כגון נקבעות מסגרות ולמרות זאת הבנקים מכבדים המחאות מחוץ למסגרת (פעם כן ופעם לא), דבר זה יוצר אי וודאות אצל הלקוח ולכן טענה מסוג זה יכולה לגרוע שיקים ממניין הספירה ולשנות את מצב החשבון מחדש לחשבון ללא הגבלה.

המבחנים להסרת ההגבלה נגזרים בדרך כלל מסעיף 10(א)(3) לחוק שיקים ללא כיסוי, קרי, סביר היה להניח שהבנק יכבד את השקים מתוך מעשיו או משום שהייתה יתרה מספקת, וחשוב לציין כי המבחנים בפסיקה בוחנים את המנוח סביר מנקודת מבט סובייקטיבית לאותו מקרה שבפניהם ולאו דווקא במבחנים אובייקטיבים של בנק סביר.

החוק מתיר למי שחשבונו הוגבל, לפנות בתוך 20 ימים ממועד תחילת ההגבלה ו/או ממועד ההודעה על ההגבלה לבית המשפט בערעור על החלטת הבנק לפי סעיף 10 לחוק שיקים ללא כיסוי, וכן לבקש צו ביניים שיורה לבנק שלא להגביל את החשבון עד לפסק הדין הסופי.

כאמור לעייל קיימות עילות נוספות שבגינן ניתן "לתקוף" את הגבלת החשבון ומומלץ להיוועץ עם עו"ד העוסק בתחום הבנקאות.

נקודה אחרונה וחשובה: בחשבון בנק מוגבל מותר למשוך כספים במזומן וכן לבצע העברות בנקאיות כל עוד הלקוח מצוי במסגרת המותרת, ולעניין שימוש בכרטיסי האשראי לפי מדיניות הנקבעת על ידי חברות האשראי.

חשוב לדעת כי חברות הערכת אשראי לסוגיהן מדווחות על שיקים חוזרים והדבר חשוב לכל מי שעוסק באשראי ספקים או שיש בידו חשבונות בבנקים נוספים או בכוונתו לפתוח חשבון חדש.


עודכן ב: 24/05/2010