חברה היא צורת התאגדות לשם ביצוע פעילות כלשהי, כאשר לרוב מדובר בפעילות עסקית למטרות רווח. החברה מוגדרת כבעלת אישיות משפטית נפרדת, מיד לאחר רישומה אצל רשם החברות. בתחילה יש לתכנן את מטרות החברה והפעילות העסקית הרצויה, להחליט על אופן ההתאגדות - האם להקים חברה המוגבלת במניות או לא מוגבלת, וגם לבחור שם כדי שניתן יהיה לרשום אותה כחברה בע"מ אצל רשם החברות.

 

אופן התאגדות של החברה

 

אחזקת חברה בע"מ מתבצעת באמצעות מניות, והאחריות הכספית של בעלי המניות מוגבלת לסכום המניות שהם מחזיקים, כך שאם במקרה חלילה תתרחש קריסה כלכלית של העסק, בעלי המניות יחויבו לשלם את החובות עד לגובה הסכום הכולל של המניות בלבד.

 

הקמת חברה המוגבלת במניות נפוצה בקרב מקימי חברות, לעומת חברה שאינה מוגבלת במניות המתבצעת בעיקר בפירמות מקצועיות שכללי האתיקה המקצועית אוסרים עליהן מלהקים חברה מוגבלת, כמו פתיחת משרד של רואה חשבון, עורכי דין, ומקצועות נוספים שחלים עליהם הכללים. כאשר אופן ההתאגדות הוא של חברה שאינה מוגבלת במניות, הבעלים חייבים באופן אישי בחובותיה.

 

אחרי שהתקבלה החלטה בדבר אופן ההתאגדות, מומלץ לגשת לייעוץ משפטי לצורך הכנת הסכם בין בעלי מניות, זאת כאשר החברה היא בבעלות של יותר מאדם אחד. בהסכם נקבעים כל הזכויות והחובות הנוגעים לניהול ולפעילות העסקית ואופן חלוקת המניות. ההסכם מסדיר גם את מנגנוני ההיפרדות ותכליתו למנוע מצב של חילוקי דעות עתידיים בין בעלי המניות העלולים לגרום לקריסת החברה.

 

תקנון החברה מהווה הסכם בין בעלי המניות לחברה עצמה, והוא כולל את המטרות העסקיות, שם החברה, סוג החברה והמניות שלה. על התקנון חותמים בעלי המניות ועורך דין, והוא מחייב את הצדדים לפעול על סעיפיו. בנוסף החברה מחויבת במינוי של דירקטור אחד לפחות, וכל אחד מבעלי המניות רשאי למנות דירקטור מטעמו.

 

רישום אצל רשם החברות

 

כאשר מקימים חברה חדשה, לא ניתן להשתמש בשם זהה או דומה לשם של חברה קיימת אחרת, ולא ניתן להשתמש בשמות הרשומים כסימן מסחרי. על כן לאחר בחירת רשימת שמות פוטנציאליים לחברה חדשה, יש להעביר באמצעות עורך דין את השם לרשם החברות, ולציין לפחות שלוש חלופות לשם המוצע.

 

אל הבקשה לרישום חברה אצל רשם החברות, יש לצרף מסמכים רבים, ולשלם לרשם החברות אגרת רישום. סכום האגרה מתעדכן מדי שנה, וכיום עומד על סך של 2,600 שקלים, בתוספת אגרה על כל עמוד של מסמך המאומת על ידי הרשם.

 

הטפסים הנחוצים לרישום חברה כוללים: טופס הגשת מסמכים לרישום חברה החתום על ידי מייסדי החברה ועורך דין, הצהרת בעלי מניות, טופס בקשה לרישום חברה הכולל את שם החברה, אחריות בעלי המניות והון המניות, בצירוף תקנון החברה, הצהרת דירקטורים ראשונים, וטופס הגשת מסמכים לרישום חברה.

 

יש לך שאלה?

פורום הקמת חברות ושותפויות | ייעוץ לחברות ושותפויות

 

לאחר שרשם החברות הנפיק תעודת התאגדות עם שם החברה ומספר הרישום שלה, על בעלי המניות לגשת לרשויות המס ולביטוח לאומי, כדי לפתוח תיק עבור החברה. אם היא מחליטה להעסיק עובדים שכירים או מחלקת דיבידנדים, יש לפתוח תיק ניכויים במס הכנסה, להגיש בכל שנה דו"ח שנתי, ולשלם אגרה שנתית לרשם החברות.