הפרת החוק על ידי חברה יכולה להתבטא בעבירות טכניות זוטרות, לעתים אף בשל סיבות טכניות, והענישה בגין הפרות חוק כאלו תהיה לא חמורה בהתאם. אך כאשר חברה מבצעת עבירות משמעותיות, כך גם הענישה בגין העבירות תהיה מכבידה, וכאשר מדובר בעבירות פליליות בעלי התפקידים עלולים אף להישלח למאסר בפועל.


"חברה מפרת חוק" מוגדרת על ידי רשם החברות, מטעם משרד המשפטים, כחברה שביצעה עבירות והפרה את הוראות חוק החברות, כלומר לא עמדה בחובת הדיווח השנתית לרשויות או לא שילמה תשלומי חובה. כאשר רשם החברות מכריז באופן רשמי על חברה כחברה מפרת חוק, המידע על כך יופיע באופן פומבי ופתוח לכלל הציבור, לרבות נושים, עסקים, עובדי החברה ובנקים, במאגרי המידע של רשם החברות, וזאת נוסף על הסנקציות שיכולות להיות מוטלות כנגד החברה.


תיקון חוק החברות משנת 2010 מגדיר באמצעות תקנות רשם החברות את האופציה להגדרת חברה כמפרת חוק, ולהטיל עליה מגבלות שונות, הן על החברה כישות משפטית נפרדת והן על בעלי המניות או נושאי המשרות בחברה.


אילו הפרות יובילו לסיווג החברה כחברה מפרת חוק?


באופן עקרוני, מדובר על שתי עבירות הנוגעות לאי ביצוע חובות החברה, אשר יכולות להוביל לסיווג כחברה מפרת חוק. הסוג הראשון הוא אי הגשת דוח שנתי על נכסי החברה ומצבה בניגוד לחוק החברות. כל חברה מחויבת להגיש דוח שנתי, לרבות חברה ללא פעילות, ואי הגשתו עלולה לגרור סנקציות שונות.


סוג העבירה השני הוא אי עמידה בתשלום האגרה השנתית, בסך של כ-1,500 שקלים לשנה, אשר כל חברה מחויבת לשלם מדי שנה לרשם החברות. רק במקרים חריגים ניתן לקבל פטור מתשלום האגרה, וגם חברות ללא פעילות, כל עוד הן רשומות במרשמי רשם החברות, מחויבות לשלם אותה.


חברה מפרת חוק: מהן הסנקציות שיוטלו עליה?


העיצומים שמוטלים על חברה מפרת חוק על ידי רשם החברות נועדו להקשות על המשך פעילותה העסקית. כלומר, הסנקציות אפקטיביות בעיקר כאשר מדובר על חברה פעילה. אולם במרשמי רשם החברות ישנן אלפי חברות שהפסיקו את פעילותן. במקרה כזה עיקר ההגבלות הן על בעלי המניות בחברה, אשר לא יוכלו לבצע פעילות או להירשם כבעלי מניות בחברה אחרת מבלי להסיר את הסיווג של החברה המפרה ולהסדיר את חובותיה.


בגין כל הפרה שביצעה החברה, כאשר אי הגשת דוח או אי תשלום אגרה שנתית הן עבירות נפרדות, בסמכות רשם החברות להטיל קנס בסך של כ-7,300 שקלים. כאשר מדובר בהפרה מתמשכת ולא בעבירה חד פעמית, רשם החברות מוסמך להטיל קנסות גבוהים יותר עבור כל יום הפרה, עד למקסימום של 250 אל שקלים, אשר יכולים להיגבות גם מהדירקטורים בחברה.


הליכי הגבייה וההגבלות שמוטלים על ידי רשם החברות, יכולים להיקבע בהתאם לסנקציות שמטילה רשות המסים על פי פקודת המסים, וכמו כן רשם החברות יכול להעביר את המידע על החברה לגופים שונים כגון מוסדות בנקאיים, קרנות מימון ועוד.


חברה מפרת חוק אינה רשאית לרשום שעבוד לטובתה או שעבוד על נכסיה, ואינה רשאית להשתתף במכרזים ממשלתיים.


איך ניתן לבטל את הגדרת חברה מפרת חוק?


כדי לבטל את ההגדרה, יש לשלם את החובות ולהסדירם ברשם החברות, להגיש את הדוחות השנתיים ולשלם את האגרות השנתיות שטרם שולמו.


פירוק חברה מפרת חוק: מתי מומלץ לפרק את החברה?


כאשר מדובר בחברה מפרת חוק שהיא חברה ללא פעילות, כדאי להתחיל בהליך פירוק החברה מרצון. ההגבלות לא יוסרו אוטומטית בשל הליך הפירוק, אולם פעולות שונות שיידרשו לצורך הפירוק יאושרו על ידי רשם החברות.

 

יש לך שאלה?

פורום פירוק חברות | הקפאת הליכים ושיקום חברות במשבר


כמו כן, בנסיבות המתאימות של פירוק חברה מרצון, רשם החברות יכול לאשר לבצע פעולות שונות שלא ניתן לבצען כאשר החברה רשומה כמפרת חוק, למשל להקים חברה חדשה.