פירוק חברה בע"מ יכול להתבצע אם התקיימה אחת העילות או יותר מעילה אחת לפירוק חברה כפי שנקבע בפקודת החברות ובתקנות החברות, כאשר ניתן לבצע פירוק חברה על ידי בית משפט, פירוק חברה מרצון ביוזמת בעלי המניות ובמקרים מסוימים פירוק חברה על ידי עובדים או נושים אחרים של החברה.


התברר שמטרות החברה אינן חוקיות או לא ניתנות להשגה? שקיומה של החברה מעורר חשש לביטחון המדינה? שהיא הוקמה לצורך תרמית? שהדירקטוריון אינו מתנהל באופן תקין? במקרים כאלו, מתקיימת עילה לפירוק החברה מטעמי צדק ויושר, אם בית המשפט השתכנע כי פירוק החברה הוא צעד הכרחי לפי נסיבות המקרה, וכי בקשת הפירוק הוגשה כמוצא אחרון.


מדובר בעילה כללית לפירוק חברה, שיכולה לכלול מקרים רבים ומקנה לבית המשפט הפעלת שיקול דעת רחב. לא קיימת רשימה סגורה של מקרים המצדיקים פירוק חברות בעילה של צדק ויושר, ומסיבה זו פעמים רבות כאשר בעלי המניות מבקשים לפרק את חברתם, זו תהיה עילת הפירוק שיגישו לבית המשפט.


חשוב להדגיש שיש השלכות משמעותיות לפירוק חברה על ידי בית המשפט, אשר עלולות להשפיע על פרנסתם של עובדי החברה, על כספם של בעלי המניות שהושקע בחברה ואף על המשק, במקרה של חברה ציבורית.


סכסוך בין בעלי המניות שאינו מאפשר התנהלות תקינה


כאשר החברה אינה מנוהלת באופן תקין על ידי הדירקטוריון, וקיימות מחלוקות בין בעלי המניות המביאות למבוי סתום, בית המשפט יכול להגיע למסקנה שיש לפרק את החברה מטעמים של יושר וצדק.


לדוגמה, אם ישנם אינטרסים מנוגדים ובעלי המניות אינם יכולים להגיע להסכמה ביניהם, כאשר קבוצת מיעוט בחברה הטילה וטו או בכל מקרה שבו לא ניתן להשיג את הרוב הדרוש כדי לקבל החלטות חשובות על המשך הפעילות התקינה של החברה, ניתן יהיה להגיש בקשת פירוק מטעמי צדק.


אי קיום מטרות החברה או זניחת מטרותיה


כאשר מתברר שלא ניתן לקיים או להשיג את מטרותיה המוצהרות של החברה כפי שנקבעו בתקנון, למשל בשל חדלות פירעון או כתוצאה מאירועים מסוימים, או כאשר קיימות הוכחות כי לא קיים סיכוי ממשי להגשים את אותן מטרות, ניתן להגיש בקשה לפירוק חברה מן הצדק, מהסיבה שתשתית החברה אינה קיימת עוד. עם זאת, בעלי המניות יתקשו לבקש את פירוק החברה מסיבה זו, במקרה שמטרות החברה הוגדרו בכלליות ובצורה נרחבת בלבד, ללא הגדרה ספציפית יותר.


כמו כן, אם החברה ביצעה פעולות מכוונות הנוגדות את מטרות החברה המרכזיות, ופעילותה העסקית מבוססת על פי מטרות אחרות, קיימת אפשרות לפירוק החברה, אם כי במקרה זה הנסיבות ניתנות לפרשות ולשיקול דעתו של בית המשפט.


פירוק מטעמי צדק לחברה שהוקמה לצורך תרמית או לפעילות לא חוקית


במקרים שבהם מתברר כי החברה הוקמה רק לצורך תרמית או ניצול, וכלל אין לה בסיס פעילות מסחרית, או אם יוכח שמטרת הקמת החברה אינה חוקית, עילת הצדק והיושר תוכר לצורך פירוק החברה. לדוגמה, כאשר בעלי התפקידים בחברה מציגים מידע מטעה או כוזב לצורך הטעיית המשקיעים וניצולם.

 

יש לך שאלה?

פורום פירוק חברות | הקפאת הליכים ושיקום חברות במשבר


לסיכום, במקרים מגוונים ושונים ניתן לפרק חברה בהתאם לעילה הכללית המצויה בפקודת החברות לפירוק מן הצדק ומן היושר.