בשונה מחברה מסחרית רגילה, חברה לתועלת הציבור נבדלת מחברה בע"מ בכך שמטרותיה הן לתועלת הציבור בלבד כפי שנקבע בתקנון החברה, וכן נאסר לבצע כל חלוקה של רווחים לבעלי המניות.


למעשה, חברה לתועלת הציבור, או חל"צ, דומה באופייה לעמותה שהוקמה שלא למטרת גריפת רווחים. אך בשונה מעמותה המוקמת על פי חוק העמותות, יש אפשרות להקים חברה לתועלת הציבור על פי חוק החברות. כמו כן, חברה לתועלת הציבור מחויבת להגיש לרשם החברות דוח שנתי, כמו כל חברה אחרת.


חברה לתועלת הציבור או עמותה?


קיימים מספר הבדלים נוספים בין עמותה לחברה לתועלת הציבור, אשר טומנים בחובם יתרונות שונים מבחינת ההחלטה האם להקים עמותה או חברה לתועלת הציבור. למשל, בעוד ההליך להקמת עמותה נמשך תקופה ארוכה, אפשר להקים חברה לתועלת הציבור במספר ימים בלבד.


כמו כן, בעוד התנהלות העמותה נבחנת ומבוקרת על ידי רשם העמותות באופן המקשה על ההתנהלות, חברה לתועלת הציבור מתנהלת לפי חוק העמותות. מלבד זאת, בעוד חברי הוועד בעמותה מוגבלים מבחינת גובה השכר שהם יכולים לקבל בהתאם לחוק העמותות, אין הגבלת שכר על הדירקטורים בחברה לתועלת הציבור.


חוק החברות קובע כללים לפיקוח ומעקב אחר התנהלותה של חברה לתועלת הציבור, החל מהמועד שבו הוקמה ועד להסדרת הליך הפירוק.


מהן העילות לפירוק חברה לתועלת הציבור?


חברה לתועלת הציבור יכולה לבצע הליך פירוק מרצון או פירוק בידי בית המשפט. על פי פקודת החברות, העילות לפירוק החברה הן חדלות פירעון, החלטה המתקבלת בחברה על פירוק על ידי בית המשפט, מספר החברים בחברה קטן משבעה חברים בחברה ציבורית או משני חברים בחברה פרטית, כאשר בחלוף שנה לאחר התאגדות החברה היא לא החלה בפעילות, או פירוק מטעמי צדק ויושר.


הליך פירוק מרצון


ניתן לבצע פירוק מרצון על פי הכללים הקבועים בחוק החברות, וכאשר מדובר בחברה לתועלת הציבור ישנם תנאים נוספים שצריך לעמוד בהם. החברה צריכה למסור את ההודעה על הפירוק הן לרשם החברות והן לרשם ההקדשות ולפרסם זאת ברשומות, וכן יש לערוך תצהיר על ידי רוב הדירקטורים לגבי מצבה העסקי של החברה לפני קיום האסיפה.


כמו כן, במסגרת הפירוק בעלי המניות לא יהיו זכאים לחלק לעצמם את הנכסים אחרי מימושם לצורך החזר חובות. אלו יחלוקו בהתאם למטרות החברה או מטרות הקרובות אליהן. על כל החלטה שמתבצעת במהלך הפירוק יש לדווח לרשם ההקדשות, שהוא הגורם המפקח על הפירוק.


פירוק בידי בית המשפט של חברה לתועלת הציבור


בית המשפט מוסמך להורות על פירוק חברה לתועלת הציבור כמו כל חברה מסחרית אחרת, בהתאם לפקודת החברות והעילות המנויות בה לפירוק חברות. נוסף על כך מוסמך בית המשפט לפרק חברה לתועלת הציבור כאשר פעילותה מנוגדת לחוק או סותרת את מטרותיה הקבועות בתקנון החברה, וכן אם מונה גורם מקצועי לבצע חקירה על התנהלותה של החברה אשר הגיש המלצה לבית המשפט על פירוקה.

 

יש לך שאלה?

פורום פירוק חברות | הקפאת הליכים ושיקום חברות במשבר


מבחינת ההליך הפרוצדורלי, הן רשם ההקדשות והן היועץ המשפטי לממשלה יכולים להגיש בקשה לבית המשפט לפירוק חברה לתועלת הציבור, כל עוד ניתן לחברה פרק זמן סביר לבצע תיקונים במחדלים או בליקויים שהתגלו בה.