הלוואת בעלים היא סכום כסף שמלווה בעל המניות לחברה שבבעלותו, במטרה להזרים הון כספי לחברה לצורך מימון פעילותה העסקית, זאת בהתאם לתמורה ולתנאים שנקבעו בהסכם הלוואת הבעלים.

 

לעתים קרובות הלוואת בעלים מהווה כלי מימון גמיש וזול לגיוס הון עבור החברה, מכיוון שלרוב ההלוואה ניתנת ללא ריבית וללא מועד פירעון. ההלוואה נחשבת יחסית זולה בהשוואה להשקעה, ואף מסייעת לבעלי המניות לשמור על חלקם היחסי בחברה, ללא צורך לפנות למשקיעים חיצוניים.

 

החזר קרן ההלוואה פטור ממס

 

הלוואות בעלים בדרך כלל מוחזרות למלווים בעדיפות ראשונה טרם חלוקת הרווחים. בעלי מניות רבים מעדיפים להלוות לחברה סכומי כסף מאשר לרכוש את מניותיה במסגרת השקעה הונית, מכיוון שלאחר שהחברה צוברת רווחים, החזר קרן ההלוואה פטור ממס, לעומת הריבית שיש לשלם עבור חלוקת הרווחים או חלוקת דיבידנד.

 

חשוב לערוך הסכם הלוואה בין החברה לבין בעל המניות המלווה, כדי שגם צדדים שלישיים ורשויות המס יראו את הסידור כהלוואה לכל דבר ועניין. במסגרת הסכם הלוואת בעלים יש לפרט מהו סכום ההלוואה, מהם התנאים, מהי תקופת ההלוואה, מועד ותנאי פירעונה וגובה הריבית שהיא נושאת. יש לקבוע סנקציות בגין איחור בהחזר הלוואה או הפרות אחרות של החוזה, בהתאם לנסיבות ההתקשרות, המגבלות של הצדדים והעדפותיהם.

 

יתרון בולט נוסף של הלוואת בעלים, הוא התחייבות מצד החברה להחזיר את ההלוואה שקיבלה למלווה. מרגע העמדת הכספים לטובת החברה, נוצרת התחייבות בין הצדדים, ועל החברה להשיב את הסכום שהתקבל בהתאם לתנאים שנקבעו בהסכם.

 

הרמת מסך ההתאגדות של החברה

 

החל ממועד מתן הלוואה, בעל המניות הופך להיות גם בתפקיד של נושה של החברה. במקרה שהחברה מפרה את תנאי החוזה, עקב אי עמידה בזמנים או אי תשלום, בעל המניות רשאי לתבוע את החברה בכובעו כנושה של החברה.

 

יחד עם זאת, יש להביא בחשבון שבמקרים מסוימים בית המשפט עשוי להשתמש בסמכות הנתונה לו בחוק החברות ולהרים את מסך ההתאגדות. כאשר היחס בין ההון הזר בחברה להון העצמי גבוה, בית המשפט נוטה לעשות שימוש בסמכות הרמת מסך ההתאגדות. במקרה שמדובר בהרמת מסך, בעל המניות עלול למצוא את עצמו בתחתית סדר הנשייה, כך שחובו יהיה נחות מחובות החברה כלפי נושים אחרים.

 

כמו כן, חברה שמקבלת הלוואת בעלים רשאית לנכות את הוצאות הפרשי ההצמדה, ובתנאי שהכספים ישמשו בייצור הכנסתה. ההוצאות בגין הפרשי ההצמדה יותרו בניכוי לחברה על בסיס צבירה בהתקיים התנאים שנקבעו בתקנות מס הכנסה.


יש לך שאלה?

פורום הקמת חברות ושותפויות | ייעוץ לחברות ושותפויות

 

בעל מניות שמלווה כספים לחברה, זכאי לפטור ממס בשיעור עליית המדד עד לתקרה מסוימת, בתנאי שהוא המלווה היחיד. כאשר ההלוואה אינה קובעת ריבית או קובעת ריבית נמוכה במיוחד, והמלווה אינו מחויב לרשום את ההלוואה בפנקסי החשבונות שלו, המנוהלים על פי השיטה הכפולה, אין תחולה לסעיף הפקודה הקובע ריבית מינימלית על הלוואות מסוג זה.