חוק החברות מכיר ומגדיר חברת יחיד. מדובר בחברה אשר בעל מניות אחד מחזיק בה, וכמו כן יכול בעל המניות לשמש בחברה מנכ"ל ודירקטור יחיד, מבלי שהדבר יהיה פסול או לא חוקי. בעל המניות היחיד יכול להיות תושב זר ואינו חייב להציג הון עצמי לצורך פתיחת החברה בישראל. אין צורך בתזכיר בחברת יחיד, אלא מספיק תקנון כמסמך התאגדות.


במסגרת צורת התאגדות של חברת יחיד, יכול בעל המניות ליהנות מהגנות ההפרדה המשפטית של החברה כישות נפרדת מבעליה. אולם איך צריך להתנהל בעל המניות כאשר הוא רוצה לסיים את פעילותה העסקית של החברה בבעלותו? האם הליך פירוק חברת יחיד זהה לכל הליך פירוק חברה? איך מתבצע פירוק חברת יחיד מרצון ואיך מתבצעת סגירת חברה ברשם החברות?


מהו ייחודו של הליך פירוק חברת יחיד לעומת הליך פירוק חברה רגיל?


בשל אופייה הייחודי של חברת יחיד והמאפיינים השונים שבחברה כזו יחסית לסוגי חברות אחרים שבהן מחזיקים מספר בעלי מניות ודירקטורים, בשנת 2011 הוחלט על ידי משרד המשפטים להציע מסלול מקוצר וזריז לבעלי מניות ודירקטורים יחידים בחברת יחיד, לצורך ביצוע פירוק מרצון של חברת היחיד.


המסלול המקוצר נועד להקל על העומס במשרדי רשם החברות באופן כללי, ובפרט בכל הנוגע להליכי פירוק של חברות. עומס זה הולך וגדל מאז שנקבע כי רשם החברות יכול להכריז על חברה שאינה מקיימת את חובותיה, אינה מגישה דוחות שנתיים או אינה משלמת את האגרה השנתית כחברה מפרת חוק.


בעקבות שינויים אלה ובשל העובדה שחברות רבות ללא כל פעילות הוכרזו מפרות חוק בשל אי עמידה בחובות השנתיים, ובעלי מניותיהן נדרשו לבצע פירוק מרצון, נוצר עומס רב בהליכי הפירוק במשרד רשם החברות. מסיבה זו נוצר הליך הפירוק המקוצר, אשר מפשט מאוד את השלבים, ובין היתר מצמצם את חמשת השלבים שיש לבצע בפירוק של חברה רגילה לשני שלבים בלבד.


באמצעות הליך פירוק חברת יחיד בהליך המזורז, כל עוד מדובר בפירוק מרצון, בעל החברה יוכל לקבל פטור מתשלום האגרה השנתית, לרבות תשלומים משנים קודמות, ואף להימנע מסנקציות נוספות שעלולות להיות מוטלות עליו בגין אי עמידה בחובות החברה בעבר.


חשוב להדגיש שהמסלול המקוצר לא מתאים לכל חברה, אפילו אם מדובר בחברת יחיד, אלא רק לחברת יחיד המוחזקת על ידי בעל מניות אחד שמשמש גם דירקטור יחיד. מומלץ לפרק את החברה בהליך המקוצר בייחוד אם מדובר בחברה ללא נכסים או עם מעט נכסים בלבד, וללא התחייבויות או התחייבויות בודדות בלבד. הסיבה לכך היא שיש לממש את מלוא הנכסים ולסלק את מלוא ההתחייבויות בתוך שישה חודשים לכל היותר.


איך מתבצע הליך פירוק מרצון של חברת יחיד?


בעל המניות נדרש לחתום על טופס ייעודי המיועד להגשת בקשה לפירוק החברה מול עורך דין. לאחר מכן יש למנות מפרק לחברה, אם כי המפרק יכול להיות בעל החברה בעצמו. המפרק צריך לחתום על טופס הבקשה לפירוק החברה ולפרסם אותו ברשומות בסמוך לחתימת המפרק על פירוק החברה.


המפרק צריך למלא תצהיר פירוק ולקבוע בו מועד לכינוס אסיפה סופית שיחול בתוך ארבעה חודשים עד חצי שנה מחתימתו על התצהיר. יש לפרסם את ההודעה על פירוק החברה ברשומות, וכן לשלוח עותקים מהפרסום למשרדי רשם החברות ולשלם אגרת פרסום.

 

יש לך שאלה?

פורום פירוק חברות | הקפאת הליכים ושיקום חברות במשבר


רשם החברות מקבל את הבקשה לפירוק החברה ויכול לאשר או לדחות אותה. לאחר האישור ניתן להתחיל בפירוק בפועל, כלומר סילוק חובות ומימוש נכסים. אחרי האסיפה הכללית מצרפים אישור לפטור מתשלום האגרה ולאחר מכן יינתן אישור לפירוק על ידי רשם החברות.