אף על פי שעבירות פליליות נתפסות כמעשים חמורים ביותר כגון רצח, אונס או סחיטה, חוק העונשין כולל מעשים רבים, חמורים פחות, שמבצעים אנשים נורמטיביים אשר אין בינם ובין עולם העבריינות כל קשר. לעתים, מריבה קולנית עם השכנים או קולגות לעבודה, ויכוח על הכביש או אמירות חסרות טעם עלולות להסתיים בתלונה במשטרה ובפתיחת חקירה פלילית.


במקרים מסוימים, החקירה תסתיים ללא כלום והתיק ייסגר לאלתר. אולם במקרים אחרים, החקירה תוביל לזימון לדיון בבית המשפט, שיגיע בדואר לביתו של הנאשם. מה המשמעות של פתיחת הליך פלילי ואיך מתמודדים עמו?


באילו מקרים מוגש כתב אישום פלילי?


תחילה חשוב להבין שלא בכל מקרה שנפתחת חקירה במשטרה, היא תיגמר בכתב אישום. רק כאשר המשטרה מגבשת מסקנות כי יש להגיש כתב אישום וממליצה על כך לפרקליטות המדינה או לתביעה המשטרתית, ושם יגיעו למסקנה כי קיימות מספיק ראיות ויש עניין לציבור, רק אז יוגש כתב אישום פלילי.


לאחר בחינת הראיות, אם התביעה מגיעה למסקנה כי הנאשם יורשע בעבירות מסוג פשע אשר העונש בגינן הוא מאסר בפועל לתקופה העולה על שלוש שנים, זכותו של הנאשם להציג טענות בפני התביעה בתוך חודש ימים ולנמק מדוע עליה להימנע מהגשת כתב האישום.


במרבית המקרים המדינה היא המאשימה, אולם במקרים מסוימים גם אדם פרטי יכול להגיש כתב אישום לבית המשפט, בהתאם לרשימת עבירות ספציפיות הכלולות בחוק סדר הדין הפלילי.


מה כולל כתב האישום הפלילי?


על כתב האישום לנסח בדיוק את העבירות שבגינן הוגש כתב האישום ואת הראיות. לאחר מכן לא ניתן עוד יהיה להוסיף אישומים חדשים ועבירות שלא נכללו קודם לכן, אלא אם כן בית המשפט יאשר בקשה מפורטת שתוגש אליו לתיקון כתב האישום.


נוסח כתב האישום מוגדר וקבוע, וכולל את פרטי הנאשם, פרטי הגוף התובע, העבירות שבוצעו ופירוט העובדות, סעיפי החקיקה הרלוונטיים, רשימת העדים ועוד.


עובדות כתב האישום אמורות לבסס את האישומים, ולפי מידת הוכחתן או סתירתן יורשע הנאשם או יזוכה בסופו של ההליך. הן חייבות להציג את מלוא העבירות המיוחסות לנאשם ולכלול הן את הרכיבים הנפשיים והן את הרכיבים הפיזיים לביצוע העבירה. נוסף על כך, כתב האישום יציין את מועד ומיקום ביצוע העבירה.


עדי התביעה הכלולים בכתב האישום יכולים להיות כל אדם שהיה נוכח במועד ביצוע העבירה, לרבות שוטרים, וכן אנשים שנפגעו מביצוע העבירה מבלי להיות נוכחים באירוע עצמו. כתב האישום חייב לכלול באופן מפורט את מלוא עדי התביעה, והתביעה אינה רשאית לזמן עדים שלא היו כלולים בכתב האישום.


כמו כן, אם התביעה מעוניינת לחלט את רכושו של אדם המואשם בעבירת סמים, עליה לכלול כבר בכתב התביעה את בקשתה לחילוט הרכוש. לפני הגשת כתב האישום ניתן לבקש לקיים הליך שימוע, שבמסגרתו תינתן הזדמנות לנאשם לטעון את טענותיו לפני שיחל ההליך הפלילי נגדו בבית המשפט.

 

יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי


לאחר הגשת כתב האישום נקבע תאריך לקיום דיון הקראה, אשר במסגרתו נוכחים התביעה, הנאשם ועורך דינו. בדיון ראשון זה הנאשם יכול להודות במעשים או לכפור בביצוע העבירות המיוחסות לו. במקרה של הודאה באשמה, הוא יורשע וגזר דינו ייקבע באותו רגע. במקרה של כפירה באשמה, ייקבע דיון הוכחות שבו יעידו עדי התביעה, ולאחר מכן יעידו עדי ההגנה. לאחר מכן יתקיים שלב הסיכומים, ובית המשפט ייתן את הכרעת דינו ואת גזר הדין.