העסקת עובד זר ללא חוזה עבודה, או אפילו העסקת עובד זר עם הסכם אשר לא מפורטים בו כל הפרטים הדרושים כדין מהווה עבירה פלילית. המעסיק מסתכן בהגשת כתב אישום פלילי, ובעונש מאסר של עד שנה וקנס כספי בסך של אלפי שקלים. ההחלטה האם להטיל או קנס או להגיש כתב אישום נגד המעסיק מתקבלת במשרד התמ"ת בהתאם לכמות העבירות וחומרתם.

 

תחום העסקת עובדים זרים הוא תחום מפוקח ומוסדר היטב בישראל. חשיבות הרגולציה בתחום נובעת כתוצאה משני גורמים עיקריים: הגורם הראשון הוא ההשלכות הכלכליות רחבות היקף על המשק הישראלי. אי פיקוח וקביעת מכסות להיתרי עבודה לעובדים זרים עלול לגרום להצפת שוק העבודה בעובדים זרים ובעקבות כך לעלייה ברמת האבטלה של אזרחי המדינה.

 

הגורם השני הוא העובדה כי עובדים זרים נחשבים לאוכלוסייה מוחלשת במיוחד המועדת לניצול על ידי מעסיקים ובכלל זה קבלני כוח אדם. על כן, נדרשת רגולציה כדי להגן על זכויותיהם הבסיסיות. הפרת דרישות החוק בכל הנוגע להעסקת עובד זר גוררת עמה סנקציה כספית ופלילית.

 

החל משנת 2010 מדיניות הממשלה דוגלת בצמצום תופעת ההעסקה הבלתי חוקית של עובדים זרים ובשל כך החלה אכיפה מוגברת בתחום. אי חתימה על חוזה מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר וקנס בסך של אלפי שקלים, בנוסף, מוטל קנס של עד 5,600 שקלים עבור כל יום שבו נמשכת העבירה. עוד קובע החוק, כי אם הועסק העובד הזר בעסקו או במשלח ידו של המעביד – דין המעביד המפר יהיה קנס או שנת מאסר.

 

העסקת עובד זר ללא היתר

 

הדרישה הבסיסית ממעביד המעוניין להעסיק עובד זר היא קבלת היתר לכך. היתרים ניתנים אך ורק בתחומי עיסוק מסוימים, כגון חקלאות, בניין, סיעוד וכדומה. כמו כן, לצורך קבלת היתר נדרש המעביד לשלם אגרה והיטל.

 

הוראות החוק הרלוונטיות מצויות בחוק עובדים זרים. פרק ב' לחוק מסדיר את תנאי העסקתם של עובדים זרים. סעיף 1ג לחוק קובע כי על המעביד להתקשר עם העובד הזר בחוזה עבודה בכתב, בשפה שהעובד הזר מבין. בנוסף, על המעביד למסור לעובד עותק של החוזה.

 

על חוזה העבודה עם העובד הזר לכלול את הפרטים הבאים: פירוט תנאי העבודה, לפי הסכמת הצדדים, בכפוף לכל דין, שכן עובד זר זכאי לאותן זכויות עבודה שלהן זכאי עובד ישראלי והעסקתו כפופה לדיני העבודה הרגילים, כגון חוק שכר מינימום, חוק שעות עבודה ומנוחה ואף להסכמים קיבוציים.

 

פרטי המעביד, זהות העובד הזר, תאריך תחילת העבודה ותקופת העבודה, תיאור תפקיד העובד הזר, שכר העבודה של העובד הזר, בכלל זה רכיביו, אופן עדכונו השכר ומועדי התשלום, רשימת ניכויים מהשכר, תשלומים עבור התנאים הסוציאליים של העובד.

 

ובנוסף יש לציין בחוזה את אורך יום העבודה או שבוע העבודה של העובד הזר, יום המנוחה השבועי, תנאים הנוגעים להיעדרות בתשלום, ימי מחלה, ימי חג וחופשות, חובות מסוימים של המעביד לפי חוק עובדים זרים במידה וחלות עליו: חובת רכישת ביטוח רפואי לעובד הזר, חובת הספקת מגורים וחובת הפקדת כספים עבור העובד הזר.


יש לך שאלה?

פורום כתב אישום במשפט הפלילי

 

בעת עריכת החוזה חשוב להקפיד על כך ששפת החוזה תהא שפה המובנת לעובד. יש להקפיד על כך שכל התנאים הדרושים יפורטו בחוזה וכן יש לספק לעובד הזר עותק של חוזה העבודה. אי הקפדה על כל הפרטים, עשויה לעלות למעביד בעשרות ואף מאות אלפי שקלים.