כל תושב ישראל מעל גיל 18 חייב לשלם מדי חודש דמי ביטוח לאומי. מעסיקים מחויבים לדווח על עובדים שכירים ולשלם דמי ביטוח עבורם, ועובדים עצמאים, סטודנטים, תלמידי ישיבות ואנשים שאינם עובדים נדרשים לשלם את דמי הביטוח בעצמם במועד הקבוע בחוק.

 

ביטוח לאומי רשאי לקזז חובות בגין דמי ביטוח שלא שולמו מתוך קצבאות שמשולמות למבוטחים כמו קצבת ילדים ודמי אבטלה, או להטיל על החייבים סנקציות. מבוטחים שנצבר לחובתם חוב בשל דמי ביטוח שלא שולמו, יהיו מחויבים לשלם קנסות בתוספת הפרשי הצמדה, ואף ניתן יהיה לנקוט נגדם הליכי גבייה במסגרת הוצאה לפועל.

 

כדי שהחוב לא יוסיף ויגדל, חשוב להסדיר את התשלום בהקדם, ועל החייב לפנות אל מחלקת הביטוח והגבייה בסניף ביטוח לאומי שאליו הוא משתייך. החייב יכול להגיע להסדר תשלומים באמצעות כרטיס אשראי, הוראת קבע, שיקים, שוברי תשלום או ניכוי מהקצבה.

 

בקשה מנומקת ומוצדקת להפחתת קנסות והצמדות

 

חייב שאינו מסוגל לשאת בתשלום החוב, יכול לבקש להפחית את הקנסות וההצמדה, ולהגיע להסדר תשלומים נוח. ברגע שהחייב מגיע להסדר וכל עוד הוא עומד בו, הוא לא יחויב בקנסות ובתוספת הצמדה ולא יופעלו נגדו סנקציות לגביית החוב, כמו עיקול רכוש ונכסים, צו עיכוב יציאה מהארץ, הגבלה על חשבון בנק וכדומה.

 

בנסיבות מיוחדות, רשאי החייב לבקש לבטל את החוב. לשם כך עליו להגיש בקשה מנומקת לוועדה למחיקת חובות של ביטוח לאומי, ולהציג מסמכים התומכים בבקשה. הוועדה בוחנת כל מקרה לגופו, ואינה חייבת להיעתר באופן אוטומטי לבקשה. ברוב המקרים הפחתה או ביטול קנסות מותנים בתשלום החוב או חלק ממנו.

 

כאשר החייב אינו פועל לתשלום החוב, רשאית לשכת ההוצאה לפועל לנקוט נגדו בפעולות אכיפה לאיתורו ולהביאו לידי הסדרת החוב. כאשר מדובר במעסיק שלא שילם דמי ביטוח עבור עובדיו, פעולות האכיפה יכולות להתבצע בעסק, באמצעות הטלת עיקולים והוצאת רכוש ממקום העבודה. כאשר החוב לא נוצר באחריות המעסיק, ניתן להגיע אל בית החייב, ולעקל משם חפצים, או לדרוש עיקול מצד שלישי כמו עיקול חשבונות בנק, קופות גמל, חברות אשראי, רכב ועוד.

 

במצב שבו גובים מטעם הוצאה לפועל הגיעו אולם העסק או ביתו של החייב היו סגורים, הם נדרשים להשאיר הודעה על הדלת להסדרת החוב. אם החייב היה נוכח, הגובים מאפשרים לו לשלם את חובו, ואף בנסיבות מסוימות רשאים הגובים לרשום חפצים כמעוקלים לטובת ביטוח לאומי, ואף יכולים לעקל את הרכוש כדי למכור אותו עבור פירעון החוב.

 

התיישנות חוב ביטוח לאומי בגין אי תשלום

 

החל מתחילת שנת 2015, ביטוח לאומי אינו רשאי לגבות חוב בגין אי תשלום, אם עברו שבע שנים מהמועד שבו היה צריך לשלם ולא התקבלה דרישה לתשלום. במקרה של התיישנות החוב, אי התשלום לא יפגע בזכויות של המבוטח לקצבה או לגמלה. במצב שבו העביר ביטוח לאומי דרישת תשלום או קיזז את החוב מתשלום אחר שמגיע למבוטח, למרות שחלפו שבע שנים, יש לפנות אל מחלקת הביטוח והגבייה ולטעון כי מדובר בחוב שהתיישן.

 

יש לך שאלה?

פורום הסדר חוב | מחיקת חובות

 

עם זאת, במקרים מסוימים ניתן לגבות חוב בגין אי תשלום דמי ביטוח גם אם חלפו שבע שנים מהמועד המקורי לתשלום. כמו במקרים שבהם לא חלה חובת דיווח על המעסיק והוא לא היה מחויב לשלם דמי ביטוח חודשיים עבור העובדים, או כאשר המבוטח עבד כעצמאי, אך לא דיווח על כך לביטוח לאומי.