הכלל בהליכי פשיטת רגל שחוב מזונות לפי פסק דין יוחרג מצו ההפטר, אך המחוקק העניק לבית המשפט מרחב של שיקול דעת לעניין ההפטר ואופן יישומו. בנסיבות העניין, יבחן בית המשפט את נסיבותיו האישיות הפרטניות של החייב ואת נסיבות הבקשה באופן חריג. בית המשפט רשאי לפטור את החייב מחלק מחוב המזונות או מכולו, אך ישתמש בסמכות זו רק לאחר בדיקה מקיפה של כל מקרה לגופו ובמקרים חריגים בלבד.

 

סעיף 69 לפקודת פשיטת רגל קובע כי צו ההפטר יפטור חייב מכל חוב בר תביעה, חוץ מחוב המגיע לפי התחייבות להימנע מעבירה במסגרת ההליך הפלילי או חוב המגיע למדינה בשל קנסות. כלומר, צו הפטר אינו חל על קנסות, וחייב שצבר קנסות עקב התחייבות להימנע מעבירה פלילית, או בשל חוב המגיע לרשויות, לרבות רשות מקומית, יידרש לפרוע את חובותיו גם לאחר שניתן לו הפטר.

 

הפקודה מתייחסת גם לחובות שנוצרו במרמה, אשר פושט רגל היה שותף לה או שהשיג ויתור עליהם במרמה, כך שאם החובות נצברו עקב פעולות לא חוקיות, או אם החייב נמנע מלפעול כדי למנוע את התדרדרותו הכלכלית, תוך ניצול לרעה של ההליכים, הוא יידרש לשלם חובות אלה גם לאחר קבלת הפטר.

 

הפטר מחוב מזונות במקרים חריגים בלבד

 

ההפטר אינו כולל חבות לפי פסק דין בתביעת מזונות. ואף חוב מזונות אינו פוטר את החייב, גם אם המוסד לביטוח לאומי נכנס בנעליו מכוח חוק המזונות (הבטחת תשלום), ושילם את מזונות הילדים וזקף את חוב החייב כלפיו. הסמכות לקבוע את מעמדו של חוב מזונות נתונה בידי בית משפט המחוזי הדן בפשיטת רגל, ולא בית המשפט לענייני משפחה. בית המשפט המחוזי יכריע אם החייב ישלם את מלוא חוב המזונות או יופטר ממנו לחלוטין, בהתאם לנסיבות המקרה.

 

השיקולים המנחים את בית המשפט בדיון בסוגיה, הם החשיבות בפתיחת דף כלכלי חדש בחיי החייב, תוך בחינת תום לבו הן בצבירת החוב והן לאורך התנהלותו בהליך פשיטת רגל ונסיבות חייו, גילו של החייב, מצבו הבריאותי ומצבו הכלכלי. מנגד יבחן בית המשפט גם את אינטרס הנושים לקבל את כספם, תוך שהוא עומד על כך כי בחלוף הזמן יש לאיין את מעמדו הגבוה של חוב מזונות ולהפכו לחוב רגיל, ואף להקהות מעוקצו ככלל.

 

גילה של הזכאית לחוב מזונות הוא 44 שנים

 

חייב כבן 62 שנים, בעל הכנסה חודשית של 4,000 שקלים, פנה אל בית המשפט המחוזי וביקש לקבל הפטר על חוב מזונות. החייב טען כי מצבו הבריאותי רעוע, ומצבה הכלכלי של בתו הזכאית למזונות, שכיום כבת 44 שנים, שפיר באופן יחסי, והיא גבתה כבר בעבר סכומים ניכרים ממנו, כך שנותר ללא נכסים למימוש.

 

החייב צירף לבקשתו אישור רפואי המעיד על מצבו הבריאותי הקשה, אישור מביטוח לאומי בדבר זכאותו לגמלת הבטחת הכנסה, ואישור שעל פי הצהרתו ודיווחים שבידי ביטוח לאומי, הוא מופיע ברישומים כמי שאינו עובד כשכיר או כעצמאי וללא הכנסות משנת 1996.

 

יש לך שאלה?

פורום פשיטת רגל | הפטר

 

בסופו של דבר, השתכנע בית המשפט של פשיטת רגל כי נסיבותיו האישיות הפרטניות של החייב ונסיבות הבקשה מצדיקות, באופן חריג, היעתרות לבקשתו, על כן קבע יש לתת צו הפטר לחייב גם מחוב המזונות.

 

פש"ר 50945-05-11