במסגרת הליך פשיטת רגל, אדם שנקלע לחובות ואינו מסוגל להשיבם יכול לקבל הפטר על חובותיו ולהתחיל בדרך חדשה וללא חובות - כל עוד שילם לנושיו על פי יכולתו ועמד בתשלומים החודשיים שנקבעו לו על ידי בית המשפט.


מהרגע שבו החייב מגיש בקשה לפשיטת רגל וניתן צו כינוס ועד שיקבל צו ההפטר, עליו להתנהל על פי התנאים וההוראות הכלולים בפקודת פשיטת הרגל, ובין היתר לחתום על כתב התחייבות שבמסגרתו הוא מצהיר כי יפעל בהתאם לקריטריונים וישתף פעולה עם הגורמים הרלוונטיים וינהג בתום לב.


מהן הפעולות העיקריות שחייב צריך לבצע ומהן ההשלכות על המשך ההליך?


ההתחייבויות העיקריות שהחייב לוקח על עצמו בהליך פשיטת הרגל כוללות עמידה בתשלומים שנקבעו לו, בהתאם למועד שנקבע ובצורה סדירה, הגשת דוחות למנהל המיוחד או כונס הנכסים בכל חודש או חודשיים כפי שנקבע על ידי הכונס, הכוללים פירוט על הכנסותיו והוצאותיו, לא לצבור חובות חדשים וכן לשתף פעולה באופן מלא הן עם המנהל המיוחד והן עם כונס הנכסים ולהתייצב לחקירות יכולת ולבירורים לפי דרישתם.


אם החייב אינו משלם את התשלומים החודשיים או מתעכב בתשלומים, אם אינו מדווח באופן קבוע או אינו מגיש דוחות כלל, אם הוא מסתיר מידע מהכונס או המנהל המיוחד או אינו מתייצב לחקירות, הדבר עלול להיחשב להתנהלות בחוסר תום לב או ניצול לרעה של הליך פשיטת הרגל.


במקרה כזה, המנהל המיוחד, כונס הנכסים או בית המשפט יכולים לבטל את הליך פשיטת הרגל ולהורות על ביטול צו הכינוס. הליכי הגבייה השונים שהוקפאו או עוכבו בשל ההליך יחזרו לתוקפם, תביעות חוב יוגשו כנגד החייב בהוצאה לפועל והוא יהיה חשוף לסנקציות שונות כגון עיכוב יציאה מהארץ, הגבלות בחשבון הבנק שלו, פסילת רישיון הנהיגה ועוד.


מה כולל כתב ההתחייבות בפשיטת רגל, ועל מה החייב נדרש להצהיר?


הליך פשיטת הרגל מתחיל בהגשת בקשה לכונס הנכסים הרשמי לפשיטת רגל, אשר החייב יכול להגיש וכך גם הנושים. הבקשה היא להכרזה על החייב כפושט רגל ולמתן צו כינוס. לאחר תגובתו של הכונס הרשמי, יש להגיש את הבקשה לאישורו של בית המשפט.


במסגרת הבקשה על החייב להצהיר ולפרט מהו גובה החוב וכיצד הוא נוצר, מיהם נושיו, ובאיזה חלק מהחוב יוכל לעמוד. אחרי שיתקבל צו לכינוס נכסיו, יהיה על החייב לחתום על כתב ההתחייבות. במסגרת זו הוא יתחייב שלא לצבור חובות נוספים, ויאשר כי יחול עליו עיכוב יציאה מהארץ וכן כי הוא מודע לכך שיכולות לחול עליו הגבלות נוספות מכוח פקודת פשיטת הרגל.


כחלק מההגבלות של צו הכינוס, החייב לא יוכל לעמוד בראש חברה ונאסר עליו להשתמש בכרטיס האשראי מבלי שקיבל לכך אישור מהכונס. כמו כן הוא ייחשב ללקוח מוגבל מיוחד בחשבון הבנק שלו.


מדוע חשוב לעמוד בהתחייבויות הכלולות בכתב ההתחייבות?


לאחר צו הכינוס החייב נדרש להודיע על כך באמצעות דואר רשום לכלל הנושים. מלבד זאת מתחייב החייב לשתף פעולה עם הליך פשיטת הרגל ולהגיע לכל בירור או חקירה שיידרש אליהם אצל המנהל המיוחד או כונס הנכסים. כמו כן הוא מתחייב לפעול על פי החלטות הכונס ולהגיש דוחות תקופתיים במועדים שייקבעו לו ולהקפיד על עמידה בצו התשלומים שעליו להעביר לקופת הכינוס.


כל שינוי בפרטיו של החייב, בין שמדובר בהחלפת מספר טלפון או שינוי כתובת, צריך להיות מדווח למנהל המיוחד והכנוס הרשמי. כמובן, על החייב לדווח על כל שינוי במצבו הכספי, לרבות שינויים בשכר, בהכנסות או בהוצאות. כתב ההתחייבות כולל חתימה על כך שאם החייב יפר את התחייבויותיו, ההליך עלול להתבטל ואף ייתכנו הליכים משפטיים כנגדו בבית המשפט.


צו תשלומים ודוח תקופתי: מהן הפעולות הקבועות הנדרשות מהחייב?


בית המשפט קובע האם החייב נדרש להגיש דוח תקופתי בכל חודש או חודשיים לידי המנהל המיוחד והכונס הרשמי. הדוח התקופתי הוא מסמך מפורט הכולל את כל הכנסותיו הוצאותיו של החייב, לרבות הוכחת ההכנסות וההוצאות באמצעות מסמכים רלוונטיים.


הגשת דיווח באופן לא קבוע או הימנעות החייב מהגשת דוח תקופתי עלולים לסכן את הליך פשיטת הרגל, ולהוביל לביטולו על ידי הכונס הרשמי, המנהל המיוחד או בית המשפט.


כמו כן, החייב נדרש לשלם בכל חודש לקופת הכינוס סכום קבוע שנקבע על ידי הכונס הרשמי, ועליו להקפיד על עמידה בתשלומים והעברתם במועד שנקבע. כל עיכוב בתשלומים או אי עמידה בהם עלולים להוביל את בית המשפט להחלטה כי יש לבטל את ההליך.


מלבד זאת, החייב נדרש לאפשר למנהל המיוחד ולכונס הרשמי לבצע את עבודתם ולהתייצב לחקירות על מצבו הכספי הנוכחי, ועל הנסיבות שהובילו להיווצרות החובות. גם אי שיתוף פעולה עם בעלי התפקידים בהליך פשיטת הרגל עלול להסתיים בביטול ההליך כולו.


באילו מקרים אי עמידה בהתחייבויות תוביל לביטול הליך פשיטת הרגל?


המנהל המיוחד וכונס הנכסים הרשמי בודקים את התנהלותו של החייב במסגרת ההליך באופן קבוע, ואף מגישים את חוות דעתם לגבי ההתנהלות אל בית המשפט. אם החייב לא עמד בהתחייבויות, הכונס הרשמי או המנהל המיוחד יגישו התנגדות להכרזה על פשיטת רגל.


כמו כן, אם בית המשפט יתרשם כי במסגרת ההליך החייב פעל בחוסר תום לב או תוך ניצול לרעה של ההליך, הוא יבטל את ההליך לאלתר. בין היתר, תום לבו של החייב נבחן הן בכל הנוגע לאופן שבו צבר את החובות והן בכל הקשור להתנהלותו ועמידה בהתחייבויותיו במהלך ההליך.

 

יש לך שאלה?

פורום פשיטת רגל | הפטר


אם יתברר כי החייב לא הגיש דוחות או הפר את הוראות הכונס הרשמי, או הגיש בקשה לפשיטת רגל בניסיון לחמוק מהליכי גבייה כנגדו בהוצאה לפועל, הליך פשיטת הרגל יבוטל.