משאלות חוזרות ונשנות אשר מופנות אלי בעניין זה ומאחר וחלק מהעיריות אכפות עבירה זו, ראיתי לנכון להבהיר את הסוגיה.

 

ראשית אציין, שחנייה עם כלי רכב מנועי כלשהו על המדרכה אסורה, שכן המדרכה נועדה לתנועת הולכי רגל. בכל זאת רוכבי אופנועים וקטנועים, מחוסר ברירה, חונים על המדרכה. לרוב כאשר רוכבים חונים על המדרכה, הרשויות מעלימות עין, אך לא תמיד. יש אזורים בהם החונה על המדרכה יקב לדו"ח.

 

התקנה הרלוונטית בתקנות התעבורה קובעת כך:

 

72.(א) לא יעצור אדם רכב, לא יעמידנו, לא יחנהו ולא ישאירנו עומד, כולו או חלק ממנו, באחד המקומות המנויים להלן, אלא לשם מניעת תאונה או לשם מילוי אחרי הוראה מהוראות תקנות אלה או אם סומן בתמרור אחרת; ואלה המקומות: סעיף 72(א)(2א) - על מדרכה, למעט במקום שהוסדר להעמדת רכב והחנייתו לפי חוק עזר שהותקן על פי סעיף 77 לפקודה ובלבד שנותר מעבר להולכי רגל; עבירות אלו הוכרזו בתוספת לצו התעבורה (להלן: "התוספת") כעבירות קנס. קרי, לצד כל עבירה שבתוספת מצוינת דרגת קנס אחת דרגת קנס "ב" - 250 ש"ח, דרגת קנס "ג" - 500 ש"ח.

 

בסעיף 3 לתוספת לצו התעבורה (עבירות קנס), התשס"ב-2002 - : " למעט בנסיבות המפורטות להלן: בהעמדת שני גלגלים בלבד על המדרכה ובלבד שנותר מעבר של 130 ס"מ לפחות על המדרכה ומותרת החניה בכביש שבו הועמדו יתר גלגלי הרכב" .

 

סעיף אחרון זה, המדבר על שני גלגלים על המדרכה (ולא משנה כמה יש ברכב בסך הכול), מתאים לעניין חניית אופנועים.

 

מסעיפי החוק דלעיל ניתן ללמוד לטעמי, כי ככל שהנחיה מותרת באותה מדרכה שעליה מחנים את האופנוע ונותר מעבר של מעל ל-130 ס"מ לצורך מעבר הולכי רגל הרי שבאים תמרור שמורה אחרת, חניית האופנוע על המדרכה מותרת.

 

אך מה המצב המשפטי כאשר אותו אופנוע חונה באופן שמפריע להולכי הרגל בהיבטים אחרים, למעבר עגלת נכים, מעבר לכניסה לבתי עסק או מגורים?

 

החוק לטעמי, לא מספיק ברור, קושי רב יותר נעוץ לטעמי במדיניות אכיפה שונה בערים השונות והתוצאה - רוכבי אופנועים מבולבלים.

 

לאחרונה עיריית תל-אביב הודיעה על איסור חניית כלי רכב דו-גלגלי לחנות בשדרות העיר. בעל קטנוע שמחנה על המדרכה עשוי בסבירות רבה למצוא דו"ח חניה. (לעומת חניה על מדרכות ברחובות רגילים). לטענת גורמים בעירייה, החניה על המדרכה יוצרת הפרעה לתנועת הולכי הרגל ורוכבי האופניים.

 

הבעיה אינה חדשה, ולמעשה כבר זמן רב שעיריית ת"א-יפו מנסה להציע פתרון למצוקת החניה של רוכבי האופנועים, על ידי הסדרת מקומות חניה ייעודיים עבורם. אולם מרבית ציבור הרוכבים ממשיך לחנות על המדרכה (אם מתוך הרגל או מתוך התעלמות).

 

עיריית ירושלים אוכפת מזה זמן רבחניית כלי רכב דו גלגלי על המדרכה.

 

החוק כאמור אינו ברור ולמעשה מותיר שיקול דעת רחב לגורמי האכיפה בעיריות באם לאכוף עבירה זו אם לאו.

 

לכן עצתי, היא כי תוודאו לפני שאתם חונים על המדרכה, באם יש מקום חניה מסודר לדו-גלגלי. אם חיפשתם ולא מצאתם אז תחנו על המדרכה, אך גם אז יש להקפיד שלא להפריע להולכי הרגל. במקרה של חניה על המדרכה, מומלץ להקפיד לחנות במקביל למדרכה ולא לרוחב.

 

יש להימנע מלחסום את המעבר, להשאיר מספיק מרווח שגם אדם הדוחף עגלה או נכה בכיסא גלגלים, יוכלו לעבור באין מפריע.

 

 

קיבלתם דו"ח חניה שאינו מוצדק לדעתכם, פנו לעירייה בבקשה לבטלו. עצתי היא לצלם את האופנוע עם הדו"ח במקום החניה ובאמצעותו להוכיח כי האופנוע לא גרם להפרעה להולכי הרגל ו/או לגורמים אחרים בנסיבות העניין ולא חסם גישה ישירה לכניסה לבניין או בית עסק.


 


עודכן ב: 06/12/2016