לפני שבוע (יום א') קיבל בית המשפט המחוזי בחיפה את עתירתה של אישה המפעילה חנות בגדים בנכס מסחרי, לביטול דרישת ארנונה רטרואקטיבית ששלחה לה עיריית נהריה. נקבע שהעירייה אינה רשאית לדרוש תשלומי ארנונה בדיעבד, מכיוון שחייבה את בעלת הנכס שהשכירה אותו לעותרת, אף שידעה כי היא מחזיקה בו. לפיכך הורה השופט לבטל את כל הליכי הגבייה, וכן חייב את העירייה לשלם לאישה הוצאות משפט בסכום של 5,000 שקלים.


בשנת 2005 שכרה העותרת את הנכס מחברת השקעות והמשיכה לשכור אותו עד שנת 2013. בחוזה השכירות סוכם כי היא תשלם לחברה סכום חודשי קבוע מלבד סכום השכירות לצורך תשלומי הארנונה, ולכן במשך כל התקופה שבה שכרה את הנכס היא הייתה תחת הרושם שהחברה משלמת לעירייה את הארנונה כדין.


במשך כל השנים שבהן שכרה העותרת את הנכס היא מעולם לא קיבלה דרישה מהעירייה לשלם את הארנונה, ושילמה לבעלת הנכס את מה שהוסכם ביניהן כתשלום עבור ארנונה, כאשר במשך זמן זה העירייה דרשה את התשלום מבעלת הנכס ולא מהעותרת עצמה.


בשנת 2009 מדדה העירייה מחדש את הנכס, והתגלה ששטחו גדול יותר מהשטח הרשום. בעקבות הגילוי היא שלחה לבעלת הנכס דרישה לתשלום ארנונה עבור תוספת השטח עבור השנים 2009-2003 בתוספת ריבית והפרשי הצמדה, בסכום אסטרונומי של כמעט שני מיליון שקלים. באותה עת הסתבר שבעלת הנכס לא שילמה במשך השנים את מלוא חוב האנונה, אף שגבתה את התשלומים מהשוכרת.


העירייה ידעה שבעלת הנכס צריכה לשלם את הארנונה, ולמרות זאת דרשה את התשלום מהעותרת


בעלת הנכס הגישה השגה על חיובה בתשלום זה לוועדה לענייני ארנונה, וטענה כי בשנת 2008 הודיעה לעירייה שתדרוש את תשלומי הארנונה מהעותרת עצמה. העירייה מצדה טענה כי לאור חוזה השכירות על הנכס היא שלחה את דרישות התשלום לבעלת הנכס בלבד. הוועדה קבעה כי עבור התקופה שבה החזיקה העותרת בנכס, אין לחייב את בעלת הנכס אלא את העותרת עצמה, ובעקבות זאת הוציאה העירייה הודעת תשלום לעותרת.


אמנם לא הייתה מחלוקת כי העותרת שכרה את הנכס ולפיכך ניתן היה לחייב אותה בארנונה, אך מצד שני גם לא הייתה מחלוקת כי בהתאם להסכמה מפורשת שעוגנה בחוזה השכירות, בעלת הנכס הייתה צריכה לשלם את חובות הארנונה, והעירייה הייתה מודעת לכך שהעותרת אינה רשומה כמחזיקת הנכס.


נוסף על כך, העותרת הסתמכה על ידיעת העירייה והעידה כי אילו ידעה שסכום הארנונה כה גבוה בזמן אמת, היא לא הייתה ממשיכה בשכירות מאחר שחנות הבגדים הייתה הופכת ללא רווחית.

 

יש לך שאלה?

פורום משפט מנהלי, עתירות, בג"צ ורשויות מקומיות
פורום חוזה שכירות - יחסי שוכר משכיר ושכירות הוגנת


מסיבות אלו הגיע השופט לכלל מסקנה כי העירייה אינה יכולה לדרוש מהעותרת את תשלומי הארנונה ומנועה מלטעון שהיא החייבת, לאחר שבמשך כל השנים היא דרשה את התשלום מבעלת הנכס. לפיכך התקבלה העתירה ובוטלו כל הליכי הגבייה. העירייה אף חויבה בתשלום ההוצאות המשפטיות של העותרת בסכום של 5,000 שקלים.


עת"מ 25136-12-14