הסכם התקשרות עם לקוחות הוא חוזה משפטי בעל חשיבות רבה עבור ספקי שירות או מוכרי טובין עם הלקוחות. להסכם יש השלכות משמעותיות על הפעילות העסקית והוא מסדיר את החובות והזכויות של הצדדים הנובעים מההתקשרות.

 

מעבר לכך החוזה עשוי להגביר את מחויבות הלקוחות לעסקה ואף יכול למנוע את הניסיון לחמוק מביצועה. במקרה של סכסוך על רקע ההתקשרות אשר מגיע לפתחו של בית המשפט, הנטייה של השופט תהיה לכבד את ההסכם הכתוב.

 

הסכם התקשרות עם לקוחות הוא מסמך שנערך בין ספק לרוכש שירותים לשם תחילת הספקת המוצרים או השירותים. הסכם מסוג זה יכול להיערך גם בין יועצים לספקי שירותי תוכנות ולמתווכים, או בין מוכרי סחורה לצרכנים שונים.

 

ההסכם מסדיר בין הצדדים את התנאים המסחריים והמשפטיים של העסקה, והוא כולל את סוג השירות או הסחורה שמסופקים, היקף האחריות למוצר או לשירות, תנאי התשלום, מדיניות ביטולים, תנאים לביטול החוזה, פיצויים עקב הפרת ההתחייבויות, ועוד.

 

הסכם התקשרות עם לקוחות חייב להיות מותאם למאפייני הפעילות העסקית. בעת תכנון וניסוח החוזה יש להבחין בין חוזה עם לקוחות שרוכשים מוצרים או סחורות, לבין חוזה עם לקוחות שרוכשים שירותים.

 

במסגרת ההסכם יש להתייחס אל מועדי אספקת השירות או המוצר, היקף שירותי תמיכה, פריסת תשלומים, משך תקפות האחריות, סעדים עקב הפרת חוזה, השבת כספים במקרה של ביטול עסקה ועוד. כאשר מדובר בפעילות בינלאומית, יש להביא בחשבון גם את המגבלות המשפטיות החלות במדינות זרות.

 

הסכם התקשרות טוב יכול לחסוך הוצאות משפטיות עתידיות, הוא יכול לסייע בהפחתת תלונות, השגות או ערעורים על מתן השירות, או על טיב הסחורה. הוא עשוי לתרום לפתרון מהיר בגין סכסוכים עם לקוחות ולצמצם את הפניה לערכאות.

 

סעיפים חשובים בחוזה התקשרות:


בעת ניסוח החוזה חשוב להקפיד על הגדרה מדויקת וברורה של הסחורה או השירותים והכמות המסופקת ללקוחות, כדי לא להותיר ספקות אצל הלקוחות באשר להיקף העבודה ולתכולתה, וראוי שההגדרות יהיו ברורות לצדדים.

 

רצוי לציין בכתב שעבור כל עבודה שאיננה מצוינת בחוזה, יתואם שכר בנפרד. כמו כן, חשוב לקבוע כיצד להתנהל במקרה שלקוח מבקש להפסיק את ההתקשרות טרם הושלמה העבודה, ולהחליט האם העסק זכאי לתמורה שסוכמה עליה או לתמורה חלקית.

 

חשוב לקבוע מהם הסעדים שבהם ניתן לנקוט במקרה שהלקוח לא עמד בהתחייבויות שנקבעו בהסכם ההתקשרות, כמו סנקציה כספית או ביטול חוזה.


יש לך שאלה?

פורום הקמת חברות ושותפויות | ייעוץ לחברות ושותפויות

 

יש להתייחס למשך תקופת ההתקשרות ולציין את תמורה, תנאי ומועדי התשלום עבורה. רצוי לנקוב במועדים מסוימים ולא בהתרחשות של אירועים עתידיים, אלא אם אין ברירה אחרת. רצוי לציין האם לספק יש התחייבויות כלפי הצרכן, מה האחריות כוללת ומהי תקופתה.

 

חשוב להבהיר את נושא מדיניות ביטולים והחזרת מוצרים, בהתאם למגבלות הדין והפסיקה. כך לדוגמה, ישנם עסקים שמחויבים לאפשר ללקוחות להשיב את המוצרים שרכשו עד 14 יום, לעומת עסקים אחרים שמחויבים לפרקי זמן קצרים יותר.