בשל העומס הרב בהליכי פירוק חברות ובזמן הרב שבו נמשכים ההליכים, החל משנת 2011 נוצר מסלול מקוצר לפירוק חברת יחיד ברשם החברות מטעם משרד המשפטים, המיועד אך ורק לחברות יחיד, בשל המאפיינים הייחודים של חברות מסוג זה.


שלא כמו חברה רגילה הכוללת מספר דירקטורים וכמה בעלי מניות, חברת יחיד מאופיינת בכך שיש בה בעל מניות יחיד המשמש גם דירקטור יחיד. בדרך כלל מדובר בחברה עם נכסים מועטים שיש באפשרותה לממש אותם ולסלק את חובותיה בתוך פרק זמן קצר של כמה חודשים, כאשר הליך פירוק החברה יהיה מקוצר יותר בהתאם לכמות הנכסים וההתחייבויות.


הליך פירוק מרצון וסגירת חברה ברשם החברות במסלול המקוצר מתאים לחברות יחיד שבהן אפשר לסלק את החובות בתוך תקופה קצרה של חודשים בודדים בלבד.


הודעה על פירוק מרצון של חברת יחיד


הצעד הראשון שיש לבצע הוא לוודא שהחברה עומדת בתנאי העיקרי לפירוק במסלול המקוצר, כלומר שעל פי נסח החברה, בעל המניות היחיד אכן משמש דירקטור יחיד. לאחר מכן בעל המניות צריך לחתום על תצהיר בפני עורך דין במסגרת טופס בקשה לפירוק חברה מרצון.


לאחר מכן ימונה מפרק לחברה אשר יחתום אף הוא על ההודעה על פירוק מרצון לחברת יחיד במסלול מקוצר, וישלח את ההודעה לצורך פרסום ברשומות. מאחר שמדובר בהליך פשוט, בעל המניות עצמו רשאי להתמנות כמפרק החברה.


במועד החתימה על תצהיר הטופס, המפרק צריך לקבוע מתי תתבצע האסיפה הכללית, כאשר המועד צריך להיות בתוך פרק זמן של ארבעה חודשים ועד שישה חודשים מהיום שבו נחתם התצהיר.


כאשר במסגרת הליך הפירוק במסלול המקוצר מוגשת בקשה לפטור מתשלום האגרה השנתית, יש לצרף את האישורים המתאימים מרשויות המס, וכן העתקים של דוחות המס הרלוונטיים שהוגשו למס הכנסה.


מהם השלבים בפירוק חברת יחיד במסלול המקוצר?


תחילה בעל המניות צריך לחתום על טופס החלטת פירוק מרצון ומינוי מפרק וכן על תצהיר כושר פירעון, שבמסגרתם מוחלט על פירוק מידי של החברה ועל פריעת מלוא החובות בתוך פרק זמן של 12 חודשים ממועד הפירוק.


יש לפרסם ברשומות הודעה על הפירוק ועל מועד האסיפה הסופית בתוך שבוע ממועד ההחלטה על פירוק החברה. לאחר הפרסום ברשומות יש לשלוח את ההודעה על הפירוק, על מינוי המפרק וכן את תצהיר כושר הפירעון אל משרדי רשם החברות, ולצרף את ההודעה שפורסמה ברשומות.


רשם החברות יאשר את המשך הפירוק, ולאחר מכן יש להמשיך את ההליך באמצעות מימוש הנכסים של החברה לצורך סילוק השעבודים וההתחייבויות.

 

יש לך שאלה?

פורום פירוק חברות | הקפאת הליכים ושיקום חברות במשבר


יש לקיים את האסיפה הסופית בתאריך שפורסם ברשומות, ולחתום על תצהיר לגבי תאריך סיום פעילות החברה. לאחר מכן יש להגיש את דוח המפרק לרשם החברות, ולצרף את המסמכים הרלוונטיים, תצהיר בעל המניות ובקשה לקבלת פטור מתשלום האגרה. בסופו של ההליך, יאשר רשם החברות את פירוק החברה, וישנה את הסטטוס לחברה מפורקת ומחוסלת.