מהרגע שמקימים חברה ופרטיה נרשמים במרשמי רשם החברות, נחשבת החברה לישות משפטית עצמאית ונפרדת מבעלי מניותיה, עם חובות וזכויות משפטיות נפרדות. כאשר חברה מסיימת את פעילותה ומחוסלת עקב חדלות פירעון או מכל סיבה אחרת, מתחיל הליך פירוקה, אשר כולל את מימוש נכסי החברה וחלוקתם לנושים השונים לפי סדר קדימותם, כאשר אם נותרים נכסים נוספים הם יחולקו לבעלי המניות בתום הליך הפירוק.


מהו תפקידו של מפרק החברה?


במסגרת הליך הפירוק של החברה, האסיפה הכללית של החברה או לחלופין בית המשפט, נושי החברה או גורמים נוספים ממנים מפרק לחברה, שתפקידו לארגן ולנהל את הליך הפירוק, לממש את נכסי החברה, לוודא שחובותיה והתחייבויותיה משולמים לנושים ולהתמודד עם תביעות החוב שהוגשו כנגד החברה.


לצורך כך מאתר המפרק את מלוא הנכסים המצויים בחברה במטרה לפרוע באופן המיטבי האפשרי את חובותיה. לאחר פירעון החובות יוציא בית המשפט צו פירוק לחברה. עד שהחברה מוכרזת כמחוסלת, היא עדיין מסווגת כישות משפטית שניתן להגיש כנגדה תביעות, גם במהלך ניהולה על ידי המפרק.


אחד מתפקידיו של מפרק החברה הוא להגיש טפסים כספיים כגון דוחות שנתיים לרשות המסים או דוחות לגבי ניירות ערך, כאשר במקרים מסוימים ניתן לקבל ארכה להגשת הטפסים, וכמו כן דוחות על הליך הפירוק עצמו אל בית המשפט שבו מתנהל פירוק החברה. הגשת דוח פירוק סופי על ידי מפרק החברה הוא אחד התנאים המרכזיים לקביעה סופית של חיסול החברה ומתן צו פירוק על ידי בית המשפט.


דוח סופי של מפרק החברה לבית המשפט


באופן עקרוני, הדוח הסופי המוגש לבית המשפט על ידי המפרק הוא דוח פירוק החברה. דוח זה נערך על ידי המפרק אחרי שמלוא עסקי החברה מפורקים ומחוסלים, ובמסגרתו יפורטו כל שלבי הליך הפירוק, וכיצד מומשו הנכסים. גם בהליך פירוק חברה מרצון, יש להגיש דוח סופי של המפרק בפירוק מרצון.


לאחר עריכת הדוח הסופי על ידי המפרק, יש לבצע פרסום ברשומות על כינוס אסיפה כללית בחברה, לכל הפחות שלושים ימים לפני מועד האסיפה הכללית. באותה אסיפה יציג המפרק את הדוח שערך ויסביר את פרטיו. אחרי האסיפה הכללית, יישלח הדוח הסופי על ידי המפרק לרשם החברות בתוך שבוע ימים, לרבות הודעה על האסיפה הכללית והמועד שבו התקיימה.


האם צריך להגיש דוחות שנתיים לרשויות מס הכנסה?


פקודת מס הכנסה קובעת כי חובת הגשת הדוחות השנתיים לרשות המסים חלה גם על חברה בפירוק, כלומר על מפרק החברה או כונס הנכסים שמונו לה.


האם חברה בפירוק שחל עליה חוק ניירות ערך צריכה להגיש דוחות כספיים?


האם מפרק חברה נדרש להגיש דוחות שנתיים גם לפי חוק ניירות ערך? החוק אינו מבחין בין חברות עם פעילות עסקית לחברות בהליך פירוק, כלומר כל חברה המחזיקה בניירות ערך אשר חל עליה החוק מחויבת בהגשת דוחות שנתיים, לרבות בהליכי פירוק, הקפאת הליכים, כינוס נכסים או כל מצב אחר.


מפרק החברה אחראי לקיים את חובות הדיווח בהתאם לחוק, ולהגיש דוחות כספיים גם אם הוא מגיש דוחות מקבילים לבית המשפט.


מתי אפשר לבקש ארכה להגשת הדוחות הכספיים של חברה בהליך פירוק?


בנסיבות מסוימות ניתן לבקש ארכה, אם נבצר מהחברה לעמוד בהגשת הדוחות במועדים הקבועים בתקנות, והרשות לניירות ערך תבחן כל בקשה בהתאם לנסיבות המקרה הספציפיות. הבקשה תאושר רק אם הרשות תשתכנע כי הנסיבות המיוחדות הובילו לאי היכולת להגיש את הדוח במועד.

 

יש לך שאלה?

פורום פירוק חברות | הקפאת הליכים ושיקום חברות במשבר


אמנם הארכה בהגשת הדוחות ניתנת לחברה, אולם למעשה המפרק הוא האחראי להגשת הדוחות מאחר שהוא ממלא את תפקידם של בעלי התפקידים בחברה במסגרת הליך הפירוק.