במקרים רבים חברות מפסיקות להתקיים ולהיות פעילות, לפחות בכל הנוגע לפעילות עסקית שוטפת וללא הכנסות והוצאות. חברות אלו עדיין רשומות כחברות במרשמי רשם החברות, וככאלה חלות עליהן חובות דיווח ותשלום, וזאת חרף העובדה שלמעשה לא נותר בהן כל ערך כספי והן כבר התחסלו מבחינה פרקטית.


למה לא לפרק חברה ללא פעילות? רק במקרה שבעלי החברה מעוניינים להותיר אותה קיימת, אם בשל תוכניות להבראת הפעילות בה או מכל סיבה אחרת, כדאי להותיר את רישומה במרשמי רשם החברות חרף היותה בלתי פעילה. בכל מקרה אחר, זה לא משתלם מבחינה כלכלית.


גם חברות לא פעילות מחויבות לשלם אגרה שנתית ולדווח לרשם החברות מעצם היותן רשומות, ואילו רשם החברות מוסמך להטיל קנסות ואף לנקוט צעדים אישיים כנגד בעלי החברה והדירקטורים במקרה של אי תשלום האגרה או החובות שנצברו.


פירוק מרצון במסלול המקוצר לחברה ללא פעילות


חוק החברות מונה מספר עילות לפירוק חברה, אשר רק אם אחת מהן מתקיימת יש אפשרות לבצע הליך פירוק, כאשר ניתן לבצע פירוק מרצון על ידי בעלי המניות או פירוק כפוי על ידי בית המשפט, במקרים של חדלות פירעון ואי יכולת לפרוע את חובות החברה.


פירוק חברה מרצון מתאים למקרים של חברות ללא פעילות, כאשר אם מדובר בבעל מניות יחיד ניתן לבצע את פירוק החברה גם במסלול המקוצר. על החברה להחליט על פנייה להליך הפירוק באמצעות החלטת הדירקטורים בחברה והסכמתם של בעלי המניות למהלך, או באמצעות כינוס אסיפה כללית שבסופה יוחלט לגשת לביצוע ההליך.


פירוק חברה מרצון במסלול המקוצר מאפשר לחברות שאין בהן נכסים רבים למימוש וחלוקה, לחסל את הפעילות העסקית בתוך פרק זמן קצר של מספר חודשים בלבד, ובכך למנוע צבירת קנסות ואף לבטל את אגרת רשם החברות.


מהן הסנקציות הצפויות לחברה לא פעילה?


על פי תיקון 10 בחוק החברות שנכנס לתוקף בשנת 2010, הורחבו סמכויותיו של רשם החברות בצורה משמעותית, וניתן לו שיקול דעת נרחב לפקח על חברות, לדאוג לכך שהן ממלאות את חובותיהן מכוח הרישום, כגון תשלום אגרה שנתית וכן דיווחים שנתיים, ולנקוט כנגדן סנקציות שונות בכל מקרה של הפרת החובות.


למשל, אם חברה ללא פעילות לא תמלא אחר כל החובות כלפי רשם החברות, הוא רשאי להכריז שמדובר בחברה מפרת חוק, למנוע שינויים במטרות החברה, בתקנון או בשמה, לסכל את מיזוג החברה ולא לאשר לרשום על שמה שעבודים.


מלבד זאת מוסמך הרשם להטיל ענישה על הדירקטורים באופן אישי עקב אי הגשת דיווחים שנתיים. מסיבה זו מומלץ לבצע פירוק מרצון מהר ככל האפשר, ולבקש במסגרתו פטור מחובות שנצברו ומתשלום האגרה.


מהו הליך פירוק חברה לא פעילה?


לפני שמתחילים בהליך הפירוק, צריך לוודא שכל הדירקטורים בחברה רשומים, על ידי בדיקה בנסח החברה. אם לא כל הדירקטורים נרשמו במרשם החברות, כעת זה הזמן לעדכן זאת. לאחר מכן ייחתם תצהיר כושר פירעון על ידי הדירקטורים ויוגש לרשם החברות.

 

יש לך שאלה?

פורום פירוק חברות | הקפאת הליכים ושיקום חברות במשבר


השלב הבא הוא כינוס אסיפה כללית בחברה שבה יוחלט על ביצוע הליך פירוק מרצון, לכל היותר שלושה חודשים ממועד החתימה על תצהיר כושר הפירעון. בסמכות רשם החברות לאשר את הליך הפירוק או לחלופין למנות לחברה מפרק. לאחר שהליך הפירוק יסתיים, יוצג דוח על חיסול פעילות החברה.