אחד הגורמים הנפוצים להליך פירוק חברה הוא מצב של חדלות פירעון שאליו נקלעה החברה, כלומר משבר כלכלי קשה שאינו מאפשר לחברה לשלם לספקים, לנושים שונים ואף לעובדים. כדי להתחיל בהליך פירוק, הצעד הראשון הוא הגשת בקשה לפירוק החברה אל בית המשפט המחוזי, על פי אחת העילות המצדיקות את פירוק החברה כפי שנקבע בחוק.


את הבקשה לפירוק החברה יכולים להגיש בעלי המניות במקרים שבהם פירוק החברה הוא מרצון, היועץ המשפטי לממשלה, כונס הנכסים או נושים שונים, כאשר עובדים שלא קיבלו את כספם ואת זכויותיהם נחשבים אף הם לנושי החברה. לאחר שיינתן צו פירוק לחברה, יוכלו העובדים לדרוש זכויות שונות מהביטוח הלאומי בעקבות פירוקה של החברה.


בקשת פירוק על ידי עובדים: מהם שלבי ההליך?


אם העובדים רוצים שהחברה תפורק לצורך תביעת החוב מהמוסד לביטוח לאומי, הם יכולים להגיש בקשה לפירוקה אל בית המשפט המחוזי, בהתבסס על תקנות החברות (פירוק). אל בקשת הפירוק עליהם להוסיף תדפיס הכולל את פרטי החברה ותצהיר חתום ומאומת על ידי עורך דין.


כמו כן, העובדים נדרשים להגיש לחברה עצמה העתק של בקשת הפירוק. כל בעל מניות או נושים אחרים אשר מעוניינים לקבל בחזרה את כספם יכולים לקבל אף הם העתק של בקשת הפירוק, תמורת תשלום. לצורך הגשת הבקשה יש להפקיד פיקדון לכונס הנכסים הרשמי, ורק לאחר אישורו ניתן להגיש לבית המשפט את הבקשה.


לאחר שהוגשה הבקשה, יש לפרסם זאת בעיתונות היומית וברשומות, כדי לאפשר לכל מי שרואה עצמו בעל עניין בפירוק החברה לתבוע את חובו מהמפרק שימונה לחברה. בהודעה יפורסם התאריך שבו יקיים בית המשפט דיון על בקשת הפירוק, וכך כל גורם שיהיה מעוניין בכך יוכל להשתתף בדיון, או להגיש התנגדות לבקשה.


החוק קובע כי בית המשפט צריך לאשר את השתתפותו של כל גורם בדיון בבקשת הפירוק, או לחלופין שכל מי אשר מעוניין להשתתף בדיון יודיע למבקש על כוונתו לפחות שבוע לפני תאריך הדיון. אם העובדים יתחרטו או יחליטו לבטל את בקשת הפירוק, בית המשפט יכול להחליף את המבקשים, כך שבמקום העובדים יתפסו נושים אחרים את מעמדם כמבקשי פירוק החברה.


מהן זכויות העובדים במסגרת הליך הפירוק?


במסגרת הליך פירוק החברה, ממונה לה מפרק האחראי לנהל את ההליך, ובין היתר לחלק את מלוא הנכסים לנושים השונים שהגישו אל המפרק תביעות חוב. כאשר העובדים הם חלק מהנושים, זכאותם לקבל את כספם גוברת על פני נושים אחרים והם מקבלים עדיפות עליהם כנושים מובטחים.


אם אין יותר בחברה נכסים והעובדים לא מקבלים את שמגיע להם במסגרת הליך הפירוק, הם זכאים לפנות לביטוח הלאומי ולקבל ממנו משכורות, פיצויי פיטורין, ימי חופשה וכל זכות סוציאלית אחרת שלא שולמה להם בהליך הפירוק.


למעשה, את התביעה לקבלת גמלה מהמוסד לביטוח לאומי, העובדים מגישים אל המפרק כתביעה לתשלום החוב ולא למוסד לביטוח לאומי, בצירוף מסמכים המעידים על החוב. המפרק יאשר את התביעה ויעביר אותה לטיפולו של המוסד לביטוח לאומי, אשר מוסמך לאשר את החלטת המפרק או לדחות אותה.

 

יש לך שאלה?

פורום פירוק חברות | הקפאת הליכים ושיקום חברות במשבר


אם לא ממונה מפרק על ידי בית המשפט, כונס הנכסים הרשמי ישמש כמפרק בהליך פירוק החברה, ולצורך בירור תביעת החוב של העובדים ימונה מנהל מיוחד. במצב כזה, כל אחד מהעובדים התובעים את זכויותיהם יחויב בתשלום אגרה לבית המשפט.