בעל מניות הוא אדם או ארגון שיש בבעלותו מניות בחברה. בעל מניה בחברה פרטית הוא מי שרשום במרשם בעלי המניות, או מי שאוחז בשטר מניה. חוק החברות מפרט שורה של זכויות וחובות של בעלי מניות בחברה, זאת בהתאם לאחוז המניות שבבעלותם וביחס לכמות המניות שהן הונה של החברה.

 

חוק החברות מחייב את החברות הישראליות להציג לעיון את הדוחות הכספיים השנתיים שאושרו על ידי דירקטוריון החברה, ולהביאם לידיעת בעלי המניות. הזכות למידע הקבועה בחוק מאפשרת לבעלי מניות לעיין במסמכי החברה, תוך ציון מטרת הדרישה.

 

הזכות למידע כוללת עיון בפרוטוקולים של אסיפות כלליות, ומאפשרת לבעלי המניות לעיין במסמכים העוסקים בפעולה כלשהי הכפופה לאישור האסיפה הכללית של החברה, כמו לדוגמה: פעולות או עסקאות שיש בהן לנושא משרה עניין אישי, ניגוד עניינים, או תחרות עם עסקי החברה.

 

הזכות למידע בדרך כלל מאפשרת לבעלי מניות לקבל מהחברה נתונים עסקיים וכספיים נוספים, ובמועדים תדירים, על פי דרישתם, כדי שיוכלו לעקוב אחרי ההשקעה וההתקדמות של החברה.

 

הזכות למידע מאפשרת לבעל המניה לבקש מהחברה מידע בכל נושא, כאשר החברה מחויבת להיענות לבקשה. על פי הוראות חוק החברות, בעל מניה זכאי לעיין בכל מסמך הנמצא ברשות החברה ונוגע לפעולה או לעסקה הטעונה אישור האסיפה הכללית, כאשר על פי החוק האסיפה חייבת לשמור העתק מהפרוטוקולים שלה למשך שבע שנים.

 

בעל מניות זכאי לעיין בתקנון החברה, הוא זכאי לקבל מהחברה העתק של התקנון, ובחברה פרטית עומדת הזכות לקבל העתק של הדוחות הכספיים. כמו כן, בעל מניות זכאי לעיין במרשם בעלי המניות ובמרשם בעלי המניות המהותיים בחברה, הוא זכאי לקרוא את דוחות הכספיים השנתיים של החברה שאינה תאגיד מדווח, ואף רשאי על פי זכות זו, לעיין בפנקס השעבודים של החברה.

 

הגבלת זכות המידע לבקשות סבירות

 

זכותו של בעל מניות מוגבלת לעיון בפרוטוקולים של האסיפות הכלליות, מרשם בעלי המניות, תקנון החברה, דו"חות כספיים, כל מסמך שעל החברה להגיש לרשות ניירות ערך או לרשם החברות, וכן - כל מסמך הנוגע לנושא המובא להחלטת האסיפה הכללית של החברה.

 

יחד עם זאת, חברה פרטית מחויבת לספק לבעלי מניותיה רק את המידע הרלוונטי לשם הכרעה בהצבעה בסוגיה שעולה על סדר יומה של האסיפה הכללית. החברה רשאית לסרב לבקשה לעיין במידע אם לדעתה היא הוגשה על ידי בעל המניה שלא בתום לב, או שיש במסמכים הנדרשים סודות מסחריים או פטנטים, או שגילוי המסמכים עלול לפגוע בטובת החברה.

 

יש לך שאלה?

פורום דיני חוזים / הסכמים

 

הגבלת זכות המידע לבקשות סבירות, ובכפוף לחתימה על הסכם סודיות, מקובלת ונפוצה בחברות פרטיות רבות. כמו כן, מקובל להגביל את הזכות למידע לבעלי מניות המחזיקים אחוז מסוים ומעלה, כדי למנוע מכל בעל מניות קטן בחברה מלהטריד בזוטות את הנהלת החברה.