בדרך כלל, חברה שנכנסת להליך פירוק מצויה בחובות כלפי נושים או במצב של חדלות פירעון, ובמסגרת הליך הפירוק ממונה מפרק המפקח על סילוק החובות באמצעות כינוס נכסי החברה, כך שבתום הליך הפירוק לא ייוותרו חובות.


המפרק יכול להתמנות על ידי החברה עצמה או על ידי בית המשפט, תלוי בנסיבות המקרה. כאשר מדובר בהליך פירוק מרצון, החברה עצמה ממנה את המפרק אשר ינהל את ההליך. במסגרת האסיפה הכללית שבה מחליטים בעלי המניות על פירוק החברה, בסמכותם לקבוע את מינויו וזהותו של המפרק. חשוב לדעת שקיימת אפשרות למנות כמפרק את אחד מבעלי המניות או הדירקטורים בחברה.


כאשר פירוק החברה מתבצע על ידי בית המשפט, הוא זה שימנה את המפרק ויקבע את זהותו, כאשר במסגרת הפירוק קיימים שלושה סוגי מפרקים, כל אחד מהם נבדל בסמכויותיו ובתפקידיו.


הסוג הראשון הוא מפרק זמני, אשר ממונה על ידי בית המשפט עוד בטרם הוצאת צו פירוק. הסוג השני הוא מפרק זמני האחראי על הליך הפירוק לאחר שיצא צו פירוק, והסוג השלישי והמרכזי ביותר הוא מפרק קבוע, אשר תפקידיו וסמכויותיו הם הרחבים ביותר.


מינוי מפרק קבוע על ידי בית המשפט


אחרי שבית המשפט מוציא צו פירוק לחברה ועד מינוי המפרק הקבוע, כונס הנכסים הרשמי מתפקד כמפרק. על פי תקנות החברות, לצורך מינוי המפרק הקבוע, יערוך הכונס הרשמי אסיפות במועד מוקדם ככל הניתן, שבהן ייקחו חלק נושים ובעלי עניין אחרים, כמו גם נושאי משרה המחויבים להגיע אם הכונס מזמין אותם, כדי להציע מפרק שיהיה מוסכם על כולם, וכן ימליצו על הרכב ועדת ביקורת שתעקוב אחר פעילותו של המפרק.


מלבד זאת, כונס הנכסים רשאי להציע מועמדים נוספים כמפרקי החברה. לדוגמה, במצבים שבהם קיימות מחלוקות לגבי זהות המפרק, או במצבים שבהם הנושים או נושאי המשרה לא המליצו על אף מועמד, או כאשר הכונס עצמו מתנגד לכל ההצעות שקיבל לגבי זהותו של המפרק.


מהן סמכויותיו של מפרק החברה הקבוע?


כאמור, המטרה העיקרית של הליך פירוק חברה היא חלוקת נכסיה לאחר מימושם לידי הנושים בעלי החוב, ואילו המפרק אחראי לנהל, לפקח ולהגשים מטרה זו. אם לאחר תשלום החובות לבעלי החובות נותרים כספים, המפרק יוכל להעביר את היתרה לבעלי המניות.


המפרק מחליף את תפקידיהם של כל בעלי התפקידים בחברה, ומשמש כשלוחו של בית המשפט. על כן מוענקות לו סמכויות כבדות משקל. לדוגמה, המפרק מוסמך לתבוע את האנשים או הארגונים שחייבים כספים לחברה, אם כי תביעות כנגד חייבי החברה דורשות אישור של ועדת הביקורת או בית המשפט.


נוסף על כך תפקידו של המפרק לרכז את כל התביעות לפירוק החברה בצורה אחידה ולדון בהן. סמכותו בעניין תביעות אלה, כאשר תקנות פשיטת הרגל חלות על החובות הנתבעים, היא נרחבת ונחשבת מעין שיפוטית.

 

יש לך שאלה?

פורום פירוק חברות | הקפאת הליכים ושיקום חברות במשבר


כמו כן חשוב לדעת שניתן לתבוע חובות מותנים, גם כאשר לאחר מתן צו הפירוק מלוא התנאים התמלאו. לדוגמה, מי שהיה ערב לחברה מפורקת רשאי להגיש תביעת חוב למפרק החברה, גם אם לא פרע את ערבותו לחברה במועד שבו ניתן צו הפירוק.