אדם שנפתח נגדו תיק בהוצאה לפועל לביצוע שטר חוב או שיק ביטחון, וסבור כי הדרישה של הזוכה למימוש השטר אינה מוצדקת, רשאי להגיש את התנגדותו לביצוע השטר לבית המשפט, כשהיא נתמכת בתצהיר הכולל פירוט העובדות ונימוקי ההתנגדות בנסיבות מוצדקות, תוך 30 יום ממועד קבלת האזהרה.

 

עם הגשת ההתנגדות לביצוע שטר על ידי החייב, באמצעות טופס 218 ותצהיר לאימות העובדות, הליכי ההוצאה לפועל מעוכבים אוטומטית. החייב שהגיש את ההתנגדות פטור מהתייצבות לחקירת יכולת, גם אם נדרש באזהרה לעבור חקירה, והזוכה אינו יכול לנקוט הליכים נגד החייב כמו: עיקולים, הטלת הגבלות, צווי הבאה ומאסר.

 

בכתב ההתנגדות יש לפרט את פרטי החייב ופרטי הזוכה שמבקש את ביצוע השטר, את מספר תיק הוצאה לפועל, הסכום שלגביו מוגשת בקשת ההתנגדות, ולציין האם ההתנגדות היא לכל סכום השטר או רק לחלק ממנו. להתנגדות שמוגשת באיחור, יש לצרף בקשה נפרדת להארכת המועד ובקשה מנומקת לעיכוב הליכים.

 

ראש ההוצאה לפועל מעביר את ההתנגדות לבית משפט השלום המוסמך לדון בהתנגדות, ובית המשפט מחליט על סמך כתב ההתנגדות והמסמכים המצורפים, האם להעניק לחייב רשות להתגונן. התיק ייסגר אם לאחר הדיון יחליט בית המשפט לקבל את ההתנגדות, או יורה בעצמו על סגירת התיק.

 

במקרה שבית המשפט דחה את ההתנגדות, החייב רשאי להגיש ערעור לבית המשפט בערכאה מעל זו של בית המשפט שנתן את ההחלטה. לשם כך מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בהוצאה לפועל לקבלת יעוץ משפטי.

 

התנגדות לביצוע שטר בעילת כישלון תמורה

 

אחת הטענות השכיחות ביותר בקרב חייבים בהוצאה לפועל, להגשת התנגדות לביצוע שטר היא כישלון תמורה, במקרה שבו התמורה שאותה אמור היה הזוכה להעביר לחייב בתמורה לשטר, לא התקבלה, בין אם מדובר במתן שירות שלא התקבל או בסחורה שלא סופקה, או כאשר סופקה תמורה חלקית וקצובה, החייב יכול לטעון כי אין לבצע את השיק המקים את חובו בגין כישלון תמורה.

 

כישלון תמורה עלול להתרחש כאשר אדם מסר שיק עבור שירות מסוים, אך השירות לא התקבל והוא מבקש שלא לפרוע את השיק שניתן בגינו, או כאשר מוכר שלא סיפק את הסחורה לקונה, אך בכל זאת הגיש ללשכת ההוצאה לפועל את השיק שנתן לו הקונה.

 

כישלון תמורה חלקי התרחש כאשר המוכר סיפק חלק מכמות הסחורה המוסכמת, וכישלון תמורה חלקי בלתי קצוב, יכול להתרחש כאשר מדובר באספקת סחורה פגומה, הנופלת באיכותה מן המוסכם.


יש לך שאלה?

פורום התנגדות לביצוע שטר - התנגדות בהוצאה לפועל

 

נימוקים אפשריים נוספים להתנגדות לביצוע השטר יכולים להיות טענת זיוף, במצב שבו החתימה של החייב על גבי ההמחאה זויפה על ידי אדם אחר, או במקרה של גניבת המחאה. גם היעדר חתימה של החייב על גבי השטר יכול לשמש כנימוק מוצדק, או כאשר השיק ניתן לפקודת חברה מסוימת והחברה הסבה אותה לאדם אחר באמצעות חתימה של מנהל ללא חותמת החברה.