כל כך פשוט וקל להנפיק חשבונית מס שלא כדין. זו אחת הסיבות לכך שתופעת זיוף החשבוניות הפכה לאחת מעבירות המס הנפוצות ביותר. מדי שנה, נישומים רבים, בעלי עסקים ואחרים, מוצאים עצמם מוזמנים לחקירת מס בגין הפקת או הפצת חשבוניות פיקטיביות.


אמנם כל אדם שנדרש לשלם מס הכנסה ומע"מ מבקש להקטין את התשלום ככל שניתן, ואכן, באמצעות חשבונית מס פיקטיבית ניתן לעשות זאת, מאחר שבשיטה זו ניתן לנכות את מס התשומות שהיא כוללת ולהגדיל את ההוצאות בדוח השנתי. אולם מדובר בעבירה על החוק הנחשבת לעבירה פלילית שיש למצות את הדין עם מי שמבצע אותה, על כל המשתמע מכך.


מהי חשבונית מס ומהי חשבונית מס פיקטיבית?


חשבונית מס היא מסמך המופק בעת מתן שירות או ביצוע עסקה, לצורך קיזוז מע"מ מהעסקה. בהתאם לחשבונית, הרוכש מקזז את המע"מ כנגד המע"מ שהוא חייב לשלם, ובאמצעותה הוא מדווח על הוצאותיו השנתיות למס הכנסה לצורך חישוב המס.


כל חשבונית מס שאינה משקפת עסקה שבאמת התקיימה או שירות שבאמת ניתן היא חשבונית פיקטיבית, מאחר שהופקה אך ורק כדי להגדיל את גובה ההוצאות ומשכך גם את סכום המע"מ שיכול לקזז מקבל החשבונית.


גם אם החשבונית הוצאה בגין עסקה שבאמת התרחשה אך הסכום הרשום בה מנופח, היא נחשבת לחשבונית מס פיקטיבית, כמו גם חשבונית שהונפקה על ידי גורם שלישי ולא על ידי נותן השירות. חשבונית זרה אמנם משקפת עסקה או שירות אמתיים, אך מאפשרת לנכות את המע"מ הגלום בה מבלי שהאדם אשר הוציא את החשבונית ישלם במקביל מס עסקאות.


במרבית המקרים, מי שמנפיק את חשבונית המס המזויפת אינו מדווח על הכנסותיו לרשות המסים, וכך הוא מתחמק מתשלומי מס הכנסה ומע"מ שהוא אמור לשלם בגין החשבוניות שהוציא. במקרים אחרים, החשבוניות המזויפות דווקא מדווחות לרשויות המס, אך זאת לצורך קיזוז תשומות מחשבוניות אחרות שהוצאו על ידי עוסקים אחרים, אם באופן ישיר או באופן עקיף, אך מכל מקום באופן שמקשה על מעקב אחר זיוף החשבוניות.


מצדו של מקבל חשבונית המס הפיקטיבית, הוא רשאי לקזז את מס התשומות הגלום בחשבונית ולהקטין את גובה הכנסותיו בדוח השנתי לרשויות מס הכנסה. במקרים מסוימים הוא משלם תמורה כספית עבור הוצאת החשבונית המזויפת ובמקרים אחרים מדובר על קבלת חשבוניות מס פיקטיביות באמצעות איומים או ביצוע עבירות פליליות נוספות.


למה החוק אוסר על הפקת חשבוניות מס פיקטיביות? מאחר שרק חשבונית מס אמתית ותקינה שהוצאה בהתאם לחוק משקפת באמת את האיזון שיש לבצע בין ניכוי המע"מ לתשלום מס עסקאות.


מהי הענישה בגין הפקת והפצת חשבונית מס פיקטיביות?


כדי להילחם בתופעה ולהרתיע עוסקים מלבצע עבירות מס בכלל ולהשתמש בחשבוניות מס פיקטיביות בפרט, מגמת הענישה של בתי המשפט והמלחמה שמנהלת רשות המסים הן מחמירות. הפקת חשבוניות מס פיקטיביות עלולה להוביל לתשלום קנס בסכומים גבוהים ולמאסר בפועל. קיימת אפשרות להימנע מהרשעה פלילית ומעונש מאסר באמצעות הליך כופר והמרת ההליך הפלילי בתשלום סכום כספי משמעותי על ידי מי שהואשם בעבירה. הליך זה נתון לשיקולים שונים, ובין היתר לנסיבות ביצוע העבירה, מידת חומרתה, האם הנאשם הסיר את המחדלים ומהן נסיבותיו האישיות.

 

יש לך שאלה?

פורום עבירות מס | מע"מ


הן מנפיק החשבוניות הפיקטיביות והן מקזז התשומות מסתכנים בענישה פלילית מחמירה נוסף על הענישה האזרחית, תשלום הקנס ופסילת הספרים. במרבית המקרים, מגמת הענישה היא למצות את הדין ולהעניש בחומרה את עברייני המס.