סוכנות היא צורת התקשרות עסקית בין סוכן לספק למכירת מוצרים או שירותים של הספק באמצעות הסוכן תמורת עמלה, כאשר הסוכן פועל עבור הספק לצורך קידום עסקיו. בחודש אפריל 2012 נכנס לתוקף חוק חוזה סוכנות המסדיר את חובות וזכויות הצדדים. החוק מתייחס לחובת הנאמנות וקובע את אופן סיום ההתקשרות.

 

החוק מגדיר מיהו סוכן מסחרי, וקובע כי מדובר באדם שעוסק באיתור לקוחות או בפעילות כלשהי, שמטרתם להביא להתקשרות בהסכם בין לקוח לספק, בקשר לרכישת סחורה או שירות שעשויים להניב תועלת, המשווקים על ידי הספק. ספק מוגדר כיצרן טובין או בעל זכות להשתמש במוניטין ובסימני מסחר הקשורים לטובין, המשווק אותם.

 

חוזה סוכנות מוגדר כהסכם בתמורה שנחתם בין ספק לסוכן מסחרי, שבו הספק מייפה את כוחו של הסוכן בהרשאה מתמשכת לצורך איתור לקוחות חדשים או לצורך התקשרות נוספת עם לקוחות קיימים, לשם רכישת מוצרים המשווקים על ידי הספק, מבלי שמתקיימים בין הצדדים יחסי עובד-מעביד או קשרי שותפות.

 

סיום חוזה לתקופה בלתי קצובה

 

החוק קובע כי הצדדים לחוזה חבים בחובת נאמנות זה לזה. על פי הוראות החוק, כאשר ההסכם אינו מוגבל בזמן ואינו כולל הוראות לגבי המנגנון לסיומו, יש למסור הודעה בכתב על סיום היחסים העסקיים על פי זמן ההתקשרות. קיימת תקופה מינימלית להודעה על סיום חוזה סוכנות, שניתנת לפדיון בתשלום.

 

במהלך חצי השנה הראשונה יש למסור הודעה מראש בהתראה של שבועיים, ולאחר יותר מחמש שנים ממועד תחילת ההתקשרות יש למסור הודעה מראש בהתראה של חצי שנה. הצדדים רשאים להסכים על תקופה ארוכה יותר, בתנאי שהסוכן יהיה זכאי לקבל הודעה מוקדמת שאינה קצרה מתקופת ההודעה הניתנת לספק.

 

פיצוי בשל סיום חוזה סוכנות

 

בעת סיום ההתקשרות, אם חוזה הסוכנות היה בתוקף לפחות שנה, יש לשלם לסוכן פיצוי נוסף עבור תרומתו לפיתוח המוניטין של הספק, בשל התקשרויות עם לקוחות חדשים או בשל גידול משמעותי בהיקף עסקיו. הפיצוי ניתן כאשר הספק מודיע על סיום ההתקשרות במסגרת חוזה שנמשך לפחות שנה, אם הסוכן הביא להתקשרויות או לגידול בהיקף העסקים המניבים פירות לספק גם לאחר תום תקופת החוזה.

 

הפיצוי עבור סיום חוזה סוכנות מחושב לפי הרווח החודשי הממוצע בשלוש השנים האחרונות או בתקופה שבה החוזה היה בתוקף, לפי התקופה הקצרה ביותר, עבור כל שנה שבה החוזה בתוקף, עד לתקרה של 12 חודשים. הספק לא יהיה מחויב בתשלום פיצוי אם החוזה בוטל על ידיו כדין בשל הפרת החוזה על ידי הסוכן.


יש לך שאלה?

פורום דיני חוזים / הסכמים

 

הסכמי הסוכנות משתנים לפי נסיבות ההתקשרות וציפיות הצדדים. בעת ניסוח החוזה חשוב לשים לב למשך תקופת ההסכם, אופציית ההתקשרות וסיום ההסכם. יש לקבוע את חובות הסוכן והספק בתחום השיווק והמכירות, לרבות: בלעדיות בתחום מסוים או באזור מסוים, גובה העמלות, התחייבויות לסודיות, אופן פעולתו של הסוכן והיקף ההרשאות שמעניק לו הספק, פעולות שתחשבנה להפרת הסכם וכדומה.